Na osnovi čega se određuje iznos naknade kod osiguranja od posljedica nezgode?

Naknada se određuje na osnovi ugovorenih osiguranih svota, postotka invalidnosti koji utvrđuje vještak i dostavljene medicinske dokumentacije.