Koja je razlika između A i B liste lijekova?

Liste lijekova su uobičajen način za određivanje koji se lijekovi mogu primjenjivati na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Lijekovi su razvrstani u dvije liste: Osnovnu (A) za koju troškove u potpunosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Dopunsku (B) za koju dio cijene lijeka pokriva HZZO, a ostatak troška osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje. Način uvrštavanja lijekova na osnovnu ili dopunsku listu određuje pravilnikom ministar koji je nadležan za zdravlje. Trošak kupovine lijeka koji osiguranik sam kupi u slobodnoj prodaji iako se isti nalazi na B listi lijekova nije pokriven policom osiguranja.