Što se može dogoditi upravo sada, danas do kraja dana, sutra ili prekosutra nemoguće je predvidjeti. Ugovaranjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete umanjiti njegove posljedice.

Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte svoju djecu već sada i ne dozvolite da Vi i Vaša obitelj osjetite financijsku opterećenost posljedica nesretnog slučaja (nezgode) Vašeg djeteta.

S obzirom na svoje potrebe, osiguranik može sklopiti osiguranje koje povećava njegovu financijsku sigurnost, u slučaju nesretnog slučaja djeteta.  Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva rizik smrti zbog posljedica nesretnog slučaja (troškove pogreba) ili trajnog invaliditeta, Trajni progresivni invaliditet te prolazne nesposobnosti za rad kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) - dnevna naknada, bolnički dani te troškove liječenja.

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smještaj i liječenje u bolnici.

U tom smislu, nesretnim slučajem (nezgodom) smatraju se naročito sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, pokliznuće, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod kakvim predmetom, udarac ili ujed životinje.

U slučaju preuzimanja jamstva za nesretne slučajeve (nezgodu), osiguravatelj isplaćuje:

ako zbog posljedica nesretnog slučaja umre osiguranik mlađi od 14 godina ,osiguravatelj plaća troškove pogreba, do svote kojeg odredi osiguravatelj

osigurana svota za smrt, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) osiguranik umro, ovo pokriće vrijedi za djecu stariju od 14 godina;

osigurana svota za invaliditet, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) nastupio potpuni invaliditet osiguranika;

postotak osigurane svote za invaliditet, koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) postao djelomični invalid;

ako nezgoda po tabeli invaliditeta ima za posljedicu više od 50% trajnog gubitka opće radne sposobnosti(invaliditet),osiguravajuće društvo će isplatiti pored 50% ugovorene osigurane svote za invaliditet još tri postotka osigurane svote za invaliditet za svaki postotak invaliditeta iznad 50 %

dnevnu naknadu, ako je osiguranik bio zbog nesretnog slučaja (nezgode) privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka (tu se ubraja i nesposobnost za školski, odnosno studijski rad ili pohađanje odgojno-obrazovnih ustanova);

naknadu za bolničke dane, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju;

naknadu za bolničke dane zbog boravka u bolnici u inozemstvu, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju u inozemstvu;

troškove liječenja

ostale ugovorne obveze po posebnim ili dopunskim uvjetima

Obveza osiguravatelja priznata je za nesretne slučajeve (nezgode) nastale tijekom trajanja osigurateljnog jamstva i to samo za one posljedice nesretnog slučaja (nezgode) što su nastupile i bile utvrđene u medicinskoj dokumentaciji u prvoj godini po nastanku nesretnog slučaja (nezgode).

U slučaju smrti od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana svota iz Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu stariju od 14.-te godina života, ukoliko umre dijete mlađe od 14 godine života Osiguratelj isplaćuje za pogrebne troškove na polici navedenu osiguranu svotu za pokriće pogrebnih troškova.

U slučaju trajnog invaliditeta nastalog kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), isplaćuje se odgovarajući dio osigurane svote za trajni invaliditet u skladu s postotkom invaliditeta prema Tablici invaliditeta koja je sastavni dio uvjeta za osiguranje.

 

Dnevna naknada isplaćuje se za dane kad osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) ima za posljedicu privremenu nesposobnost za rad u školi, ali najviše 200 kalendarskih dana


Naknada za bolničke dane isplaćuje se za dane kad je osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) bio u bolnici, ali najviše 365 kalendarskih dana unutar dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). U bolnice, u smislu isplate naknade za bolničke dane, ubrajaju se opće, specijalističke bolnice i klinike. Lječilišta, domovi i ustanove za rekreaciju ili odmor ne ubrajaju se u bolnice.

Dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu može se, bez obzira na broj osiguranih osoba osnovnog osiguranja, osigurati veći broj djece. Osigurane osobe mogu biti djeca ili posvojena djeca osiguranika.

Prilikom sklapanja ove vrste osiguranja ne izvodi se procjena zdravstvenog rizika za djecu.