Svota osiguranja

Svota osiguranja je dogovoreni novčani iznos koji predstavlja gornju granicu odgovornosti i obaveze osiguravanja u slučaju nastanka osiguranog slučaja. Kod životnih osiguranja je svota osiguranja ugovorom dogovoreni novčani iznos koji je osiguranje dužno isplatiti korisniku u slučaju da nastupi osigurani slučaj. Ugovorom o osiguranju se može odrediti da se svota osiguranja valorizira tijekom trajanja osiguranja radi očuvanja njene realne vrijednosti u odnosu na vrijednost iste u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju.