Ovim osiguranjem jamči se za štete zbog civilno-pravnih zahtjeva koje treće osobe postave prema osiguraniku zbog neočekivanog iznenadnog događaja koji proizlazi iz djelatnosti, vlasništva, pravnog odnosa navedenog u polici, koji za posljedicu ima povredu osoba ili oštećenje stvari.

Ovo osigrateljno pokriće može se proširiti na odgovornost prema vlastitim djelatnicima, na odgovornost iz uporabe samohodnih radnih strojeve koje posjeduje osiguranik, na odgovornost za oštećenje stvari koje osiguranik na bilo koji način ima na skrbi (zakup, čuvanje, obrada, prerada i slično), na odgovornost za štete na nekretninama koje osiguranik ima u najmu i druga dodatna pokrića.