Na koji način osiguranik koristi pravo na korištenje usluga liječenja u inozemstvu?

Podnosi zahtjev HZZO-u te ukoliko mu se liječenje na teret HZZO-a odobri u obavezi je platiti participaciju za liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu HZZO-a. Ukoliko ima ugovoreno Dopunsko osiguranje oslobođen je plaćanja participacije.