Održivi razvoj

Društveno odgovorno poslovanje i održiv razvoj

Društvo Triglav osiguranje d.d. vodi brigu i odgovorno je prema ljudima, prostoru i zajednici u kojoj živimo i poslujemo. Stvaramo dugoročne odnose i trajne vrijednosti.

Putem naših sponzorskih i donatorskih aktivnosti podržavamo područja odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta, ekologije, kulture i umjetnosti te društvene i humanističke projekte.

Prednost održivosti temelj je strategije Grupe Triglav i Triglav osiguranja. Politika održivosti uspostavlja okvir temeljem kojeg osiguranje može prepoznati, procijeniti i upravljati rizicima i prilikama povezanim s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima ("ESG čimbenici") u skladu s ciljem promicanja održivog razvoja poslovnih aktivnosti i stvaranja dugoročnih vrijednosti.

Politika održivosti utvrđuje pravila za:

  • utvrđivanje, procjenu i upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima (kratica ESG – eng. environmental/social/governmental) koji mogu predstavljati rizike i mogućnosti za postizanje poslovnih ciljeva
  • utvrđivanje, procjenu i upravljanje pozitivnim i negativnim posljedicama poslovnih odluka i aktivnosti na vanjsko okruženje i na legitimne interese dionika.

Rizik održivosti je rizik povezan s okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) događajima ili uvjetima koji, ako do njega dođe, može imati potencijalno negativan bitan učinak na imovinu i obveze društva u koje se ulaže, s posljedičnim negativnim učinkom na vrijednost ili uspjeh ulaganja. Naša je dužnost prema našim dionicima i ulagateljima utvrditi rizike održivosti koji bi mogli imati bitan utjecaj na vrijednost naših ulaganja.

Okolišni, socijalni i upravljački (ESG) čimbenici služe kao alat za evaluaciju otpornosti poslovanja društva. Nedostatak integriteta u postupanju društva ima bitan učinak na njegovo poslovanje i predstavlja rani znak upozorenja za ozbiljne probleme u samom društvu.

Kršenje propisa o zaštiti okoliša (čimbenik E) ne samo da bi moglo ukazati na nedostatak odgovornosti već može dovesti do novčanih kazni i značajnih troškova za uklanjanje ekološke štete.

Isto tako, kršenje ljudskih prava i prava radnika (čimbenik S) može naštetiti ugledu društva i njegovoj pouzdanosti, upućujući na, u najboljem slučaju, nedostatak svijesti o krajnjem poslovanju društva, a u najgorem slučaju na nedostatak temeljnih etičkih načela. Društvo s narušenim ugledom može doživjeti bojkot svojih proizvoda, susresti se s poteškoćama u prikupljanju kapitala, nakupiti novčane kazne i sankcije te ostati bez poslovnih prilika.

U slučaju korupcije (čimbenici G), poslovni subjekti susreću se s velikim i povezanim etičkim i poslovnim rizicima i mogućim troškovima u slučaju propusta u učinkovitosti suzbijanja korupcije. Uključeni su i pravni rizici kao i učinci na rezultate poslovanja. 

Rizik klimatskih promjena - kao što je spomenuto u najnovijem Izvješću Svjetskog gospodarskog foruma o globalnim rizicima, vjerojatnost i opseg učinka rizika povezanih s okolišnim aspektima povećavaju se svake godine. Među različitim rizicima koji su povezani s okolišnim čimbenicima (koji uključuju gubitak biološke raznolikosti i slučajeve zagađenja vode i tla), rizik klimatskih promjena osobito je važan. Neuspjeh u borbi protiv klimatskih promjena i ekstremni događaji sada se smatraju najvažnijim rizicima. Kada je riječ o klimatskim promjenama i globalnom rastu temperature, primjenjuju se dvije glavne kategorije rizika – rizik prijelaza i fizički rizik. Da bi se globalno zatopljenje ograničilo na < 2 °C, potrebna je promjena gospodarske strukture (uključujući energetske, proizvodne, prijevozne i poljoprivredne sustave). Rizik prijelaza definira se kao rizik koji proizlazi iz ljudskog djelovanja s ciljem da se ograniči globalno zatopljenje prijelazom na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika.  Istovremeno, čak i nedostatak pravilnog uvođenja mjera kako bi se ograničilo globalno zatopljenje doveo bi do fizičkih učinaka klimatskih promjena. Fizički rizik definira se kao rizik koji proizlazi iz povećanja učestalosti i opsega opasnosti povezanih s klimom, kao što su poplave, konvektivne oluje, suše i sl., koje mogu dovesti do šteta i do prekida poslovanja. U svakom slučaju, oba rizika klimatskih promjena predstavljaju velik izazov za zajednicu.

Rizik prijelaza predstavlja rizik koji je posljedica prijelaza na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika. Trgovačka društva i poslovni subjekti za koje je karakteristična povećana razina emisija tijekom obavljanja djelatnosti ili koji prodaju zagađujuće proizvode suočeni su s rizikom od toga da njihova imovina postane neupotrebljiva (neupotrebljiva imovina), što znači da bi ona izgubila svoju vrijednost prije kraja svojeg ekonomskog vijeka trajanja. Elektrane na ugljen najočitiji su primjer toga rizika. Propisi o zaštiti okoliša povećavaju trošak proizvodnje energije iz ugljena, a pritisak javnosti smanjuje potražnju električne energije koja se na taj način dobiva, čime ta imovina može postati neupotrebljiva, tj. izgubiti vrijednost prije kraja svojeg vijeka trajanja. To može imati znatan učinak na naša ulaganja i stoga želimo pažljivo upravljati tim rizikom.

U skladu s našom strategijom održivog razvoja djelujemo odgovorno na svim područjima našeg poslovanja, uzimajući u obzir mišljenja i interese svih zainteresiranih strana i dionika. Poseban naglasak stavljamo na zaštitu, zdravlje i dobrobit klijenta kao i šire zajednice. Gradimo našim klijentima orijentirano, moderno, digitalno, društveno odgovorno i održivom razvoju usmjereno osigurateljno društvo. Pritom slijedimo naša načela kojim osiguravamo transparentne i razumljive osigurateljne proizvode, rasprostranjenu, stručnu i educiranu distribucijsku mrežu te transparentne i učinkovite procese (digitalizacija poslovanja). Sve sa svrhom postizanja visoke razine zadovoljstva klijenata te stvaranja zadovoljnih, inovativnih i motiviranih zaposlenika.

Europski parlament i Europska komisija su u okviru Akcijskog plana Europske komisije za financiranje održivog rasta u prosincu 2019. usvojili Uredbu o objavama u vezi s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) ((EU) 2019/2088). Cilj Uredbe o objavama je povećati preglednost u vezi sa značajkama održivosti i ulaganja za krajnje potrošače.

Grupa Triglav podržava tu inicijativu EU te će i dalje nastojati pridonositi održivom razvoju. Uvest ćemo tehničke standarde koje je Europska komisija objavila 2. veljače i na odgovarajući način ažurirati svoje objave.


Politika primitaka Triglav osiguranja d.d. i održivost

Triglav osiguranje d.d. primjenom Politike primitaka osigurava pouzdan i čvrst sustav upravljanja te integritet i transparentnost poslovanja.

Politika uzima u obzir unutarnju organizaciju Društva te prirodu, opseg i složenost rizika, uključujući nefinancijske rizike.

Čl. 5. Transparentnost politika o isplaćivanju primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i vijeća o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: SFDR Uredba)

Politika primitaka i održivost


Politika održivog razvoja

U Grupi Triglav zaživjela je Politika održivog razvoja, koja je bila usvojena s ciljem ostvarivanja strateških ambicija održivosti na četiri ključna područja Grupe – u obje osnovne djelatnosti, poslovnim procesima, odnosima s dionicima i korporativnom upravljanju.

Između ostalog, politikom se detaljnije definiraju pravci koji se odnose na osjetljive ekonomske aktivnosti s gledišta održivosti rizika, suradnje s ključnim dionicima, identifikacije rizika i percepcije mogućnosti vezanih za održivost, uključivanja u društveno i ekološki odgovorne projekte, partnerstva i donatorstva, odgovoran odnos prema zaposlenicima i način realizacije odabranih ciljeva održivog razvoja Organizacije ujedinjenih naroda (SDG – Sustainable Development Goals).

Usvojenim dokumentom uspostavili smo okvir kojim se definira način našeg djelovanja (poslovanja). To će osigurati dugoročnu ekonomsku, društvenu i ekološku vrijednost našim dioničarima, investitorima, strankama, zaposlenicima, dobavljačima, partnerima i širem društvu i okruženju. Istovremeno, ovo je i korak naprijed u odnosu na obaveze koje smo preuzeli 2021. godine našim strateškim ambicijama na području održivog razvoja.

Na osnovu prijedloga krovnog dokumenta, sva osiguravajuća i financijska društva Grupe usvojit će svoju politiku održivog razvoja u skladu s načelima Minimalnih standarda Zavarovalnice za poslovanje društava Grupe.

Održivom orijentacijom na području životne sredine, društva i upravljanja nastavljamo provoditi misiju Grupe Triglav i kreirati sigurniju budućnost.

Politika održivog razvoja Triglav osiguranja d.d. i Grupe Triglav

Sustainable development policy of Triglav osiguranje d.d. and the Triglav Group


Politika održivosti ulaganja Triglav osiguranja d.d. i Grupe Triglav

Svoje poslovanje Triglav osiguranje d.d. temelji na 17 Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDG).


Politika održivosti ulaganja

Sustainable investment policy


Izjava o glavnim štetnim učincima (PAI izjava)

Triglav osiguranje d.d. ovim putem informira i potvrđuje da je obveznik donošenja Izjave o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganjima na okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike.

Triglav osiguranje d.d., kao obveznik primjene Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (Uredba), prilikom donošenja odluka o ulaganjima uzima u obzir glavne štetne učinke (eng. principal adverse impact, PAI) tih odluka na čimbenike održivosti te je stoga dužno donijeti izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu štetnih učinaka (PAI Izjava). PAI izjava je napravljena na osnovu UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1288 оd 6. travnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju sadržaj i prikaz informacija o načelu „ne nanosi bitnu štetu”, sadržaj, metodologije i prikaz informacija o pokazateljima održivosti i štetnim učincima na održivost te sadržaj i prikaz informacija o promicanju okolišnih ili socijalnih obilježja i ciljeva održivih ulaganja u predugovornoj dokumentaciji, na internetskim stranicama i u periodičnim izvještajima.

Objava iz članka 4. SFDR-a

Datum objave informacija Datum ažuriranja Verzija PAI izjava PAI Statement (English) Status
30.06.2023.
- 1 PAI izjava
PAI Statement Važeća


Načela za dobavljače

Triglav osiguranje d.d. postavilo je visoke etičke standarde poslovanja koji su u skladu sa svim pozitivnim zakonima i propisima Republike Hrvatske i EU, sa svim standardima poslovanja na osigurateljnom tržištu kao i s internim aktima Društva. Triglav osiguranje d.d. očekuje od svojih dobavljača da su usklađeni s postavljenim etičkim vrijednostima i ciljevima.

Triglav osiguranje d.d. od svojih dobavljača zahtijeva da ispune upitnik o održivosti koji predstavlja važan čimbenik pri odabiru dobavljača.


Sponzorstva i donacije

Triglav osiguranje d.d. tradicionalno blisko surađuje s lokalnim zajednicama u kojima posluje.

Sponzorstvima i donacijama podupiremo i omogućujemo bolje funkcioniranje organizacija, društava i zavoda u području sporta, kulture, obrazovanja, zdravstva, humanitarne djelatnosti i drugih društveno odgovornih djelatnosti. Na taj način odgovaramo na potrebe okoliša i aktivno brinemo o smanjenju štetnih učinaka u prirodnom okolišu.

Za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti na kontakt adresu: marketing@triglav.hr

Neka od naših sponzorstava i donacija uključuju:

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
KASTAFSKO KULTURNO LJETO
KLUB HOKEJA NA LEDU ZAGREB
RUKOMETNI KLUB ZAMET RIJEKA
NOGOMETNI KLUB STRMEC
ŠPORTSKI NOGOMETNI KLUB JEDINSTVO DONJI MIHOLJAC
BOKSAČKI KLUB DANIJEL KALANJ
DRUŠTVO ZA SPORTSKU REKREACIJU OLYMPIC
GRAĐANSKI NOGOMETNI KLUB ZAGREBAČKI MALI
INSTITUT ZA PROMICANJE I RAZVOJ DOLINE NERETVE
KOŠARKAŠKI KLUB LARUS
SKIJAŠKI KLUB 1976 SPLIT
STRELJAČKO DRUŠTVO KONČAR-ZAGREB 1786
UDRUGA ZA POMOĆ OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA
VESLAČKI KLUB ZAGREB
ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB TROGIR
HRVATSKI AKADEMSKI VATERPOLO KLUB MLADOST
MUŠKI RUKOMETNI KLUB "ČAKOVEC"
SRD PUNTA RATA
VEČERI DALMATINSKE PISME KAŠTELA
ZAGREB 5X5 SERIES UTRKE
ŽENSKI RUKOMETNI KLUB LABIN
JEDRILIČARSKI KLUB 3. MAJ
KONJIČKI KLUB VARAŽDIN 95
NK KLOKOČEVAC
MNK ELIPSO
ART NOVI, UMJETNIČKA ORGANIZACIJA

Nefinancijska izvješća

Nefinancijska izvješća društava, pa tako i Triglav Grupe, namijenjena su svim dionicima zainteresiranima za poslovanje poduzeća. Ona donose nefinancijske informacije o učincima poduzeća u kontekstu održivog razvoja. Iz nefinancijskih izvješća saznajemo više o postignutoj razini okolišne i društvene odgovornosti, odnosno sagledavamo ostvarenja u području utjecaja na okoliš te brige o zaposlenicima, potrošačima i široj društvenoj zajednici. Na neki način služe kao konkretizacija i dopuna financijskim izvješćima jer poboljšavaju kvalitetu u njima objavljenih informacija te izražavaju svijest, strateške vrijednosti i buduće usmjerenje poslovanja.

Društveno odgovorno poslovanje Grupe Triglav

Više informacija o društveno odgovornom poslovanju grupe Triglav možete naći na poveznici: https://www.triglav.eu/sl/trajnostni-razvoj/zavarujmo-prihodnost

Održivost u Triglav osiguranju

Complementary Content
${loading}