Grupa Triglav u prvom tromjesječju 2023. godine

Grupa Triglav u prvom tromjesječju 2023. godine uspješno je povećala ukupan obujam poslovanja na 484,6 milijuna eura, povećala maržu ugovorne usluge za 5,8 milijuna eura i iskazala 18,5 milijuna eura dobiti prije oporezivanja.

Grupa Triglav u prvom tromjesječju 2023.

Povećani ukupni obujam poslovanja i manja dobit uslijed izazovne situacije

 

Grupa Triglav u prvom tromjesječju 2023. godine uspješno je povećala ukupan obujam poslovanja na 484,6 milijuna eura (indeks 109), povećala maržu ugovorne usluge (CSM) za 5,8 milijuna eura i iskazala 18,5 milijuna eura dobiti prije oporezivanja (indeks 63). Na rezultate su utjecali zahtjevniji uvjeti poslovanja s efektima inflacije, veći intenzitet gubitaka, niži rezultati zdravstvenog osiguranja i efekti metodoloških odluka pri prelasku na računovodstvene standarde MSFI 17 i MSFI 9. Procijenjena dobit prije oporezivanja prema ranije važećim računovodstvenim standardima MSFI 4 i MRS 39, bila bi na nivou dobiti u istom razdoblju prošle godine. Grupa, koja je očuvala financijsku snagu i čvrstu vodeću poziciju na tržištu, nastavlja provoditi strateške razvojne aktivnosti s dubokim fokusom na stranke, digitalnu transformaciju i održive ambicije. Uprava i nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav predlažu održavanje ovogodišnje redovne godišnje skupštine dioničara koja će se održati 6. lipnja 2023. godine te isplatu dividende u iznosu od 2,50 eura bruto po dionici.

Grupa Triglav u prvom tromjesječju 2023. ostvarila je 18,5 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je 37 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine (matično društvo 8,3 milijuna eura; indeks 50). Neto poslovni rezultat Grupe iznosio je 16,1 milijuna eura, što je 39 posto manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (matično društvo 6,8 milijuna eura; indeks 46).

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pritom je rekao: »U zahtjevnom poslovnom okruženju prvog tromjesječja ove godine zadržali smo financijsku snagu, čvrstu tržišnu poziciju i dobro poslovali u danim uvjetima. Naš robustan poslovni model i dobro diverzificirana ponuda omogućili su nam da uspješno povećamo ukupan obujam poslovanja i ostvarimo dobar rezultat ulaganja uz povoljno stanje na financijskim tržištima. Istovremeno, na postignute međugodišnje rezultate Grupe utjecali su zbog inflacije povećani troškovi i veći intenzitet gubitaka u segmentima imovinskih i zdravstvenih osiguranja, niži rezultat zdravstvenih osiguranja te efekti odabranih metodoloških pristupa prilikom prelaska na upotrebu MSFI 17.«

Najveći dio dobiti Grupe prije oporezivanja (14,8 milijuna eura, indeks 62) ostvaren je u djelatnosti osiguranja, od toga 11,0 milijuna u segmentu osiguranja imovine i 4,2 milijuna eura u segmentu životnih osiguranja. Rezultat zdravstvenog osiguranja iznosio je negativnih -0,4 milijuna eura, a osim povećanih šteta, na njega su uticale posebnosti ovog segmenta u pogledu prihoda i upravljanja dodatnim rezervama iz vremena pandemije. Dobit od osiguravajuće-tehničkog dijela (u sva tri segmenta osiguranja) dostigla je 9,2 milijuna eura, a njeno smanjenje od 51 posto posljedica je visokog rasta rashoda za štete u segmentu imovinskih i zdravstvenih osiguranja. Dobit od financijskih ulaganja porasla je u odnosu na prethodnu godinu za 8 posto na 5,6 milijuna eura. Dobit prije oporezivanja od djelatnosti izvan osiguranja dostigla je 3,7 milijuna eura (indeks 68). Njeno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja obujma u prošloj godini zbog dobiti od prodaje investicijskih nekretnina u iznosu od 5,2 milijuna eura.

Drugi sveobuhvatni prinos Grupe Triglav dostigao je 8,1 milijuna eura (prošle godine -13,2 milijuna eura). Na njegovu visinu najviše je utjecala činjenica da je povećanje vrijednosti portfelja obveznica uslijed smanjenja kamatnih stopa bilo veće od promjene vrijednosti obaveza.

Što se tiče poslovnog rezultata na godišnjem nivou, predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pojasnio je: »Na naš planirani godišnji poslovni rezultat na nivou Grupe (prvobitno planiran između 95 i 110 milijuna eura) utječe najavljeno ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja i prije svega Uredba Vlade Republike Slovenije usvojena u travnju ove godine o određivanju najviše cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a posebno vrijeme njenog trajanja. Procjenjujemo da bi se, uglavnom zbog njenih efekata i time uzrokovanog gubitka, ovogodišnji planirani poslovni rezultat Grupe Triglav prije oporezivanja mogao smanjiti za oko 25 do 40 posto. Efekt se povećava s dužinom trajanja Uredbe. U Triglavu radimo na zaštiti interesa naših osiguranika, dioničara društva i ostalih dionika.«

 

Financijski naglasci poslovanja

Na kraju prvog tromjesječja 2023. godine bilančna suma Grupe Triglav porasla je za 3 posto u odnosu na kraj 2022. na 4,0 milijarde eura. U matičnom društvu dostigla je 2,8 milijardi eura (indeks 102). Ukupna vrijednost kapitala Grupe Triglav iznosila je 923,9 milijuna (indeks 103). Procijenjena vrijednost adekvatnosti kapitala Grupe iznosi 202 posto.

Ukupan obujam poslovanja Grupe Triglav dostigao je 484,6 milijuna eura, što je 9 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. 

Prihodi od ugovora o osiguranju Grupe Triglav dostigli su 331,1 milijuna eura (indeks 115), a rashodi od ugovora o osiguranju 279,8 milijuna eura (indeks 121). Promatrano po segmentima, prihodi od imovinskih osiguranja iznosili su 260,0 milijuna eura (indeks 119), dok su rashodi ovog segmenta iznosili 211,9 milijuna eura (indeks 124). Prihodi životnih osiguranja dostigli su 19,4 milijuna eura (indeks 104), rashodi 16,8 milijuna eura (indeks 114). U segmentu zdravstvenih osiguranja prihodi su iznosili 51,7 milijuna eura (indeks 102), a rashodi 51,1 milijuna eura (indeks 110).

Marža ugovorne usluge Grupe (CSM) u odnosu na kraj prošle godine povećana je za 3 posto na 191,1 milijun eura, a udio novostvorene marže ugovorne usluge u njoj iznosi 5,0 posto (isto kao i na kraju 2022. godine). Marža ugovorne usluge za nove ugovore Grupe u prvom je tromjesječju iznosila 9,6 milijuna eura, od čega se 81 posto njene vrijednosti odnosi na životna osiguranja, a 19 posto na osiguranja imovine. Uvođenje marže za ugovorne usluge u poslovni rezultat u prvom tromjesječju iznosilo je 8,5 milijuna eura. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: »Stabilna marža ugovorne usluge Grupe ukazuje na robusnu profitabilnost našeg postojećeg portfelja osiguranja, a novostvoreni CSM ukazuje na kontinuiranu profitabilnost naše nove prodaje.«

Obračunati bruto iznosi šteta Grupe Triglav dostigli su 252,3 milijuna eura, što je 27 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. U najvećem segmentu, imovinskim osiguranjima, štete su se povećale za 40 posto na 141,8 milijuna eura, štete iz zdravstvenih osiguranja za 26 posto na 53,0 milijuna eura, a štete životnih i mirovinskih osiguranja za 3 posto na 57,5 ​​milijuna eura. U prvom tromjesečju Grupa je zabilježila veće masovne odštetne zahtjeve, uglavnom od reosiguranja, pri čemu je potres u Turskoj u veljači utjecao na rezultat Grupe u procijenjenoj vrijednosti od 2,7 milijuna eura. Član Uprave Uroš Ivanc rekao je u vezi odštetnih zahtjeva: »Tijekom prvog tromjesječja ove godine odštetni zahtjevi porasli su zbog inflacije i veće učestalosti potraživanja u odnosu na prošlu godinu, kada su događanja u vezi odštetnih zahtjeva dijelom i dalje bila pod uticajem pandemije. Veća inflacija, kroz rast cijena materijala i usluga, dovela je do povećanja isplata bruto potraživanja odštetnih zahtjeva i bruto operativnih troškova. Poduzete mjere za osiguranje stabilnosti javnog zdravstvenog sustava u Sloveniji rezultirale su dodatnim visokim povećanjem rashoda Grupe iz naslova dopunskih zdravstvenih osiguranja.«

Kombinirani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja Grupe, prilagođen novoj metodologiji, iznosio je 94,7 posto. U odnosu na prvo tromjesječje prošle godine povećan je za 5,2 postotna poena, što je uglavnom rezultat pogoršanja omjera gubitka i metodoloških odluka. Omjer gubitka Grupe porastao je za 4,9 postotnih poena na 75,4 posto, na što je uglavnom utjecao visok rast troškova osiguranja za odštetne zahjeve. Omjer rashoda povećan je za 0,4 postotna poena i dostigao je 19,3 posto. Kombinirani omjer matičnog društva iznosio je 96,2 posto (86,9 posto prošle godine).

Uz povoljan trend na financijskim tržištima i provođenjem zacrtane investicijske politike rezultat ulaganja iznosio je 25,5 milijuna eura (u prvom tromjesječju prošle godine -28,7 milijuna eura). Uzimajući u obzir financijski rezultat po ugovorima o osiguranju i promjenu obaveza po financijskim ugovorima, efekt ulaganja bio je pozitivan u iznosu od 6,6 milijuna eura (3,0 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine). Grupa je uz aktivno ulaganje zadržala sastav investicijskog portfelja, koji je usporediv sa stanjem na kraju 2022. godine, njegovu vrijednost (uključujući investicijske nekretnine, ulaganja u pridružena društva, ulaganja u korist životnih osiguranika koji preuzimaju rizik ulaganja, te financijskih ulaganja iz financijskih ugovora) pa je na kraju prvog tromjesječja 2023. godine taj portfelj vrijedio 3.316,6 milijuna eura, što je 2 posto više nego na kraju 2022. godine.

Bruto operativni troškovi Grupe Triglav porasli su za 13 posto na 98,8 milijuna eura. Od toga su troškovi djelatnosti osiguranja iznosili 87,6 milijuna eura i veći su za 14 posto. Na njihovo povećanje najviše su utjecali troškovi pridobivanja osiguranja i veći troškovi rada. Operativni troškovi djelatnosti osiguranja porasli su u svim segmentima osiguranja, i to za 25 posto u zdravstvenim osiguranjima, za 15 posto u osiguranjima imovine i za 5 posto u životnim osiguranjima.

 

Drugi naglasci

Skupština dioničara Zavarovalnice Triglav. Redovna skupština osiguravajućeg društva koja će se održati 6. lipnja 2023. godine razmatrat će i prijedlog raspodjele bilančne dobiti osiguravajućeg društva za 2022. godinu. Uprava i Nadzorni odbor osiguravajućeg društva predlažu ovogodišnjoj skupštini dioničara isplatu dividende u iznosu 2,50 eura bruto po dionici. Predloženi iznos u ukupnom iznosu od 56,8 milijuna eura predstavlja nešto više od 50 posto konsolidirane neto dobiti za 2022. godinu (110,5 milijuna eura).

Uprava Zavarovalnice Triglav. Blaž Jakič je 2. ožujka 2023. godine dobio dozvolu Agencije za nadzor osiguranja za obavljanje funkcije člana uprave Zavarovalnice Triglav, čime je započeo petogodišnji mandat.

Utjecaj Uredbe Republike Slovenije na poslovanje Grupe. Usvajanjem Uredbe Vlade Republike Slovenije o utvrđivanju najviše cijene premije dopunskog zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu Uredba) u travnju ove godine, te uz neizvjesnost kada će ova vrsta osiguranja biti zakonski ukinuta, mijenjaju se osnove koje je Grupa koristila u izradi poslovnog plana za 2023. godinu. U trenutnoj situaciji važenja Uredbe, Grupa Triglav podržava što skorije ukidanje postojećeg sustava dopunskih zdravstvenih osiguranja. Visina gubitka koji uzrokuju dopunska zdravstvena osiguranja raste s vremenom trajanja Uredbe. Grupa Triglav u svom djelovanju, u dijalogu s Vladom Republike Slovenije i Agencijom za nadzor osiguranja, provodi sve potrebne aktivnosti kako bi zaštitila interese svojih osiguranika, dioničara društva i ostalih dionika.

Strategija Grupe Triglav do 2025. godine i njena održiva orijentacija. Nastavkom digitalne transformacije i razvoja uslužno orijentiranih poslovnih ekosustava, Grupa Triglav slijedi središnji strateški cilj izuzetnog i jedinstvenog korisničkog iskustva na svim pravcima, u svim procesima, sa svim uslugama, proizvodima i društvima. Svoju transformaciju temelji na jedinstvenom upravljanju korisničkim iskustvom i digitalnom poslovanju. Grupa također prati zacrtane ambicije održivog razvoja na području životne sredine, društva i upravljanja do 2025. godine i sustavno ih provodi u obje strateške djelatnosti, u vlastitim procesima, u odnosu na društveno okruženje i u korporativnom upravljanju. Zavarovalnica Triglav i društvo Triglav Skladi 2023. godine postali su potpisnici načela Ujedinjenih naroda za odgovorno ulaganje PRI (Principles for Responsible Investing), u djelatnosti upravljanju imovinom, aktivno se pripremamo za izvještavanje prema Uredbi SFDR.

Usvojena politika održivog razvoja. Grupa Triglav usvojila je i Politiku održivog razvoja s ciljem ostvarivanja strateških ambicija održivosti u četiri ključna područja Grupe – u obje osnovne djelatnosti, poslovnim procesma, odnosima s dionicima i korporativnom upravljanju.


Objašnjenje u vezi s metodološkim pristupom (MSFI 17): Počevši od 2023. godine prešli smo na upotrebu računovodstvenih standarda MSFI 9 i MSFI 17, što je razvidno i u promjeni obračuna nekih pokazatelja uspješnosti poslovanja za prvo tromjesječje 2023. godine. U izvještavanju prikazujemo podatke u skladu s novim standardima, čak i za usporedni period prethodne godine. Prelaskom na MSFI 17 na rezultat utječu, između ostalog, način priznavanja ugovora o osiguranju, upotrijebljena visina prilagođavanja za rizik s utjecajem na gubitak štetnih ugovora, visina rezervacija za masovne odštetne zahtjeve i pristup koji se koristi u pogledu troškova rješavanja odštetnih zahtjeva.

 

Rječnik pojmova:

Ukupni obujam poslovanja. Vrijednost uključuje obračunate bruto premije osiguranja, suosiguranja i reosiguranja, ostale prihode od osiguranja i ostale prihode. Podatak uzima u obzir eliminaciju međusobnih transakcija.

Marža ugovorne usluge (CSM - contractual service margin). Pokriva neostvarenu dobit koju društvo očekuje ostvariti iz naslova ugovora o osiguranju. Izračunava se na osnovu očekivanih budućih novčanih tokova (priljeva i odljeva), uzimajući u obzir vremensku vrijednost novca i prilagođavanja za rizike.

Kombinirani omjer imovinskih i zdravstvenih osiguranja. Izračun omjera prema MSFI 17 promijenjen je u odnosu na izračun prema MSFI 4, u nastavku je prikazan izračun omjera gubitka i rashoda.

Omjer gubitka = (Rashodi osiguranja (štete, promjena u FCF, promjene u korekciji iskustva, gubitak štetnih ugovora, alokacija na štetne ugovore) - rezultat reosiguranja) / Prihodi od usluga osiguranja.

Omjer rashoda = (Rashodi osiguranja – troškovi pribavljanja osiguranja, ostali troškovi) / Prihodi od usluga osiguranja.

 

 Complementary Content
${loading}