Proizvodi predstavljaju za vrijednost za poduzeće tek kada su prodani te ih kupac preuzme. Osiguranje robe osigurava pokriće od brojnih opasnosti kojima su proizvodi izloženi u skladištu, tijekom prijevoza te javnih prezentacija.

Uvoznici – izvoznici, trgovačka poduzeća itd. sve su svjesniji da je kod današnje gustoće prometa, učestalosti prometnih nesreća te kod sve osjetljivijih vrsta robe neracionalno prevoziti robu bez odgovarajućeg transportnog osiguranja.

Kargo osiguranje pokriva fizička oštećenja, uništenje ili krađu robe tijekom prijevoza s jednim ili više transportnih sredstava na osiguranoj relaciji. Smatra se da je roba u prijevozu od trenutka kada zbog utovara na transportno sredstvo pređe prag skladištenja pošiljatelja do trenutka kada pređe prag skladišta primatelja u odredišnom kraju.

Triglav osiguranje d.d. pruža osigurateljno pokriće od osnovnih ili svih opasnosti tako da se osiguranik, u odnosu na vrstu robe u prijevozu, relaciju te vrstu transportnog sredstva, može odlučiti za opseg osigurateljnog pokrića. Prema osnovnom osigurateljnom pokriću pošiljka je osigurana od slijedećih opasnosti:

  • prometne nesreće
  • više sile
  • elementarne nepogode
  • požara, eksplozije transportnog sredstva
  • provalne krađe
  • razbojničkog  napada.
Kod osigurateljnog pokrića od svih opasnosti, Triglav osiguranje d.d. pokriva sve opasnosti od gubitka, oštećenja ili uništenja osigurane robe, osim šteta koje nastanu uslijed kvara ili prirodnih svojstava robe, skrivenih grešaka robe ili štete uslijed uobičajenog manjka robe tijekom transporta.

Osjetljivija roba dodatno se osigurava još od tzv. specijalnih opasnosti.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

OSTALI DOKUMENTI