Flotantno osiguranje

U nekim posebnim slučajevima, kada se osigurana vrijednost osiguranog predmeta tijekom godine više puta promijeni, pod uvjetom da je moguće pratiti tu promjenu osigurane vrijednosti, može se sklopiti flotantno osiguranje. Tako npr. osiguranici koji vode propisane knjigovodstvene evidencije nenovčanih obrtnih sredstava, mogu za zalihe robe, sklopiti osiguranje protiv požara na flotantni način. Taj način osiguranja garantira im osiguravateljsko pokriće aktualnog stanja zaliha robe po cijenama koje osiguranik vodi, a moguć je i dogovor o odgovarajućem povećanju cijena koje premašuje njihovu knjigovodstvenu vrijednost.