Pritužbe

Obavijest o podnošenju pritužbi

Ugovaratelj osiguranja, osiguranik, korisnik osiguranja, platitelj osiguranja te osobe koje imaju prava i obveze po ugovoru o osiguranju mogu podnijeti pritužbu koja se odnosi na pružanje usluga osiguranja odnosno izvršenje obaveza iz ugovora o osiguranju i to u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja odluke Triglav osiguranja d.d. (dalje u tekstu: Društvo) ili od dana saznanja za razlog pritužbe s time da će TRIGLAV osiguranje d.d. u obzir uzeti i pritužbe odnosno prigovore zaprimljene i nakon proteka navedenog roka te o tome obavijestiti podnositelja pritužbe.

Pritužba je izjava nezadovoljstva upućena Društvu od strane osiguranika, ugovaratelja osiguranja odnosno korisnika iz ugovora o osiguranju.

Pritužbom se ne smatra izraz nezadovoljstva upućen društvu vezano za odluke u postupku rješavanja odštetnih zahtjeva oštećenih osoba, osim ako taj izraz nezadovoljstva iz ugovora o osiguranju izjavi osiguranik, ugovaratelj osiguranja odnosno korisnik iz ugovora o osiguranja.

Pritužba može biti podnesena zbog:

1. postupanja društva za osiguranje odnosno osobe koja za Društvo obavlja poslove distribucije osiguranja
2. pružanja usluga osiguranja ili izvršenja obveza iz ugovora o osiguranju
3. postupanja Društva u vezi s rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Pritužba se dostavlja u pisanom obliku s naznakom „PRITUŽBA“ i to na:

• adresu sjedišta osiguratelja: Zagreb, A. Heinza 4, 10000 Zagreb
• adresu najbližeg prodajnog ureda
• e-mailom na adresu: prituzbe@triglav.hr
• usmenom izjavom na zapisnik kod osiguratelja na adresi sjedišta Osiguratelja u Zagrebu ili na adresu najbližeg prodajnog ureda.

Pritužba treba sadržavati:

1. ime, prezime i adresu podnositelja pritužbe fizičke osobe ili njegovog zakonskog zastupnika odnosno tvrtku, sjedište, ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba
2. jasne razloge pritužbe i zahtjeve podnositelja
3. dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti, isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se prigovor podnosi kao i prijedloge za izvođenje dokaza
4. datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja prigovora odnosno osobe koja ga zastupa
5. punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku

Pritužbu možete podnijeti i na propisanom Obrascu za podnošenje pritužbi.

Društvo je dužno u pisanom obliku odgovoriti na pritužbu u najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka pritužbe.

Kada odgovor na pritužbu ne ispunjava ili ne ispunjava u cijelosti zahtjeve iz pritužbe, podnositelju pritužbe potrebno je objasniti položaj Društva vezan uz pritužbu, a podnositelj pritužbe ima pravo na:

1. podnošenje pritužbe pravobranitelju osiguranja zbog kršenja kodeksa o poslovnoj osiguravateljnoj i reosiguravateljnoj etici
2. pokretanje postupka za mirno rješavanja spora, primjerice pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom gospodarskoj komori i/ili Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje
3. podnošenje tužbe nadležnom sudu.

Platforma za internetsko rješavanje sporova ORS

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, pokrenuta je Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS https://ec.europa.eu


PRITUZBE-OBAV.10.2021. 

Vaša poruka

Vrsta poruke:

 
Ako se vaša pritužba odnosi na rješavanje štetnog spisa, navedite broj spisa

 

Unesite svoje podatke

S vašim podatcima postupat ćemo kao s povjerljivim podatcima te isključivo u svrhu postupka rješavanja pritužbe sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 Complementary Content
${loading}