Triglav osiguranje d.d. odobrava zajmove fizičkim osobama (građanima) – ugovarateljima osiguranja temeljem polica osiguranja života sklopljenih s Triglav osiguranjem d.d. za slučaj smrti i doživljenja čije je ugovoreno trajanje osiguranja pet i više godina.

Zajam se može odobriti i po managerskim policama ukoliko je korisnik za slučaj smrti i doživljenje osiguranik. U iznimnim slučajevima, na osnovu odluke Uprave, zajam se može odobriti i po polici investicijskog životnog osiguranja. Zajam se ne može odobriti po policama riziko životnog osiguranja i riziko životnog osiguranja s padajućim iznosom (hipotekarno osiguranje), ali se može odobriti po policama doživotnog riziko životnog osiguranja Jesen života.

PREDUVJETI ZA ODOBRAVANJE ZAJMA:
• polica osiguranja mora biti aktivna u trenutku podizanja zajma kao i kroz cijelo vrijeme trajanja zajma
• iznimno se zajam može odobriti i po policama koje su u trenutku podizanja zajma već bile kapitalizirane
• ugovaratelj osiguranja u trenutku podizanja zajma je stekao po polici pravo na otkup osiguranja/police što znači da je, prema važećim uvjetima osiguranja, protekao određeni minimalni rok trajanja osiguranja do trenutka obrade zahtjeva za odobrenje zajma (od 2 do 3 godine ovisno o trajanju police životnog osiguranja)
• u trenutku podizanja zajma dospjela premija osiguranja mora biti u cijelosti plaćena tj. premija se mora redovito plaćati u ugovorenim iznosima i rokovima (u iznimnim slučajevima, zajam se može isplatiti po policama koje su kapitalizirane)
• zajam po policama koje su bile u stornu tijekom dosadašnjeg trajanja osiguranja duže od četiri mjeseca može se odobriti isključivo uz dodatnu pismenu suglasnost.UVJETI KORIŠTENJA ZAJMA:
• iznos zajma zajedno s približno obračunatim kamatama za cijelo razdoblje korištenja zajma ne može prijeći iznos otkupne vrijednosti police osiguranja života izračunate s danom obrade zahtjeva za odobrenje zajma. U izračun otkupne vrijednosti police ne uključuju se dodatne osigurane svote (npr. za nezgodu)
• zajam se nominira i naplaćuje u eurima
• kamatna stopa je promjenjiva i trenutno iznosi 5,5 % godišnje
• interkalarna kamata se ne naplaćuje
• naknada za obradu zahtjeva za odobrenje zajma se ne obračunava.ZAJAM SE MOŽE ODOBRITI NA ROK DO:

 1. Isteka police uz uvjet da glavnica i pripadajuće kamate ne smiju biti veće od otkupne vrijednosti police
 2. Tri mjeseca do godine dana, odnosno maksimalno na rok od 24 mjeseca ukoliko polica ističe u tom roku i tada se zajam vraća jednokratno po isteku navedenih rokova zajedno s pripadajućim kamatama
 3. Maksimalno pet godina ukoliko polica ne ističe u tom roku i tada se vraća u mjesečnim anuitetima. U tom slučaju obavezno je, kao način plaćanja, osigurati trajni nalog. Takvi zajmovi se mogu odobriti uz moratorij na otplatu kamata i glavnice do maksimalno godine dana. Za vrijeme moratorija na otplatu kamata i glavnice premija po polici života se mora uredno plaćati. Zajmovi odobreni po kapitaliziranim policama nemaju mogućnost odobrenja moratorija.
 • ako se zajam odobrava uz obročnu otplatu, iznos zajma ne može biti manji od 400,00 EUR, a iznos mjesečnog anuiteta po pojedinom zajmu ne može biti manji od 20,00 EUR
 • ako se zajam odobrava uz jednokratnu otplatu, iznos zajma ne može biti manji od 150,00 EUR, a odobrava se samo uz jednokratnu naplatu glavnice i kamata prilikom isteka zajma
 • zajam se može odobriti maksimalno do 90% otkupne vrijednosti police ukoliko se radi o obročnoj otplati zajma i maksimalno do 85% otkupne vrijednosti police ukoliko se radi o jednokratnoj otplati zajma. S time da glavnica uvećana za kamatu ne smije biti veća od otkupne vrijednosti police
 • prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje zajma korisnik zajma je u obvezi dati na uvid policu osiguranja života temeljem koje se traži zajam, osobnu iskaznicu, karticu tekućeg računa ili štednu knjižicu te, po potrebi, dokaz o zadnje plaćenoj premiji osiguranja – (dokumentacija se kopira za spis)
 • ukoliko korisnik zajma nije ugovaratelj osiguranja, Triglav osiguranju d.d. se predaje i izjava ovjerena kod Javnog bilježnika - suglasnost ugovaratelja osiguranja kojom on izjavljuje da je suglasan da druga osoba (u pravilu osiguranik) podnese zahtjev za odobrenje zajma na temelju police osiguranja života, da je suglasan da bude jamac za obveze iz ugovora o zajmu i da je suglasan da se polica založi u korist Triglav osiguranja d.d. za osiguranje povrata zajma i plaćanja obveza po zajmu
 • kod polica uzajamnog osiguranja uz zahtjev za odobrenje zajma na temelju police uzajamnog životnog osiguranja predaje se suglasnost drugog osiguranika (odnosno ugovaratelja osiguranja ukoliko je ugovaratelj osiguranja različit od oba osiguranika)
 • ukoliko korisnik zajma ne bi podmirivao dospjele obveze po polici osiguranja i zajmu Triglav osiguranje d.d. će provesti otkup osiguranja i svoje potraživanje naplatiti iz otkupne vrijednosti police
 • na nepravovremeno plaćene obveze po zajmu obračunavaju se zatezne kamate po zakonskoj stopi.


DA BI SE ODOBRIO ZAJAM, POTREBNO JE ISPUNITI SLJEDEĆE OBRASCE:
1. Zahtjev za odobrenje zajma po polici životnog osiguranja
2. Potvrda o zalogu police životnog osiguranja

Osim navedenih obrazaca potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
1. kopiju osobne iskaznice ili unos podataka na zahtjev
2. kopiju kartice tekućeg računa ili potvrde banke o broju tekućeg računa ili unos podatka na zahtjev
3. policu osiguranja života temeljem koje se traži zajam sa svim dodacima
4. po potrebi dokaz o zadnjoj plaćenoj premiji osiguranja
5. po potrebi dokument s OIB-om
6. po potrebi dokumentaciju vezanu za provedbu propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.


U slučaju da ugovaratelj osiguranja i osiguranik nisu iste osobe, a da zajam podiže osiguranik, potrebno je ispuniti i ovjeriti kod javnog bilježnika suglasnost ugovaratelja osiguranja.
Prije isplate zajma, trebate dostaviti potvrdu o otvorenom trajnom nalogu u banci radi podmirenja rate zajma, ukoliko se isti otplaćuje u anuitetama. Svu gore navedenu dokumentaciju predajete distributeru koji Vam je napravio policu životnog osiguranja ili u najbližu podružnicu odnosno prodajni ured. Nakon odobrenog zajma potpisujete ugovor o zajmu.


VAŽNO JE ZNATI:

• Zajam se odobrava uvijek s prvim u mjesecu (u iznimnim slučajevima zajam se može odobriti s bilo kojim drugim danom u mjesecu) i prva rata zajma mora biti plaćena najkasnije do 15-og u narednom mjesecu. Sve ostale rate zajma dospijevaju na naplatu također do 15-tog u mjesecu
• Ugovaratelj osiguranja u obvezi je tijekom korištenja zajma plaćati premiju osiguranja u ugovorenim rokovima i iznosima. Ukoliko nisu plaćene dvije premije Triglav osiguranje d.d. će otkupiti policu i zatvoriti cjelokupno potraživanje prema odobrenom zajmu, a razliku sredstava, ukoliko postoji, isplatit će korisnicima na polici
• Korisnik zajma može izvršiti prijevremenu djelomičnu ili konačnu otplatu zajma bez naknade. Prijevremena djelomična ili konačna otplata zajma može se izvršiti samo uz pismenu suglasnost Triglav osiguranja d.d.
• U trenutku isteka zajma korisnik zajma može biti maksimalne starosti 75 godina života, a u trenutku odobrenja zajma korisnik zajma mora biti minimalne starosti 18 godina
• Za cijelo vrijeme trajanja zajma, original police životnog osiguranja pohranjen je u Triglav osiguranju d.d.
• Refinanciranje ranije odobrenih zajmova je moguće.


Osnovne informacije i uvjeti za odobrenje zajmova na temelju polica osiguranja života fizičkim osobama - građanima
Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader

UVJETI OSIGURANJA

BROŠURE

OSTALI DOKUMENTI