Franšiza

Franšiza je vlastita participacija osiguranika u šteti koju je dužan snositi sam ukoliko je ista manja ili jednaka iznosu franšize. Iznos franšize se određuje u apsolutnom iznosu ili kao postotak iznosa osiguranja ili osigurane vrijednosti. Postoje dvije vrste franšiza: 

  • obična ili integralna franšiza,
  • odbitna ili franšiza viška.

Obična franšiza je franšiza kod koje osiguranje nadoknađuje nastalu štetu koja po svojoj vrijednosti premašuje cjelokupni iznos franšize. Kod odbitne franšize će osiguranje, ako je riječ o štetama koje premašuju iznos franšize, platiti samo onaj dio koji premašuje iznos franšize.