Ako ste mladi, zaposleni i razmišljate o postavljanju dobrih financijskih temelja za budućnost, predlažemo Vam da izaberete investicijsko životno osiguranje. Pod imenom investicijsko životno osiguranje, u Triglav osiguranju d.d., udružili smo životno osiguranje i štednju u investicijskim fondovima. Time Vam je omogućen aktivniji pristup osiguranju. Vaša ulaganja vezana su uz kretanje vrijednosti udjela izabranog investicijskog fonda, a istovremeno su sačuvane pogodnosti životnih osiguranja. Kod investicijskog životnog osiguranja ugovaratelj preuzima upravljanje novčanim sredstvima te sam odlučuje o izboru investicijskih fondova (Tečajnica fondova) kao i o raspodjeli sredstava među njima. Ugovaratelj također preuzima rizik ulaganja u investicijske fondove, odnosno osobno utječe na visinu osigurane svote za doživljenje.

Pri sklapanju osiguranja ugovaratelj osiguranja bira visinu zajmčene osigurane svote, fondove u koje će ulagati i odabire željeni način plaćanja premija. Može se odlučiti za mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje plaćanje premije.

Policom investicijskog životnog osiguranja:
1. Brinete za Vašu socijalnu sigurnost i sigurnost Vaših najmilijih.
2. Ulaganjem u investicijske fondove oplemenjujete vrijednost Vaše imovine.


Izbor investicijskog fonda na kojeg se veže vrijednost jedinice

Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja ugovora o osiguranju u okviru ponude Triglav osiguranja d.d. izabire investicijske fondove u skladu sa svojim ulagačkim sklonostima i spremnosti prihvaćanja  rizika, a na koje se veže vrijednost jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja ovisi o kretanju vrijednosti udjela investicijskih fondova odnosno strukture ulaganja vrijednosnih papira investicijskog fonda.
 
Pri sklapanju investicijskog životnog osiguranja u Triglav osiguranju d.d., možete birati između vezanja ulaganja na kretanje vrijednosti više obračunskih jedinica investicijskih fondova. Na taj način postiže se dodatna raspršenost ulaganja što smanjuje rizik ulaganja. Prilikom sklapanja police određujete raspodjelu premije osiguranja na izabrane investicijske fondove.
 
Ulaganjem u investicijske fondove možete ostvariti veći prinos na ulaganje, ali je i investicijski rizik veći. Osiguratelj ne jamči za isplatu po doživljenju police (visina isplate ovisi o kretanju fondova i ona može biti veća ali i manja od uplaćene premije po polici). Preporučamo Vam da prilikom izbora ove vrste osiguranja proučite Prospekt svakog fonda. Prospekt fonda dostupan Vam je na našoj Web stranici u rubrici Tečajnica fondova ili na Web stranici izabrane fond kuće.

Na raspolaganju Vam je izbor između fondova TRIGLAV skladi i ZB Invest. Investicijsko životno osiguranje možete sklopiti kao:

 

Obročno investicijsko životno osiguranje
             - Osiguranje jedne osobe
             - Osiguranje dvije osobe (uzajamno osiguranje)


Uzajamno investicijsko životno osiguranje: Uzajamno investicijsko životno osiguranje znači da su istim ugovorom o osiguranju osigurane dvije osobe. U slučaju smrti jedne od osiguranih osoba, za vrijeme trajanja osiguranja, Triglav osiguranje d.d.  isplaćuje korisniku osiguranja, ugovorom određenu, osiguranu svotu.


Plaćanje premije osiguranja

Sukladno uvjetima osiguranja premija osiguranja mora biti plaćena do datuma naznačenog na uplatnici (pet radnih dana prije isteka mjeseca). Ukoliko premija nije plaćena do tog datuma osiguravatelj naplaćuje riziko premiju i premiju za dodatna osiguranja otkupom udjela u fondu. Na takav način gubite dio sredstava uloženih u fond, što će se u velikoj mjeri reflektirati na stanje Vašeg investicijskog računa. Stoga, molimo Vas da premiju platite do datuma dospijeća navedenog na uplatnici.

Investicijsko životno osiguranje - pregled

Osiguranje
Investicija
Isplate
Sažetak
Prednosti
Ostale mogućnosti
Održivost

Osnovno osiguranje


IZBOR OSIGURANIH SVOTA ZA SLUČAJ SMRTI
Prilikom sklapanja osiguranja sami birate visinu osigurane svote za slučaj smrti. Ona se kod polica s obročnim plaćanjem premije može kretati između 30% do 200% budućih uplaćenih sredstava po polici. Maksimalna zajamčena osigurana svota ovisi o pristupnoj starosti osiguranika i ugovorenom trajanju osiguranja. Za vrijeme trajanja osiguranja osigurana svota za slučaj smrti možete smanjiti ili povećati. Triglav osiguranje jamči isplatu osigurane svote za slučaj smrti.

POVEĆANJE OSIGURANE SVOTE
Triglav osiguranje d.d. može ugovaratelju osiguranja omogućiti povećanje zajamčenu osiguranu svotu i to pod uvjetom da ugovaratelj osiguranja plaća odgovarajuću višu premiju. Ugovaratelj osiguranja polaže pravo na povećanje zajamčene osigurane svote na osnovu pisanog zahtjeva kojeg podnosi Triglav osiguranju d.d. U zahtjevu za povećanje zajamčene osigurane svote ugovaratelj osiguranja mora navesti razloge zbog kojih zahtijeva povećanje zajamčene osigurane svote.

PRIKLJUČENJE DODATNIH OSIGURANJA
Investicijsko životno osiguranje možete nadograditi:

 • dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićem smrti, invaliditeta, dnevne naknade, naknade za bolničke dane i invalidske rente u slučaju invaliditeta 50% i više
 • dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja za djecu sklapa se tako da se priključi pojedinom osnovnom osiguranju. Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva posljedice nezgode za slučaj smrti od posljedica nesretnog slučaja i trajni invaliditet, kao i posljedice zbog prolazne nesposobnosti za rad zbog nezgode (dnevna naknada) i noćenje osiguranika u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode (bolnički dan) te dnevnu naknadu za boravak u bolnici u inozemstvu. Osigurati se mogu djeca do navršenih 18 godina starosti, pri čemu osiguranje ističe najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba dodatnog osiguranja navršila 26. godinu starosti.

U slučaju smrti uslijed nezgode, korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota i to na način da se zbroje svote osnovnog investicijskog životnog osiguranja i dodatnog osiguranja od nezgode.


DISTRIBUCIJA OSIGURANJA
Distributeri društva prilikom distribucije osiguranje NE PROVODE SAVJETOVANJE.

INFORMACIJA VEZANA UZ PROIZVOD
Kategorizacija proizvoda osiguranja sukladno Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim održivosti u sektoru financijskih usluga (tzv. SFDR Uredba): Proizvod se svrstava pod članak 6. SFDR uredbe.

IZJAVA O GLAVNIM ŠTETNIM UČINCIMA (PAI IZJAVA)

Za potrebe izračuna glavnih štetnih učinaka obuhvaćen je cjelokupan investicijski portfelj Društva, uključujući ulaganja za račun i rizik ugovaratelja osiguranja. Kod takvih životnih osiguranja kod kojih se uplaćeni iznos premije ulaže u udjele otvorenih investicijskih fondova, klijent odabire investicijski fond kojim upravlja odgovarajuće investicijsko društvo, u skladu sa svojom ESG strategijom, a na temelju klijentove spremnosti na preuzimanje rizika i njegovih preferencija o održivosti.

PAI izjava 

Kod ulaganja na kojima se temelji investicijsko životno osiguranje, ne razmatraju se glavni učinci na održivost. Politika štetnog učinka na razini temeljne imovine proizvoda, odnosno investicijskog fonda, uvjetovana je odlukom upravitelja investicijskih fondova u ponudi.

Ulaganje investitora u udjele u investicijskom fondu izložena su djelovanju niza rizika. Općenito, rizik ulaganja na tržištu kapitala mogućnost je ostvarivanja nezadovoljavajućeg prinosa na uložena sredstva ili pada vrijednosti uloženih sredstava. Rizik ulaganja u investicijski fond snosi ugovaratelj osiguranja. Rizici i informacije o razmatranju štetnih učinaka u odnosu na temeljnu imovinu - investicijske fondove, detaljno su objašnjeni u Prospektu pojedinog fonda.

Politike rizika održivosti i pojedinosti o uključivanju glavnih štetnih učinaka na održivost, Prospekti i pravila investicijskih fondova, Ključne informacije za ulagatelje, Prikaz troškova i naknada te opis rizika povezanih s ulaganjem, dostupni su na internetskim stranicama društava za upravljanje:

www.zbi.hr

https://www.triglavskladi.si/


INFORMACIJA VEZANA UZ FONDOVE U KOJE MOŽETE ULAGATI KROZ PROIZVOD

Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja bira fondove iz ponude:

1) ZB INVEST d.o.o.

Svi pod-fondovi kojima ZB Invest upravlja su klasificirani kao tzv. mainstream proizvodi, odnosno oni koji ne promoviraju okolišne ili socijalne karakteristike kako je opisano člankom 8., niti imaju za cilj održiva ulaganja kako je opisano člankom 9. Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga.

Prospektom i Izjavom o održivosti opisan je stav ZB Investa o uključivanju rizika održivosti u proces donošenja investicijskih odluka te o razmatranju štetnih učinaka navedenih odluka na čimbenike održivosti.

Više informacija o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti ZB investa d.o.o. možete naći na mrežnoj (Internet) stranici: https://zbi.hr/home/zbi/esg/hr/.

Detaljne informacije o ZB Invest d.o.o. fondovima navedene su na mrežnim (Internet) stranicama: www.zbi.hr.

2) TRIGLAV SKLADI d.o.o.

Podfondovi Triglav Aktivni, Triglav Trgi v razvoju, Triglav Evropa, Triglav Obvezniški, Triglav top brands, Triglav sklad denarnega trga EUR, Triglav Renta, Triglav Severna Amerika, Triglav Svetovni razviti trgi, Triglav Tehnologije prihodnosti, Triglav zdravje in dobro počutje i Triglav okoljska perspektiva prate rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt mora se uvažiti prilikom izbora investicije. Namjena fonda je osnaživanje okolišnih i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti

Podfondovi Triglav Azija, Triglav jugovzhodna Evropa, Triglav High Yield Bond, Triglav Hitro rastoča podjetja, Triglav Preudarni i Triglav Steber Global prate rizike povezane s konceptom održivog razvoja. U slučaju ocjene da bi rizici povezani s održivim razvojem negativno utjecali na prinose, taj aspekt može se uvažiti prilikom izbora investicije. Inače ovi fondovi nemaju namjenu osnaživanja okolišnih i/ili socijalnih značajki. Detaljne informacije navedene su na internet stranici: https://www.triglavskladi.si/dokumenti


IZBOR RAZLIČITIH STRATEGIJA ULAGANJA
Investicijski stručnjaci smatraju da su mladi ljudi često neskloni uložiti u rizičnija ulaganja, a stariji, zbog sigurnosti koju nosi životno iskustvo, često odlaze u rizičnije investicije nego što bi to njihovoj dobi bilo primjereno. Iz tog razloga Triglav osiguranje d.d. omogućava Vam da prilikom sklapanja osiguranja ili tijekom trajanja osiguranja odaberete svoju strategiju ulaganja. Izborom jedne od strategija ulaganja stručnjaci Triglav osiguranja d.d. vode brigu o Vašem ulaganju.

S investicijskim životnim osiguranjem ugovaratelj preuzima rizik ulaganja povezan s promjenom vrijednosti imovine izabranog investicijskog fonda - Triglav skladi ili ZB Invest.

Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja osiguranja bira između dvije investicijske strategije:

 • samostalni izbor financijskih ciljeva (izbor fondova u koji ulaže)
 • košarice (financijski ciljevi)


INVESTICIJSKE STRATEGIJE
Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja investicijskog životnog osiguranja može izabrati između dvije investicijske strategije u okviru investicijskog fonda Triglav skladi:

 • samostalni izbor fondova i košarice (financijski ciljevi) u koji ulaže
 • prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj sam izabire investicijske fondove i odlučuje o raspodjeli premije između njih
 • ugovaratelj može priključiti najviše četiri investicijska fonda iz ponude Triglav osiguranja d.d. na svoju policu
 • tijekom trajanja osiguranja ugovaratelj sam oblikuje svoju investicijsku politiku
 • košarice - košarice su kreirane na način da upravljanje portfeljem prepustite financijskim stručnjacima. Oni će rizik vašeg ulaganja optimizirati sukladno odabranoj strategiji ulaganja tako da zadovolje potrebe svakog ugovaratelja osiguranja (investitora). Ugovaratelju osiguranja na izboru je 5 različita profila ulaganja koja prikazuje donja tabela:Investicijska strategija Košarica fondovai Sastav košarice u 2024.
4 Agresivna Triglav Svetovni razviti trgi 30%


Triglav Top Brands 25%


Triglav Severna Amerika 15%


Triglav Okoljska perspektiva 10%


Triglav Tehnologije prihodnosti 10%


Triglav Trgi v razvoju 10%100%
3-4 Umjereno agresivna Triglav Renta 30%


Triglav Svetovni razviti trgi 20%


Triglav Top Brands 20%


Triglav Okoljska perspektiva 10%


Triglav Severna Amerika 10%


Triglav Trgi v razvoju 10%100%
3 Umjerena Triglav Obvezniški 25%


Triglav Renta 25%


Triglav Svetovni razviti trgi 20%


Triglav Top Brands 15%


Triglav Zdravje in dobro počutje 15%100%
2-3 Umjereno konzervativna Triglav Obvezniški 30%


Triglav Svetovni razviti trgi 20%


Triglav Aktivni 15%


Triglav Renta 15%


Triglav Zdravje in dobro počutje 10%


Triglav Sklad denarnega trga EUR 10%100%
1-2 Konzervativna Triglav Obvezniški 35%


Triglav Aktivni 25%


Triglav Sklad denarnega trga EUR 25%


Triglav Renta 15%100%

* Struktura košarica se u skladu s općim uvjetima mijenja svake godine.


MOGUĆNOST PROMJENE FONDOVA
Prilikom sklapanja osiguranja birate podjelu premije među izabranim investicijskim fondovima. Za vrijeme trajanja osiguranja možete zatražiti promjenu raspodjele premije među izabranim fondovima ili ulaganja u druge fondove iz ponude Triglav osiguranja d.d.


ISPLATE IZ OSNOVNOG OSIGURANJA

Isplata u slučaju smrti

U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja Triglav osiguranje d.d. je dužan platiti korisnicima zajamčenu osiguranu svotu za slučaj smrti (ZOS) ili vrijednost imovine na investicijskom računu ako je isti veći od ZOS-a. Kada je vrijednost imovine veća od ZOS-a, dio premije - premija za rizik smrti - prestaje se obračunavati.

Isplata po isteku trajanja osiguranja

U slučaju doživljenja ugovorenog razdoblja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. je dužan korisniku isplatiti vrijednost imovine na investicijskom računu. Triglav osiguranje d.d. ne jamči za isplatu po doživljenju police (isplata može biti veća ali i manja od uplaćenih sredstava i ista ovisi o kretanju vrijednosti fondova u koje ulažete).

Isplata korisnika u jednokratnom iznosu.

OTKUP
Otkup je moguć sukladno važećim uvjetima osiguranja.

PREDUJAM
Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. može isplatiti predujam, ukoliko ugovor nije raskinut i ako su od početka osiguranja do zahtjeva za otkup prošle barem tri godine i premije su plaćene za najmanje tri godine. Triglav osiguranje d.d. će ugovaratelju na njegov pisani zahtjev u obliku predujma isplatiti dio vrijednosti imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja do 80 % otkupne vrijednosti police, kojeg ugovaratelj kasnije može vratiti. U slučaju isplate predujma zajamčena osigurana svota umanjuje se za isplaćenu svotu. Isplata i povrat predujma ne utječu na obvezu plaćanja premije osiguranja. Ugovaratelj može ponovno zahtijevati isplatu predujma samo ako su od prethodnog predujma prošle barem dvije godine i u tom razdoblju uredno plaćene premije osiguranja. Isplata predujma ima utjecaj na obračun riziko premije za slučaj smrti što se indirektno reflektira na buduće stanje na investicijskom računu. Ako nastupi osigurani slučaj, Triglav osiguranje d.d. će isplatiti osiguranu svotu umanjen za iznos nevraćenog predujma.

ISPLATA U SLUČAJU DOŽIVLJENJA
Triglav osiguranje d.d. će po doživljenju police osiguranja korisniku osiguranja isplatiti vrijednost imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja. Vrijednost imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja ovisi o kretanju VJI fonda i točnosti plaćanja premije osiguranja. Po isteku osiguranja ona može biti veća ili manja od uloženih sredstava. Na pisani zahtjev ugovaratelja osiguranja Triglav osiguranje d.d. u svakom trenutku izdaje potvrdu o stanju na investicijskom računu po polici investicijskog životnog osiguranja.


INVESTICIJSKO ŽIVOTNO OSIGURANJE
Pod imenom investicijsko životno osiguranje u Triglav osiguranju udružili smo životno osiguranje i štednju u investicijskim fondovima. Time Vam je omogućen aktivniji pristup osiguranju. Vaša ulaganja vezana su uz kretanje vrijednosti udjela izabranog investicijskog fonda, a istovremeno su sačuvane pogodnosti životnih osiguranja. Kod investicijskog životnog osiguranja ugovaratelj preuzima upravljanje novčanim sredstvima te sam odlučuje o izboru investicijskih fondova kao i o raspodjeli sredstava među njima. Ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja.

OSIGURANA SVOTA
Za doživljenje korisniku se isplaćuje osigurana svota koja je jednaka vrijednosti ušteđene imovine na investicijskom računu. Vrijednost udjela pojedinog fonda objavljuje se u pojedinim časopisima i na internet stranicama Triglav osiguranja d.d. te internet stranicama društava za upravljanje investicijskim fondovima.

ZAJAMČENA OSIGURANA SVOTA ZA SLUČAJ SMRTI
U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. isplaćuje najmanje zajamčenu osiguranu svotu.

PREGLED OSIGURANJA


Osiguranik Bilo koja fizička osoba.
Uključena osiguranja Osnovno osiguranje:
 • za slučaj smrti i
 • za slučaj doživljenja.
Dodatno osiguranje po izboru:
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,
 • osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu
 • dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja
Tko se može osigurati:
osobe stare od 14 do 65 godina.Tko se može osigurati:
 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju;
 • osigurana osoba starosti od 18 do 55 godina;
 • osigurana osoba iz osnovnog osiguranja i članovi njene obitelji;
 • djeca osigurane osobe, starosti od 0 do 18 godina
 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju
Isplata osigurane svote u obliku jednokratne isplate
Uzajamno osiguranje Ovim osiguranjem može se osigurati jedna osoba ili dvije osobe (uzajamno osiguranje). Osiguranu svotu za slučaj smrti Triglav osiguranje d.d. isplaćuje samo jednom i to u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba.
Trajanje osiguranja Od 10 do 25 godina, s time da osigurana osoba po isteku osiguranja ne smije biti starija od 75 godina.
Premija (uplate) Frekvencija plaćanja:
mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje

Minimalna premija:
25 EUR mjesečno

Mogućnost dodatnih uplata:
U dogovoru s Triglav osiguranjem d.d.
Predujam Predujam možete tražiti sukladno važećim uvjetima osiguranja.
Mirovanje osiguranja Mirovanje osiguranja možete tražiti sukladno važećim uvjetima osiguranja.
Otkup osiguranja Otkup osiguranja možete tražiti sukladno važećim uvjetima osiguranja.


PRIMJER IZRAČUNA (OBROČNO)
Imate 39 godina i želite ugovoriti investicijsko životno osiguranje. Ugovoreno trajanje osiguranja je 20 godina. Vaša zajamčena osigurana svota za slučaj smrti iznosi 5.000 EUR. Vaše mjesečne uplate iznose 70 EUR. Ulazna naknada iznosi 2,5% uplaćene premije. Preostali iznos (68,25 EUR od mjesečnih uplata) se ulaže u fond. Dodatno, na kraju svakog mjeseca tijekom trajanja osiguranja s police se naplaćuje fiksni trošak vođenja od 2,0 EUR, upravljačka provizija 0,49% mjesečno na stanje prikupljeno od prvih 30 mjesečnih premija i riziko premija. Riziko premija ovisi o pristupnoj dobi, zajamčenoj osiguranoj svoti za smrt i stanju na računu, a u konkretnom primjeru prva mjesečna riziko premija iznosi 0,7 EUR i zatim se smanjuje. Izlazna naknada iznosi 1,0%.

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu fonda, a buduće se prinose fonda ne može predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima fonda.


Prinos fonda Stanje nakon 20 godina
Raste 2% godišnje 17.388 €
Raste 5% godišnje 23.384 €
Pada 5% godišnje 9.305 €
Raste 1,64% godišnjei 16.019 €

* Da bi se nakon 20 godina dobilo onoliko koliko ste uplatili za osnovno osiguranje, fond u prosjeku ima prinose 1,64% godišnje.


Detalje o samim fondovima, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama svake fond kuće.


Prilikom donošenja odluke o sklapanju investicijskog životnog osiguranja, važno je znati prednosti koje Vam pruža investicijsko životno osiguranje sklopljeno u Triglav osiguranju d.d.:

 • odabir strukture ulaganja i potencijalno viši prinos
 • povećanje osigurane svote
 • izbor osigurane svote za slučaj smrti
 • priključenje dodatnih osiguranja
 • mogućnost dodatnih jednokratnih uplata
 • izbor različitih strategija ulaganja
 • mogućnost pretvorbe u mješovito životno osiguranje
 • mirovanje osiguranja
 • obnova osiguranja
 • kapitalizacija osiguranja
 • predujam.

SKLAPANJE INVESTICIJSKOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA NUDI VAM:

 • pristup tržištu kapitala s relativno malim ulozima
 • jednostavan izbor investicijskih fondova
 • aktivnu ulogu u investicijskoj strukturi Vašeg portfelja
 • mogućnost prijenosa sredstava iz jednog investicijskog fonda u drugi
 • raspršenost rizika u različitim investicijskim fondovima
 • mogućnost praćenja vrijednosti udjela pojedinog investicijskog fonda na Internet stranicama ili u dnevnim časopisima
 • mogućnost postizanja viših prihoda u odnosu na klasične oblike štednje
 • životno osiguranje
 • mogućnost korištenja police osiguranja kao instrumenta osiguranja kredita.

Pri izboru ove vrste osiguranja ne smijemo zanemariti činjenicu da ugovaratelj osiguranja na sebe preuzima cjelokupni rizik ulaganja.


MIROVANJE OSIGURANJA
Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. može odobriti mirovanje plaćanja premije po polici investicijskog životnog osiguranja ukoliko ugovor nije raskinut i ako su od početka osiguranja do mirovanja prošle barem tri (3) godine i premije su plaćene za najmanje tri (3) godine. Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu godinu. Ugovaratelj osiguranja može za vrijeme trajanja osiguranja zahtijevati mirovanje najviše dvaput, s naglaskom da mirovanje po drugi put može zahtijevati samo ako su od proteklog mirovanja prošle barem dvije godine i ako je u međuvremenu ugovaratelj osiguranja redovito plaćao premiju. U razdoblju mirovanja osiguranik je osiguran zajamčenom osiguranom svotom koja je jednaka kapitaliziranoj osiguranoj svoti.

OBNOVA OSIGURANJA
U slučaju kada je zbog neplaćanja premije osiguranje prestalo biti važeće ili je bilo promijenjeno u osiguranje sa sniženom osiguranom svotom (kapitalizacija osiguranja), moguće ga je obnoviti pod određenim uvjetima.

KAPITALIZACIJA OSIGURANJA
Kapitalizacija znači da premiju više ne plaćate do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženom osiguranom svotom. U slučaju da se za nekoliko godina Vaša situacija promijeni možete s osigurateljem dogovoriti da se osiguranje obnovi ili da se ugovori nova polica osiguranja.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

SCENARIJ USPJEŠNOSTI