Kako postupiti u slučaju štete


U Triglav osiguranju važno nam je da vam budemo na raspolaganju kad je najpotrebnije: u slučaju nastanka štete. Zato vam omogućavamo da štetu prijavite brzo i jednostavno.

Prijavu štete odnosno zahtjev za odštetu moguće je podnijeti:

• osobno u najbližem prodajnom uredu ili kod vašeg zastupnika

• na sljedeću adresu: prijava.stete@triglav.hr

• pozivom na besplatni broj telefona za štete iz osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranja : 0800 20 20 80 ili

• putem pošte


Za prijavu šteta molimo vas koristite se e-adresom: prijava.stete@triglav.hr ili se informirajte pozivom na besplatni broj telefona: 0800 20 20 80.

U cilju sigurnog i brzog rješavanja štete, molimo vas da uz svoju prijavu priložite fotografije oštećene imovine (vozila, zgrade, stana) i svu dokumentaciju koja vam je u trenutku prijave dostupna.

Svu dodatnu dokumentaciju koju ćemo vas u postupku obrade štete zatražiti, možete nam dostaviti elektroničkim putem u obliku skeniranog dokumenta ili fotografije, na e-adresu: prijava.stete@triglav.hr


Komunikacija servisa za ovjeru računa i zahtjev za dopunsku procjenu mogu se uputiti na sljedeće adrese:

dopunskaprocjena@triglav.hr - zahtjev za dopunski pregled vozila
ovjeraracuna@triglav.hr - ovjera računa/isplata na račun servisne radione uz dostavljenu punomoć vlasnika vozila

Popis servisnih radionica

U slučaju da je šteta već prijavljena te vam je poznata osoba zadužena za njenu obradu, predlažemo direktno kontaktirati zaduženu osobu, e-adrese u Triglav osiguranju d.d. koncipirane su na način: ime.prezime@triglav.hr.
Mogućnosti prijave štete

Obrasci za prijavu štete

Obrasci potrebni za prijavu štete

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
Suglasnost za komunikaciju putem elektroničke pošte

Česta pitanja

Kako postupati prilikom nastanka štete?

Prvo i osnovno, ostanite smireni.

Potrebno je poduzeti sve mjere koje bi otklonile ili smanjile štetu, uzimajući u obzir upute osiguravatelja.

1. Pazite  najvažnija je osobna sigurnost ljudi
2. Spriječite dalju štetu
3. Snimite fotografiju  ako je moguće načinite nekoliko fotografija štete
4. Provjerite postojeće osiguranje i prijaviti štetu
5. Počnite s rješavanjem štete tako da se sačuvaju dokazi o uzroku i opsegu štete.

Koji su načini prijave štete?

Moguće je štetu prijaviti na način: putem elektronske pošte, putem telefona (Servisni centar) te osobno u našim prodajnim uredima.

Što učiniti s oštećenim predmetom?

Oštećene ili uništene stvari potrebno je nepromijenjene čuvati do izvida osiguravatelja.

Kada je potrebno obavijestiti policiju?

U slučajevima koji su određeni u važećim osiguravajućim uvjetima potrebno je obavijestiti policiju, i to:
• prvenstveno je potrebno pozvati policiju kada su u prometnoj nezgodi nastale tjelesne ozljede, ako se sudionici ne mogu sporazumjeti o krivnji za nastalu nezgodu, ako neki od sudionika ne želi dati podatke o vozaču i vozilu, ako vozilo koje je sudjelovalo pobjegne s mjesta nezgode,ako je neko od vozila sudionika ostalo u nevoznom stanj, ako sumnjate da je vozač automobila koji je sudjelovao u nezgodi pod utjecajem alkohola, opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova, ako prilikom nezgode ne dođe do sudara među vozilima (izbjegavanje sudara), ako sumnjate da je nezgoda prouzročena namjerno, ako vozilo koje je sudjelovalo ima stranu registracijsku oznaku
• kada je protiv osiguranika u tijeku kriminalistička obrada ili istraga, podignuta optužnica, osiguranik je o tome dužan obavijestiti osiguravajuće društvo
• kada su protiv osiguranika naslovljeni odštetni zahtjevi, odštetna tužba ili imovinskopravni zahtjev, osiguranik je o tome dužan obavijestiti osiguravajuće društvo.

Koliko je vremena potrebno osiguranju da riješi zahtjev i isplati štetu?

Osiguranje rješava zahtjev u skladu s priloženom medicinskom dokumentacijom. Ako je dokumentacija cjelovita, odšteta će Vam se isplatiti u roku od 14 dana.

Koje osiguranje pokriva štetu koja nastane ako na moje vozilo padne snijeg s krova zgrade?

Za štetu koja nastane ako s krova zgrade padne led ili snijeg odgovara vlasnik zgrade s koje je stvar pala. Proizlazi da bi morao platiti i odštetu koja zbog pada stvari nasumičnom prolazniku ili vlasniku oštećenog automobila. Ako vlasnici javnih zgrada, odnosno upravitelj stambenih zgrada u ime etažnih vlasnika, osiguraju i opću odgovornost iz kućnog, odnosno zemljišnog posjeda, što je običaj, štetu isplaćuje osiguravajuće društvo. Ako štetni događaj nastane na privatnom zemljištu (u slučaju individualne stambene kuće), odgovoran bi mogao biti vlasnik takve nekretnine. Zbog toga je preporučljivo zaključiti paketno osiguranje doma koje, među ostalim, sadrži i pokriće opće odgovornosti iz zemljišnog posjeda. Ako vlasnik ili kao najmoprimac nekretnine nema zaključeno odgovarajuće osiguranje, dužan je sam snositi teret isplate potencijalne štete iz tog naslova.

Vlasnik vozila koji ima kasko osiguranje najjednostavnije će svoju štetu ostvariti iz naslova kasko osiguranja. Ako vozilo nije kasko osigurano, njegov vlasnik može podnijeti odštetni zahtjev izravno protiv odgovorne osobe (vlasnika ili najmoprimca nekretnine) ili protiv osiguravajućeg društva kod kojeg osigurana osoba ima zaključeno osiguranje.

U kojem vremenskom roku je potrebno prijaviti štetu?

Osiguranik mora osiguratelju prijaviti nastalu štetu, odnosno nastanak osiguranog slučaja, najkasnije u roku od tri dana od dana kada je za njega saznao.