Što se može dogoditi upravo sada, danas do kraja dana, sutra ili prekosutra nemoguće je predvidjeti. Ugovaranjem dodatnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ne možete spriječiti neželjeni događaj, ali pravovremenim razmišljanjem možete umanjiti njegove posljedice.

Ne čekajte da se nesretni slučaj dogodi, osigurajte se sada i ne dozvolite da Vi i Vaša obitelj osjetite financijsku opterećenost posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može radi povećanja svoje sigurnosti, sklopiti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, a zaključuje se temeljem Općih uvjeta za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) pokriva rizik smrti zbog posljedica nesretnog slučaja (nezgode) ili trajnog invaliditeta, smrt zbog bolesti, te prolazne nesposobnosti za rad kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) - dnevna naknada i bolnički dani, te osiguranje troškova liječenja

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni, nepredviđen i od volje osiguranika neovisan događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na osiguranikovo tijelo ima za posljedicu njegovu smrt, trajni invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad, smještaj i liječenje u bolnici ili nastanak troškova liječenja.

U tom smislu, nesretnim slučajem (nezgodom) smatraju se naročito sljedeći slučajevi: gaženje, sudar, udarac kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, pokliznuće, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod kakvim predmetom, udarac ili ujed životinje.

Moguće je osigurati osobe od 14. do 75. godina života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina moguće je osigurati po posebnim ili dopunskim uvjetima za dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode). Osobe kojima je opća radna sposobnost umanjena zbog teže bolesti, težih tjelesnih mana ili nedostataka, osiguravaju se uz plaćanje povećane premije. Osobe kojima je u cijelosti oduzeta radna sposobnost u svakom su slučaju isključene iz osiguranja, osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno.

U SLUČAJU PREUZIMANJA JAMSTVA ZA NESRETNE SLUČAJEVE (NEZGODU), OSIGURAVATELJ ISPLAĆUJE:
• osigurani iznos za smrt, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) osiguranik umro, odnosno osigurani iznos za invaliditet, ako je uslijed nesretnog slučaja (nezgode) nastupio potpuni invaliditet osiguranika,
• dvostruki osigurani iznos za smrt ako invaliditet zbog posljedice jednog nesretnog slučaja (nezgode) iznosi po Tablici invaliditeta 100% ili više,
• 50% uvećani osigurani iznos za slučaj smrti uslijed prometne nezgode ili smrti u roku od jedne godine nakon prometne nesreće kao posljedice iste,
• postotak osiguranog iznosa za invaliditet, koji odgovara postotku djelomičnog invaliditeta, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) postao djelomični invalid,
• dnevnu naknadu, ako je osiguranik bio zbog nesretnog slučaja(nezgode) privremeno nesposoban za obavljanje svojih redovnih radnih zadataka,
• naknadu za bolničke dane, ako je osiguranik zbog nesretnog slučaja (nezgode) bio na bolničkom liječenju,
• ostale ugovorne obveze po posebnim ili dopunskim uvjetima.


Obveza osiguravatelja vrijedi za nesretne slučajeve (nezgodu) što nastanu pri onoj djelatnosti koja je u polici izričito navedena.

Obveza osiguravatelja priznata je za nesretne slučajeve (nezgode) nastale tijekom trajanja osiguravateljnog jamstva i to samo za one posljedice nesretnog slučaja (nezgode) što su nastupile i bile utvrđene u medicinskoj dokumentaciji u prvoj godini po nastanku nesretnog slučaja (nezgode).

U slučaju smrti od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) korisniku osiguranja se isplaćuje osigurani iznos kako iz životnog osiguranja tako i iz Osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

U slučaju trajnog invaliditeta nastalog kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode), isplaćuje se odgovarajući dio iznosa osiguranja za trajni invaliditet u skladu s postotkom invaliditeta prema Tablici invaliditeta koja je sastavni dio uvjeta za osiguranje.

Dnevna naknada isplaćuje se za dane kad osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) nije mogao obavljati svoj redoviti posao, ali najviše 200 kalendarskih dana.

Naknada za bolničke dane isplaćuje se za dane kad je osiguranik zbog ozljede kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode) bio u bolnici, ali najviše 365 kalendarskih dana u dvije godine od dana nastanka nesretnog slučaja (nezgode). U bolnice, u smislu isplate naknade za bolničke dane, ubrajaju se opće, specijalističke bolnice i klinike. Lječilišta, domovi i ustanove za rekreaciju ili odmor ne ubrajaju se u bolnice.


Dokumenti

Za pregled dokumenata preporučujemo PDF preglednik Adobe Acrobat Reader