U sve većem broju djelatnosti osiguranje od profesionalne odgovornosti je obvezno. Obveza sklapanja ugovora o osiguranju propisuje se posebnim zakonom za pojedinu djelatnost.

Sukladno hrvatskom zakonodavstvu, osiguranje od profesionalne odgovornosti obvezno je za određene djelatnosti, i to upravo kao jedan od preduvjeta za obavljanje tih djelatnosti (arhitekti, odvjetnici, javni bilježnici, revizori...). Takvom regulativom prvenstveno se nastoje zaštititi osobe koje se koriste uslugama profesionalaca, budući da štete prilikom nastanka osiguranog slučaja mogu biti velike.

Ovo osiguranje omogućuje oštećeniku da odštetni zahtjev uputi izravno osiguratelju, a profesionalcu da ga ispunjenje zakonske obveze naknade štete materijalno ne ugrožava i ne ometa njegovo redovito poslovanje.

  • Predmet ovog osiguranja je odgovornost osiguranika zbog stručnih pogrešaka pri obavljanju registrirane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih osoba (npr. odvjetničkih ili javnobilježničkih vježbenika).
  • Osiguranje od profesionalne odgovornosti, za razliku od osiguranja od opće odgovornosti, pokriva čisto imovinsku štetu koja nije nastala ni na osobama ni na stvarima već kao posljedica propusta – stručne pogreške.
  • Obveza naknade štete od strane osiguratelja nastaje samo ako je došlo do profesionalnog propusta ili pogreške osiguranika i kod njega zaposlenih osoba za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju (iako je uz dodatnu premiju moguće ugovoriti i retro pokriće i produženi period ostvarivanja odštetnih zahtjeva).
  • Jamstvo osiguratelja za pojedinačni osigurani slučaj određeno je visinom iznosa osiguranja koji se prvenstveno veže za iznos propisan posebnim zakonom za određenu djelatnost.

Djelatnosti za koje Triglav osiguranje d.d. nudi osiguranje od profesionalne odgovornosti:
 

Odvjetnici

Osiguranim slučajem smatra se svaki pojedinačno određeni propušten oblik pravne zaštite ili učinjena pogreška kojim se trećim osobama prouzrokuje šteta pri: davanju pravnih savjeta, sastavljanju isprava (ugovora, oporuka, izjava i dr.), sastavljanju tužbi, žalbi, prijedloga, zahtjeva, molbi, izvanrednih pravnih lijekova i drugih podnesaka i zastupanju stranaka.

 

Javni bilježnici

Osiguranim slučajem smatra se propust ili pogreška u obavljanju javnobilježničke službe (pojedinačnom javnobilježničkom aktu, zapisniku ili potvrdi, odnosno pri zastupanju pred sudovima ili drugim tijelima vlasti) čime je prouzročena šteta trećim osobama.

 

Revizori, financijski i računovodstveni servisi

Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji ili propusta koje proizlaze iz izvještaja pojedinačno obavljene revizije jednog poduzetnika za određeno obračunsko razdoblje, obuhvaćajući bilancu, račun dobiti i gubitka te izvještaj o promjenama financijskog položaja poduzetnika i dr.

 

Posrednici u prometu nekretninama

Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji ili propusta koje proizlaze iz radnji prilikom posredovanja u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

 

Porezni savjetnici

Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji, propusta ili pogrešaka osiguranika koja ima za posljedicu nastajanje štete čiju bi naknadu stranka mogla zahtijevati, a koja je nastala prilikom davanja savjeta o poreznim pitanjima, zastupanja u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, izrade poreznih prijava te vođenja poslovnih knjiga, izrade financijskih izvješća i drugih srodnih usluga.

 

Sudski vještaci

Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji ili propusta koje proizlaze iz obavljanja povjerenih mu poslova vještačenja te izrade stručnog nalaza i mišljenja.

 

Stečajni upravitelji

Osiguranim slučajem smatra se zakonska, profesionalna odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči u stečajnom postupku, ako je skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti utvrđenih Stečajnim zakonom.

 

Organizatori paket aranžmana 

Osiguranim slučajem (ogranizator paket aranžana) smatra se sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, ugovorna odgovornost osiguranika za štete koje prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.  


Projektanti

Osiguranje pokriva odgovornost za štetu zbog pogreške u tehničko-računskim i statističkim osnovama te izračunima, kalkulacijama, konstrukcijama i tehničkoj izradi projektne dokumentacije, ako pogreška u trenutku osigurateljnog pokrića za posljedicu ima oštećenje ili uništavanje osiguranog objekta (tzv. fizička oštećenja) koji se izvodi, odnosno gradi/montira prema projektu koji je izradio osiguranik.


Energetski certifikatori

Osiguranje pokriva profesionalnu odgovornost za štete koje oštećeniku prouzroči osiguranik prilikom provođenja energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada. Osiguranim slučajem smatra se propust ili pogreška osiguranika koji ima za posljedicu nastajanje štete, čiju bi naknadu mogao zahtijevati oštećenik. Smatra se da je osigurani slučaj nastao kad je osiguranik skrivljeno povrijedio pravila struke i propisanu metodologiju po kojoj se obavlja registrirana djelatnost energetskog pregleda i/ili energetskog certificiranja zgrada. Osiguranje se odnosi isključivo na odgovornost za štetu koja nije nastala ni ozljedom tijela ili zdravlja neke osobe ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari (čisto imovinska šteta).


Pružatelji zdravstvenih usluga

Osiguratelj jamči za štete nastale zbog odštetnih zahtjeva pacijenata ili njihovih srodnika koje oni podnose protiv osiguranika zbog nastale pravno priznate štete na osobama koja je posljedica postupanja zdravstvenoga osoblja za koje osiguranik odgovara u vezi sa zdravstvenom zaštitom pacijenata.


Posrednici u osiguranju i reosiguranju

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost osiguranika prema nalogodavcu za čisto imovinske štete koje nastanu zbog pogrešaka ili propusta prilikom obavljanja djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju. Čisto imovinska šteta je šteta koja nije nastala ni povredom tijela ili zdravlja neke osobe, ni oštećenjem odnosno uništenjem stvari.
Osiguranim slučajem smatra se svaki propust ili pogreška u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju, sukladno Zakonu o osiguranju, koju prouzroči osiguranik svojim postupanjem, nepostupanjem ili propustom u postupanju te koji za posljedicu ima nastanak čisto imovinske štete nalogodavcu.Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader