Kakve prijevare mogu prijaviti linijom za prijavu prijevara?

Možete prijaviti sve sumnje na prijevaru koje se odnose na poslovanje TRIGLAV OSIGURANJA. Pritom se prijevarom, prema općoj definiciji, smatra svako namjerno protupravno postupanje u vezi s poslovanjem društva ili pokušaj takvog djela koje je počinjeno s namjerom da se sebi ili nekom drugom prisvoji protupravna imovinska korist, odnosno kojim bi se društvu mogla prouzročiti šteta. Konkretnije, pojedini oblici prijevara prije svega proizlaze iz sljedećih postupanja:

  • protupravnog prisvajanja imovine osiguravajuće kuće (npr. prijevare, utaje, zlouporabe položaja ili povjerenja, prijevare u osiguranju, zlouporaba internih informacija, odavanje ili neovlašten pristup poslovnim tajnama, neovlaštena uporaba tuđe oznake ili modela i slično),
  • koruptivnih ponašanja (npr. pronevjera ili neovlašteno korištenje tuđe imovine, neovlašteno primanje ili davanje poklona, davanje mita, davanje ili primanje koristi za nezakonito posredovanje i slično),
  • krivotvorenja poslovnih knjiga (npr. krivotvorenje ili uništavanje poslovnih dokumenata, utaja poreza i slično).