Da li je moguće imati dopunsko zdravstveno osiguranje u više osiguravajućih kuća u isto vrijeme?

Osiguranik može imati više polica dopunskog zdravstvenog osiguranja u isto vrijeme ali prava može koristiti samo  po jednoj polici.