Da li prva rata premije mora biti plaćena po polici ili je dovoljno da prođe samo razdoblje trajanja karence da bi mogao koristiti prava po polici?

Da bi se mogla koristiti prava po polici moraju biti plaćena prva rata premije i mora proći razdoblje trajanja karence.