Bonus - malus

Bonus - malus predstavlja sustav određivanja premije osiguranja ovisno o možebitnim štetama u prethodnim godinama osiguranja. Osiguranik koji tijekom proteklih godina nije imao niti jedan osigurani slučaj ima pravo na niži iznos premije osiguranja u odnosu na osnovnu premiju (bonus), dok će osiguranik koji je u prethodnom razdoblju imao više štetnih slučajeva morati platiti višu premiju osiguranja od osnovne (malus).