Osiguranje na prvi rizik

Kod osiguranja na prvi rizik nije važan odnos između svote osiguranja i osigurane vrijednosti kao kod klasičnog osiguranja. U slučaju nastupa osiguranog slučaja iznos osiguranja jednak je iznosu štete koju pokriva osiguranje, ali samo ako je svota osiguranja jednaka ili viša od nastale štete. Ukoliko je, pak, šteta koju pokriva osiguranje viša od iznosa svote osiguranja, odšteta je jednaka iznosu svote osiguranja.