Letjeti poput ptice čovjekov je san već od davnina, a letenje je jedan od najljepših sportova koji omogućava ugodno provođenje slobodnog vremena.

Međutim i kod letenja prisutni su nepredvidivi čimbenici na koje, kao sudionici u prometu, najčešće ne možemo utjecati. Zbog toga je preporučljivo sklopiti kasko osiguranje zrakoplova kod Triglav osiguranja d.d., jer će vaši letovi s nama biti ljepši i bezbrižniji.
 

Što je predmet osiguranja?

Predmet osiguranja su motorne letjelice, jedrilice i ultralake letjelice i helikopteri i to trup sa motorima, propeleri, radijski i navigacijski uređaji, standardni instrumenti i oprema te svi dijelovi potrebni za letenje. Posebnim dogovorom također možete osigurati posebnu opremu, koja nije potrebna za letenje te je pričvršćena za zrakoplov (oprema za aviotretiranje, aerofotogrametriju itd.).
 

Opseg osigurateljnog pokrića

Triglav osiguranje d.d. kasko osiguranjem pokriva fizički gubitak ili oštećenje koje nastane na osiguranom zrakoplovu te troškove prijevoza oštećenog zrakoplova do mjesta popravka.

Posebnim dogovorom i plaćanjem dodatne premije osiguranja, osigurateljno pokriće možete proširiti također na pokriće šteta na zrakoplovu koje nastanu tijekom prijevoza cestom te na proširenje osiguranja zrakoplova koji se koristi za:
 

  • vuču jedrilica ili reklamnih natpisa
  • aviotretiranje poljoprivrednih površina i aerofotogrametriju
  • školovanje pilota
  • službene treninge i takmičenja
  • akrobatsko letenje
  • u komercijalne svrhe (prijevoz putnika, prtljage i tereta uz plaćanje)
  • davanje zrakoplova u najam ili posudbu.

Uz kasko osiguranje zrakoplova može se ugovoriti i polica osiguranja zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova o odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima.


Ne zaboravite!

SKLOPITE OBVEZNO OSIGURANJE

Letenje je sloboda čovjeka koja oduvijek privlači ljude. Bez obzira letimo li zbog posla ili vlastitog zadovoljstva, mogući su nepredvidivi događaji.

Sukladno zakonskim odredbama, letjelice moramo osigurati policom osiguranja zračnog prijevoznika odnosno operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima.

Osiguratelj je temeljem police osiguranja od odgovornosti operatora zrakoplova u obvezi nadoknaditi štetu za koju je odgovoran osiguranik na temelju Zakona o osiguranju, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Zakona o obveznim odnosima te drugih propisa koji reguliraju odgovornost i naknadu štete, a koja je nastala uporabom zrakoplova.

Ugovorom o osiguranju obuhvaćena je odgovornost operatora zrakoplova:
1) za štetu nastalu zbog smrti, narušavanja zdravlja ili ozljede trećih osoba te za štetu nanesenu stvarima koju uzrokuje zrakoplov u letu, ili osobe, ili stvari koje su ispale, ili su izbačene iz zrakoplova u letu;
2) za štetu nastalu zbog smrti, narušavanja zdravlja ili ozljede putnika za vrijeme prijevoza zrakoplovom, uključujući vrijeme ukrcaja i iskrcaja;
3) za štetu nastalu zbog gubitka ili oštećenja osobnih stvari putnika koje se nalaze u kabini zrakoplova za vrijeme leta zrakoplova;
4) za štetu nastalu zbog gubitka ili oštećenja predane prtljage i tereta od trenutka predaje prtljage odnosno tereta operatoru, odnosno osobi koja po njegovom nalogu, ili za njegov račun, radi na obavljanju prijevoza, do trenutka njihove isporuke ovlaštenom primatelju.
Međutim, ugovor o osiguranju ne pokriva štete pod točkama 3) i 4) ukoliko se zrakoplov ne koristi u komercijalne svrhe.

Trećim osobama ne smatraju se osobe koje se prevoze zrakoplovom, članovi letačke i kabinske posade zrakoplova dok su u službi za vrijeme prijevoza, kao ni osobe koje po nalogu operatora, ili za njegov račun, rade na obavljanju prijevoza.
Putnikom se smatra svaka osoba koja se prevozi zrakoplovom uz pristanak operatora, odnosno osobe koja po njegovom nalogu ili za njegov račun obavlja prijevoz, osim članova letačke i kabinske posade koji su u službi za vrijeme prijevoza.
Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost operatora zrakoplova i za štetu koju uzrokuje osoba koja je po njegovom nalogu, ili za njegov račun, radila na obavljanju prijevoza.

Smatra se da je zrakoplov pokretan motorom u letu od trenutka pokretanja motora u svrhu voženja, odnosno uzlijetanja pa sve do trenutka zaustavljanja zrakoplova nakon slijetanja i prestanka rada motora nakon slijetanja, odnosno nakon voženja, a ako se radi o zrakoplovu koji se ne pokreće vlastitim pogonom (npr. jedrilica, balon i dr.) odgovornost za štetu iz stavka (2) ovog članka traje od trenutka odvezivanja, odnosno početka uzlijetanja pa do trenutka ponovnog vezivanja nakon slijetanja, odnosno zaustavljanja nakon slijetanja.

Ugovorena svota osigurateljnog pokrića predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja za sva davanja po jednom osiguranom slučaju, a čiji je najniži iznos određen temeljem čl. 40. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu u vrijeme sklapanja ugovora, ako se drukčije ne ugovori, bez obzira na broj oštećenika. Više vremenski povezanih šteta predstavlja jedan osigurani slučaj, ako su štete nastale zbog istog uzroka. Ako je u trenutku nastanka štetnog događaja propisana svota osigurateljnog pokrića od strane nadležnog tijela bila veća od ugovorene svote, smatra se da je osiguranje ugovoreno na tu veću svotu.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader