Osiguravatelj

Osiguravatelj ili stranka iz ugovora o osiguranju je osoba koja sklapa ugovor o osiguranju s osiguranjem i preuzima obavezu plaćanja premije osiguranja.