Investicijsko životno osiguranje FLEKS

Investicijsko životno osiguranje FLEKS  predstavlja prvo doživotno investicijsko osiguranje na hrvatskom tržištu, a ujedinjuje štednju (kod koje se sredstva ulažu u investicijske fondove) i pokriće rizika za slučaj smrti sa zajamčenim osiguranim iznosom. Ovim osiguranjem može biti osigurana jedna ili dvije osobe (uzajamno osiguranje). Na raspolaganju Vam je izbor između fondova TRIGLAV skladi i ZB Invest.

Obročno plaćanje premije

Prilikom sklapanja investicijskog životnog osiguranja FLEKS sami odabirete visinu premije i dinamiku njezinog plaćanja, a koje može biti: mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje. Visinu premije kao i dinamiku njezinog plaćanja kasnije možete promijeniti. Minimalna mjesečna premija iznosi 40 EUR i početna uplata 200 EUR.

 

Unatoč tome što predstavlja doživotno osiguranje, njegova jedinstvenost ogleda se u tome što nakon isteka 10 godina od sklapanja ugovora o osiguranju, ugovaratelj osiguranja može zahtijevati isplatu cjelokupne vrijednosti imovine na osobnom računu u 100%-tnom iznosu. Dakle, visina isplate jednaka je vrijednosti imovine na osobnom računu ugovaratelja. Osim toga, protekom 10 godina od početka osiguranja ugovaratelj može neograničen broj puta tražiti predujam po svojoj polici u visini 90% stanja sredstava na investicijskom računu. Na takav način njegovo osiguranje i dalje ostaje aktivno, a u svakom trenutku kao i u banci može doći do svojih sredstava (ukoliko mu ona zatrebaju). Drugim riječima, radi se o produktu doživotnog osiguranja koji omogućava vrlo veliku fleksibilnost.

 

PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA

Sukladno uvjetima osiguranja premija osiguranja mora biti plaćena do datuma naznačenog na uplatnici (pet radnih dana prije isteka mjeseca). Ukoliko premija nije plaćena do tog datuma osiguravatelj naplaćuje riziko premiju i premiju za dodatna osiguranja otkupom udjela u fondu. Na takav način gubite dio sredstava uloženih u fond, što će se u velikoj mjeri reflektirati na stanje Vašeg investicijskog računa. Stoga, molimo Vas da premiju platite do datuma dospijeća navedenog na uplatnici.

 

Osiguranje Investicija Fondovi Isplate Sažetak Prednosti Jamstvo

FLEKS osiguranje

OSIGURANI SLUČAJ - SMRT OSIGURANE OSOBE

U slučaju smrti osiguranika,Triglav osiguranje d.d. se obvezuje isplatiti određenom korisniku minimalno zajamčeni osigurani iznos ili njegov dio, ako osiguranik ili jedan od osiguranika umre za vrijeme trajanja osiguranja. Kad osiguranik ili jedan od osiguranika navrši 75. godinu života, prestaje jamstvo za isplatu zajamčenog osiguranog iznosa, odnosno on je jednak vrijednosti imovine na osobnom računu. Korisnik može zahtijevati da se zajamčeni osigurani iznos ili vrijednost imovine isplati obročno ili u jednokratnom iznosu.
 

POVEĆANJE OSIGURANOG IZNOSA

Triglav osiguranje d.d. može ugovaratelju osiguranja omogućiti povećanje zajamčenog osiguranog iznosa i to pod uvjetom da ugovaratelj osiguranja plaća odgovarajuću višu premiju. Ugovaratelj osiguranja polaže pravo na povećanje zajamčenog osiguranog iznosa na osnovu pisanog zahtjeva kojeg podnosi Triglav osiguranju d.d. U zahtjevu nije potrebno navoditi razloge zbog kojih se povećanje traži, no obvezna je ponovna provjera zdravstvenog stanja osiguranika.
 

Dodatna osiguranja

Investicijsko životno osiguranje FLEKS se može nadograditi s:
 

IZBOR RAZLIČITIH STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski stručnjaci smatraju da su mladi ljudi često neskloni uložiti u rizičnija ulaganja, a stariji, zbog sigurnosti koju nosi životno iskustvo, često odlaze u rizičnije investicije nego što bi to njihovoj dobi bilo primjereno.

 

Triglav osiguranje d.d. Vam omogućava da prilikom sklapanja osiguranja ili tijekom trajanja osiguranja odaberete svoju strategiju ulaganja. Izborom jedne od strategija ulaganja stručnjaci Triglav osiguranja d.d. vode brigu o Vašem ulaganju.
 

S investicijskim životnim osiguranjem FLEKS ugovaratelj preuzima rizik ulaganja povezan s promjenom vrijednosti imovine izabranog investicijskog fonda - TRIGLAV skladi ili ZB Invest.
 

Investicijske strategije

Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja investicijskog životnog osiguranja FLEKS može izabrati između tri ulagačke strategije: Samostalni izbor investicijskih fondova, Automatsku preraspodjelu sredstava i Financijske ciljeve (košarice).
 

Investicijska strategija   Košarica fondova*   Sastav košarice u 2018

 

Agresivna     Triglav Svetovni razviti trgi   40%
        Triglav rastoči trgi   25%
        Triglav Evropa   15%
        Triglav Hitro rastoča podjetja   10%
        Triglav Naravni viri   5%
        Triglav Nepremičnine   5%

 

3–4 Umjereno agresivna     Triglav Svetovni razviti trgi   35%
        Triglav Renta   25%
        Triglav Evropa   15%
          Triglav EM Potrošne dobrine   10%
            Triglav Rastoči trgi   10%
            Triglav Hitro rastoča podjetja   5%

 

3 Umjerena       Triglav Renta   45%
          Triglav Obvezniški   20%
            Triglav Svetovni razviti trgi   10%
            Triglav Evropa   10%
            Triglav Rastoči trgi   10%
            Triglav EM potrošne dobrine   5%
            Triglav EM Potrošne dobrine   5%

 

2–3 Umjereno konzervativna     Triglav Renta   45%
      Triglav Obvezniški   35%
          Triglav Steber Global   10%
          Triglav Rastoči trgi   5%
          Triglav High Yield Bond   5%

 

1–2 Konzervativna     Triglav Renta   40%
          Triglav Obvezniški   30%
          Triglav Money Market EUR   30%

* Struktura košarica se u skladu s općim uvjetima mijenja svake godine.

S Investicijskim osiguranjem FLEKS ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja povezan s promjenama vrijednosti jedinica odabranih fondova.
 

Vrijednosti jedinica fondova (tečajnica fondova).
 

Preporučamo Vam da prilikom izbora ove vrste osiguranja proučite Prospekt svakog fonda. Prospekt fonda dostupan Vam je na našoj Web stranici u rubrici Tečajnica fondova ili na Web stranici izabrane fond kuće.

 

Otkup

Otkup je moguć kroz isplate: jednokratnog iznosa, obročno ili isplatom rente nakon proteka 3 godine uz uvjet da je plaćena premija za te 3 godine. Nakon proteka 10 godina otkupni faktor iznosi 100% (obračunava se samo 1,2% izlaznih naknada). Prilikom donošenja odluke o sklapanju investicijskog životnog osiguranja, važno je znati prednosti koje Vam pruža investicijsko životno osiguranje sklopljeno u Triglav osiguranju d.d.:
 

 • povećanje osiguranog iznosa
 • prijevremena isplata za slučaj smrti nasljednicima
 • priključenje dodatnih osiguranja
 • izbor različitih strategija ulaganja
 • mirovanje osiguranja
 • obnova osiguranja
 • kapitalizacija osiguranja
 • predujam

PREDUJAM

Ugovaratelj osiguranja može zahtijevati isplatu predujma, ako vrijednost ostalih jedinica imovine na osobnom računu prelazi iznos najniže isplate predujma - 150€. U slučaju isplate predujma u prvih deset godina od početka osiguranja isplaćuje se dio vrijednosti imovine na osobnom računu i to u visini do 90% vrijednosti ostalih jedinica imovine. Nakon isteka deset godina od početka osiguranja može se isplatiti i do 100 % vrijednosti ostalih jedinica imovine. Isplata predujma ima utjecaj na obračun riziko premije za slučaj smrti što se indirektno reflektira na buduće stanje na investicijskom računu. Ako nastupi osigurani slučaj, Osiguratelj će isplatiti osigurani iznos umanjen za iznos nevraćenog predujma.
 

PRIJEVREMENA ISPLATA ZA SLUČAJ SMRTI NASLJEDNICIMA

Osiguravatelj može prijevremeno isplatiti dio osiguranog iznosa za slučaj smrti i to u obliku pogrebnih troškova. Isplaćuje se 10% zajamčenog osiguranog iznosa, ali ne više od 4.000 EUR. Dio osiguranog iznosa za slučaj smrti isplaćuje se odmah nakon zaprimanja dokaza o smrti osiguranika, a osigurani iznos se u tom slučaju umanjuje za iznos isplate.

Isplata u slučaju doživljenja

TRIGLAV OSIGURANJE d.d. će po doživljenju police osiguranja korisniku osiguranja isplatiti vrijednost imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja. Vrijednost imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja ovisi o kretanju VJI fonda i točnosti plaćanja premije osiguranja. Po isteku osiguranja ona može biti veća ili manja od uloženih sredstava. Na pisani zahtjev ugovaratelja osiguranja TRIGLAV OSIGURANJE d.d. u svakom trenutku izdaje potvrdu o stanju na investicijskom računu po polici investicijskog životnog osiguranja FLEKS.

 

Grafički prikaz isplate u slučaju doživljenja police investicijskog životnog osiguranja FLEKS


 


 
 

Investicijsko životno osiguranje FLEKS je dugoročno osiguranje kod kojeg nije potrebno unaprijed odlučiti o njegovom trajanju. Namijenjeno je osobama koje se žele osigurati, obročno štedjeti i dodatno investirati u fondove iz ponude Triglav osiguranja d.d. Visina osiguranog iznosa za slučaj smrti je zajamčena. Iznos za doživljenje vezan je na kretanje vrijednosti jedinice izabranih fondova. Po proteku deset godina, moguć je otkup cjelokupne vrijednosti osiguranja na investicijskom računu.


 

Pregled osiguranja

Osiguranik
 
Bilo koja fizička osoba.
Uključena osiguranja Osnovno osiguranje:
 • za slučaj smrti.
Tko se može osigurati:
 • osobe stare od 14 do 65 godina.
Dodatno osiguranje po izboru:
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
Tko se može osigurati:
 • osigurana osoba iz osnovnog osiguranja;
 • osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda,
 • osigurana osoba starosti od 18 do 55 godina;
 • zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvu s asistencijom,
 • osigurana osoba iz osnovnog osiguranja i članovi njezine obitelji;
 • osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu
 • djeca osigurane osobe starosti od 0 do 18 godina.
Zajamčeni osigurani iznos (ZOI) osnovnog osiguranja Visina osiguranog iznosa (OI):
 • do 75. godine starosti osigurane osobe, osigurani iznos za slučaj smrti jednak je zajamčenom osiguranom iznosu ili vrijednosti imovine na investicijskom računu, ukoliko isti prelazi zajamčeni osigurani iznos;
 • nakon 75. godine starosti osigurani iznos za slučaj smrti jednak je vrijednosti imovine na investicijskom računu.
Isplata osiguranog iznosa može biti:
 • u obliku jednokratne isplate,
 • u obliku obročne isplate mjesečne rente ili
 • kombinacija obiju varijanti.
Uzajamno osiguranje Ovim osiguranjem mogu se osigurati jedna ili dvije osobe. Osigurani iznos za slučaj smrti osiguranika isplaćuje se samo jednom, i to u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba.
Trajanje osiguranja Trajanje osiguranja nije unaprijed određeno. Osiguranje može trajati do kraja života osigurane osobe.
Premija (uplate)
Frekvencija plaćanja:
 • početna jednokratna premija po sklapanju osiguranja
 • obročno plaćanje: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje
Minimalna premija:
 • 200 EUR jednokratno
 • 40 EUR mjesečno.
Mogućnost dodatnih uplata:
 • moguće bilo kada
Izbor fondova Birate između fondova iz redovne ponude Triglav osiguranja d.d. Pri tome imate na raspolaganju tri ulagačke strategije: Samostalni izbor investicijskih fondova, Automatsku preraspodjelu sredstava i Financijske ciljeve (košarice).
Povećanje zajamčenog osiguranog iznosa (ZOI) Možete ostvariti pravo na povećanje zajamčenog osiguranog iznosa (ZOI) na osnovu pisanog zahtjeva, pod uvjetom da ugovaratelj osiguranja plaća odgovarajuću višu premiju. ZOI se može utvrđivanjem zdravstvenog stanja povećati do najviše dvostrukog iznosa ZOI-a prilikom sklapanja ugovora o osiguranju.
Predujam Možete zahtijevati isplatu predujma s investicijskog računa ukoliko vrijednost ostalih jedinica imovine (VJI) prelazi iznos najniže isplate predujma ( 150 EUR).
Mirovanje osiguranja Mirovanje osiguranja na jednu godinu možete tražiti nakon proteka tri godine osiguranja, ukoliko je premija plaćena za najmanje tri godine.
Otkup osiguranja Otkup osiguranja možete tražiti po proteku tri godine trajanja osiguranja i u skladu s važećim uvjetima osiguranja.

 

Primjer izračuna:

Imate 30 godina i želite ugovoriti investicijsko životno osiguranje FLEKS. Ugovoreno trajanje osiguranja je 20 godina. Vaš zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrt iznosi 10.000 EUR. Vaša početna uplata iznosi 1.000 EUR, a redovne mjesečne uplate 100 EUR. Ulazna naknada iznosi 4,5% uplaćene premije. Preostali iznos (960 EUR od početne uplate i 96 EUR od mjesečnih uplata) se ulaže u fond. Dodatno, na kraju svakog mjeseca tijekom trajanja osiguranja s police se naplaćuje fiksni trošak vođenja od 1.7 EUR, upravljačka provizija 0,355% mjesečno na stanje prikupljeno od prvih 30 mjesečnih premija i riziko premija. Riziko premija ovisi o pristupnoj dobi, zajamčenom osiguranom iznosu za smrt i stanju na računu, a u konkretnom primjeru prva mjesečna riziko premija iznosi 0,63 EUR i zatim se smanjuje. Izlazna naknada iznosi 1,2%.

 

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu fonda, a buduće se prinose fonda ne može predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima fonda.

 

 Prinos fonda Stanje nakon 20 godina
Raste 2% godišnje 27.598 €
Raste 5% godišnje 38.287 €
Pada 5% godišnje 13.951 €
Raste 1,06% godišnje* 25.000 €

 

* Da bi se nakon 20 godina dobilo onoliko koliko ste uplatili za osnovno osiguranje, fond u prosjeku mora rasti 1,06% godišnje.

 

Detalje o samim fondovima, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama svake fond kuće.

Kakve su dodatne mogućnosti osiguranja?

Aktivno upravljanje osiguranjem: Za vrijeme trajanja osiguranja možete aktivno sudjelovati u upravljanju vlastitim sredstvima i time utječete na prinos. Sredstva na investicijskom računu možete, naime, prenositi između različitih fondova iz ponude Triglav osiguranja d.d. S druge strane, izborom ulagačke strategije Financijski ciljevi, upravljanje možete prepustiti financijskim stručnjacima. Tijekom trajanja osiguranja, ulagačke strategije možete mijenjati.
 

Dodatno investiranje: U bilo kojem trenutku trajanja osiguranja možete uložiti dodatna sredstva. Time dodatno kupujete jedinice vrijednosti imovine izabranih fondova, a zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti se zbog toga ne mijenja.
 

Pretvorba osiguranja: Investicijsko životno osiguranje FLEKS možete po proteku tri godine trajanja osiguranja pretvoriti u Mješovito životno osiguranje, ukoliko je premija plaćena za najmanje tri godine.

 

Ostale mogućnosti


MIROVANJE OSIGURANJA

Ugovaratelj može zahtijevati mirovanje osiguranja, ako su od početka osiguranja protekle barem tri godine i ako su plaćene premije za najmanje tri godine i početna uplata. U pisanom zahtjevu za mirovanje ugovaratelj mora navesti željeno razdoblje trajanja mirovanja. Prednost mogućnosti mirovanja kod FLEKS-a u odnosu na ostale vrste životnih osiguranja je ta što se mirovanje može nakon proteka 10 godina od početka trajanja osiguranja tražiti neograničeni broj puta, jedini uvjet koji se treba zadovoljiti je taj da je od prethodnog završetka trajanja mirovanja prošlo barem godinu dana.

 

OBNOVA OSIGURANJA

U slučaju kada je zbog neplaćanja premije osiguranje prestalo biti važeće ili je bilo promijenjeno u osiguranje sa sniženim osiguranim iznosom (kapitalizacija osiguranja), pod određenim uvjetima, moguće ga je obnoviti.

 

KAPITALIZACIJA OSIGURANJA

Kapitalizacija znači da premiju više ne plaćate do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženim osiguranim iznosom. U slučaju da se za nekoliko godina Vaša situacija promijeni možete s osigurateljem dogovoriti da se osiguranje obnovi ili da se ugovori nova polica osiguranja.

 

PREDUJAM

Ugovaratelj osiguranja može zahtijevati isplatu predujma, ako vrijednost ostalih jedinica imovine na osobnom računu prelazi iznos najniže isplate predujma - 150€. U slučaju isplate predujma u prvih deset godina od početka osiguranja isplaćuje se dio vrijednosti imovine na osobnom računu i to u visini do 90% vrijednosti ostalih jedinica imovine. Nakon isteka deset godina od početka osiguranja može se isplatiti i do 100 % vrijednosti ostalih jedinica imovine.

 

Kakve prednosti i koristi Vam donosi Investicijsko životno osiguranje FLEKS?

Jedna polica za čitav život: O vremenu trajanja osiguranja ne trebate odlučiti unaprijed, stoga Vaša polica osiguranja može trajati cijeli život.
Osiguranje i štednja: Osim osiguranja imate i štednju: financijska sredstva dobivate ukoliko zatražite isplatu cjelokupne vrijednosti imovine na Vašem investicijskom računu.
Sigurnost osiguratelja: Ovim osiguranjem pobrinuli ste se za financijsku sigurnost svojih najdražih, ukoliko se dogodi najgore.
Povećana osobna sigurnost: Izborom dodatnih osiguranja povećavate svoju sigurnost i financijsku sigurnost svoje obitelji.
Prinos: Budući da se radi o dugoročnoj štednji u fondovima, očekivana dobit Vaše investicije je također viša. U tom slučaju dobivate veću financijsku korist.
Nagrada za vjernost: Po isteku 10 godina od sklapanja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. Vam na vašu policu osiguranja svake godine pripisuje dodatna sredstva.
Uvijek znate koliko imate: Internet poslovnica i.triglav Vam svaki trenutak omogućava pregled stanja Vaših sredstava, pored toga Vas osiguratelj o tom stanju može svake godine i pismeno obavijestiti. Posjetite nas na https://i.triglav.hr.
 

Prilikom izbora ove vrste osiguranja ne smijemo zanemariti činjenicu da na sebe preuzimamo cjelokupni rizik ulaganja u investicijske fondove. Osiguratelj garantira isplate u dijelu zajamčenog osiguranog iznosa za slučaj smrti i ugovorena dodatna osiguranja.

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguratelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d.  zasigurno je takav osiguratelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osigurateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d.

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A  Stabilno