Riziko životno osiguranje je osiguranje za slučaj smrti, bez isplate pri isteku osiguranja, koje Vam nudi visoke osigurane svote po prihvatljivim premijama.

Isplata iz osiguranja može biti izvor za pokriće troškova koji nastanu u slučaju smrti osigurane osobe, za nadomjestak isplate osobnog dohotka, za pomoć obitelji kako bi sačuvale postojeći životni standard, za otplatu kredita, za pokriće troškova održavanja nekretnine, zaštitu djece, za kvalitetno obrazovanje djece, za dodatnu mirovinu partneru i dr.
Ovo se osiguranje sklapa na određeno trajanje i ne može se ugovoriti na vrijeme kraće od 1 godine, a duže od 30 godina. U pravilu se sklapa za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita. Ovisno o visini kredita koji banka odobrava osiguraniku, utvrđuje se visina osiguranih svota i premija. U pravilu se osigurane svote ugovara u visini iznosa kredita uvećanog za kamate, a premija se može plaćati u obrocima (mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje) ili jednokratno. Visinu osiguranog iznosa i premije sporazumno utvrđuju ugovaratelj osiguranja i Triglav osiguranje d.d., prema cjeniku, a ovisno o pristupnoj dobi osiguranika i trajanju osiguranja.

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, korisniku se isplaćuje osiguranu svotu. Međutim, u slučaju kad osigurana osoba doživi dogovoreni period osiguranja, Triglav osiguranje d.d. nema prema njoj obavezu isplate osigurane svote.Riziko životno osiguranje - pregled

Osiguranje
Obročno i jednokratno plaćanje premije
Priključenje dodatnih osiguranja

Zašto sklopiti riziko životno osiguranje?

  • svojim najdražima zagarantirajte financijsku sigurnost u slučaju najgoreg
  • za vrijeme trajanja osiguranja možete povećati osiguranu svotu
  • premije su povoljnije nego kod ostalih vrsta životnih osiguranja, zbog toga što osiguranje ne uključuje štednu komponentumožete izabrati između obročnog plaćanja i plaćanja premije u jednokratnom iznosu
  • isplate nisu oporezive
  • sami određujete korisnika osiguranja.


Glavne značajke riziko osiguranja na primjeru obročnog i jednokratnog plaćanja premije


RIZIKO ŽIVOTNO OSIGURANJE
S OBROČNIM PLAĆANJEM PREMIJE S JEDNOKRATNIM PLAĆANJEM PREMIJE
ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE
Isplata osigurane svote: u jednokratnom iznosu
Broj osiguranih osoba: jednom policom se može osigurati jedna osoba
Starosna granica osiguranih osoba: od 18 do 65 godine pri sklapanju osiguranja; najviše 75 godina pri isteku osiguranja
Trajanje osiguranja: od 1 do 30 godina
RAZLIKE
Popusti na dinamiku plaćanja premije:
• kvartalno 2%
• polugodišnje 2,5%
• godišnje 3,5%

Moguće je povećanje osiguranih svota
Minimalni uvjet za sklapanje osiguranja je osigurani iznos koji mora biti veći ili jednak od 5.000 €
Minimalna mjesečna premija iznosi 8 €
Jednokratna premija niža je od ukupne premije kod obročnog plaćanja
Povećanje osiguranih svota nije moguće po postojećoj polici već je potrebno sklopiti novo osiguranje
Minimalni uvjet za sklapanje osiguranja je osigurana svota koji mora biti veći ili jednak od 5.000 €, a minimalna jednokratna premija iznosi 300 €
S obzirom na svoje potrebe, osiguranik može riziko životnom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Obročnom riziko životnom osiguranju možete priključiti dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda, dragovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu s asistencijom, dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu i dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja. Jednokratnom riziko životnom osiguranju možete priključiti dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).