Što se može dogoditi upravo sada, danas do kraja dana, sutra ili prekosutra nemoguće je predvidjeti.

Ugovaranjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete umanjiti njegove posljedice.

Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte se sada i ne dozvolite da Vi i Vaša obitelj osjetite financijsku opterećenost posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

S obzirom na svoje potrebe, ugovaratelj može radi povećanja svoje sigurnosti, sklopiti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) sukladno važećem cjeniku osiguratelja. Dodatno osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) je osiguranje koje pokriva posljedice smrti ili trajnog invaliditeta zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) kao i posljedice za slučaj prolazne nesposobnosti za rad zbog nesretnog slučaja (nezgode) - dnevna naknada i boravak osiguranika u bolnici zbog liječenja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) - bolnički dan, te mjesečnu rentu u slučaju invaliditeta 50% i više.


Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđeni i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo može imati za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad (dnevna naknada), boravak u bolnici zbog liječenja uslijed nezgode (bolnički dan).

U tom smislu, nesretnim slučajem (nezgodom) smatraju se naročito sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, pokliznuće, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod kakvim predmetom, udarac ili ujed životinje.

Moguće je osigurati osobe od 14. do 75. godina  života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina moguće je osigurati po posebnim ili dopunskim uvjetima za dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Osobe kojima je opća radna sposobnost umanjena zbog teže bolesti, težih tjelesnih mana ili nedostataka, osiguravaju se uz plaćanje povećane premije. Osobe kojima je u cijelosti oduzeta radna sposobnost u svakom su slučaju  isključene iz osiguranja, osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno.

U slučaju preuzimanja jamstva za nesretne slučajeve (nezgodu), osiguratelj isplaćuje:

osiguranu svotu za smrt, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) osiguranik umro, odnosno osigurana svota za invaliditet, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) nastupio trajni invaliditet osiguranika,

dvostruku osiguranu svotu ako invaliditet zbog posljedice jednog nesretnog slučaja (nezgode) po Tablici invaliditeta iznosi 100% ili više,

u slučaju smrti kao posljedice prometne nesreće isplaćuje se 150% osigurane svote za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode),

postotak osigurane svote za invaliditet, koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) postao djelomični invalid,

dnevnu naknadu, ako je osiguranik bio zbog nesretnog slučaja(nezgode) privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka,

naknadu za bolničke dane, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju,

ostale ugovorne obveze po posebnim ili dopunskim uvjetima.

Obveza osiguratelja vrijedi za nesretne slučajeve (nezgode) koji nastanu pri onoj djelatnosti/sportu/hobiju koji su na ponudi osiguranja izričito navedeni.

Obveza osiguratelja priznata je za nesretne slučajeve (nezgode) nastale tijekom trajanja osigurateljnog jamstva i to samo za one posljedice nesretnog slučaja (nezgode) koje su nastupile i bile utvrđene u medicinskoj dokumentaciji u prvoj godini po nastanku nesretnog slučaja (nezgode).

U slučaju smrti od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisniku osiguranja isplaćuje se osigurana svota iz životnog osiguranja i iz Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). 

U slučaju trajnog invaliditeta nastalog kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), isplaćuje se odgovarajući dio osigurane svote za trajni invaliditet u skladu s postotkom invaliditeta prema Tablici invaliditeta koja je sastavni dio uvjeta za osiguranje.

Dnevna naknada isplaćuje se za dane kada osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) nije mogao obavljati svoj redoviti posao, ali najviše 200 kalendarskih dana.

Naknada za bolničke dane isplaćuje se za dane kada je osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) bio u bolnici, ali najviše 365 kalendarskih dana u dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). U bolnice, u smislu isplate naknade za bolničke dane, ubrajaju se opće, specijalističke bolnice i klinike. Lječilišta, domovi i ustanove za rekreaciju ili odmor ne ubrajaju se u bolnice.

Ako je ugovorena i mjesečna renta, osiguratelj će u slučaju kada invaliditet kao posljedica jednog nesretnog slučaja (nezgode) prema tablici invaliditeta iznosi 50% ili više, isplaćivati ugovorenu mjesečnu rentu u razdoblju od 5 godina. U tom slučaju osiguranje tog rizika prestaje.

Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader