Investicijsko životno osiguranje

Ako ste mladi, zaposleni i razmišljate o postavljanju dobrih financijskih temelja za budućnost, predlažemo Vam da izaberete investicijsko životno osiguranje. Pod imenom investicijsko životno osiguranje, u Triglav osiguranju d.d., udružili smo životno osiguranje i štednju u investicijskim fondovima. Time Vam je omogućen aktivniji pristup osiguranju. Vaša ulaganja vezana su uz kretanje vrijednosti udjela izabranog investicijskog fonda, a istovremeno su sačuvane pogodnosti životnih osiguranja. Kod investicijskog životnog osiguranja ugovaratelj preuzima upravljanje novčanim sredstvima te sam odlučuje o izboru investicijskih fondova kao i o raspodjeli sredstava među njima. Ugovaratelj također preuzima rizik ulaganja u investicijske fondove, odnosno osobno utječe na visinu osiguranog iznosa za doživljenje.

Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj osiguranja bira visinu zajamčenog osiguranog iznosa, fondove u koje će ulagati i odabire željeni način plaćanja premija. Može se odlučiti za mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje plaćanje premije ili jednokratno plaćanje premije.

S policom investicijskog životnog osiguranja:
1. Brinete za Vašu socijalnu sigurnost i sigurnost Vaših najmilijih.
2. Ulaganjem u investicijske fondove oplemenjujete vrijednost Vaše imovine.
 


 

 


 

IZBOR INVESTICIJSKOG FONDA NA KOJEG SE VEŽE VRIJEDNOST JEDINICE

Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja ugovora o osiguranju u okviru ponude Triglav osiguranja d.d. izabire investicijske fondove u skladu sa svojim ulagačkim sklonostima i spremnosti prihvaćanja  rizika, a na koje se veže vrijednost jedinice imovine. Vrijednost jedinice imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja ovisi o kretanju vrijednosti udjela investicijskih fondova odnosno strukture ulaganja vrijednosnih papira investicijskog fonda.
 
Pri sklapanju investicijskog životnog osiguranja u Triglav osiguranju d.d., možete birati između vezanja ulaganja na kretanje vrijednosti više obračunskih jedinica investicijskih fondova. Na taj način postiže se dodatna raspršenost ulaganja što smanjuje rizik ulaganja. Prilikom sklapanja police određujete raspodjelu premije osiguranja na izabrane investicijske fondove.
 
Ulaganjem u investicijske fondove možete ostvariti veći prinos na ulaganje, ali je i investicijski rizik veći. Osiguratelj ne jamči za isplatu po doživljenju police (visina isplate ovisi o kretanju fondova i ona može biti veća ali i manja od uplaćene premije po polici). Preporučamo Vam da prilikom izbora ove vrste osiguranja proučite Prospekt svakog fonda. Prospekt fonda dostupan Vam je na našoj Web stranici u rubrici Tečajnica fondova ili na Web stranici izabrane fond kuće.

Na raspolaganju Vam je izbor između fondova TRIGLAV skladi, ZB Invest. Investicijsko životno osiguranje možete sklopiti kao:

 

Obročno investicijsko životno osiguranje
             - Osiguranje jedne osobe
             - Osiguranje dvije osobe (uzajamno osiguranje)


Uzajamno investicijsko životno osiguranje: Uzajamno investicijsko životno osiguranje znači da su istim ugovorom o osiguranju osigurane dvije osobe. U slučaju smrti jedne od osiguranih osoba, za vrijeme trajanja osiguranja, Triglav osiguranje d.d.  isplaćuje korisniku osiguranja, ugovorom određen, osigurani iznos.
 

PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA

Sukladno uvjetima osiguranja premija osiguranja mora biti plaćena do datuma naznačenog na uplatnici (pet radnih dana prije isteka mjeseca). Ukoliko premija nije plaćena do tog datuma osiguravatelj naplaćuje riziko premiju i premiju za dodatna osiguranja otkupom udjela u fondu. Na takav način gubite dio sredstava uloženih u fond, što če se u velikoj mjeri reflektirati na stanje Vašeg investicijskog računa. Stoga, molimo Vas da premiju platite do datuma dospijeća navedenog na uplatnici.

Osiguranje Investicija Isplate Sažetak Prednosti Ostale mogućnosti Jamstvo

Osnovno osiguranje

IZBOR OSIGURANOG IZNOSA ZA SLUČAJ SMRTI

Prilikom sklapanja osiguranja sami birate visinu osiguranog iznosa za slučaj smrti. Ona se kod polica s obročnim plaćanjem premije može kretati između 30% do 200% budućih uplaćenih sredstava po polici. Maksimalni zajamčeni osigurani iznos ovisi o pristupnoj starosti osiguranika i ugovorenom trajanju osiguranja. Za vrijeme trajanja osiguranja osigurani iznos za slučaj smrti možete smanjiti ili povećati. Osiguratelj jamči isplatu osiguranog iznosa za slučaj smrti.
 

POVEĆANJE OSIGURANOG IZNOSA

Triglav osiguranje d.d. može ugovaratelju osiguranja omogućiti povećanje zajamčenog osiguranog iznosa i to pod uvjetom da ugovaratelj osiguranja plaća odgovarajuću višu premiju. Ugovaratelj osiguranja polaže pravo na povećanje zajamčenog osiguranog iznosa na osnovu pisanog zahtjeva kojeg podnosi Triglav osiguranju d.d. U zahtjevu za povećanje zajamčenog osiguranog iznosa ugovaratelj osiguranja mora navesti razloge zbog kojih zahtijeva povećanje zajamčenog osiguranog iznosa.
 

PRIKLJUČENJE DODATNIH OSIGURANJA

Investicijsko životno osiguranje možete nadograditi s:
 

 • dodatnim osiguranjem od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) s pokrićem smrti, invaliditeta, dnevne naknade, naknade za bolničke dane i invalidske rente u slučaju invaliditeta 50% i više
 • dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu  sklapa se tako da se priključi pojedinom osnovnom osiguranju. Dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za djecu pokriva posljedice nezgode za slučaj smrti (za djecu stariju od 14 godina) od posljedica nesretnog slučaja i trajni invaliditet, kao i posljedice zbog prolazne nesposobnosti za rad zbog nezgode (dnevna naknada) i noćenje osiguranika u bolnici zbog liječenja od posljedica nezgode (bolnički dan), te dnevnu naknadu za boravak u bolnici u inozemstvu
 • dodatno osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda pokriva osiguranje 23 kritične bolesti i ozljede
 • dodatno zdravstveno osiguranje na putovanju u inozemstvo s asistencijom s osiguranim iznosom do 15.000 €/3.500€ (troškovi liječenja/troškovi transporta)
 • dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja omogućuje Vam dobivanje drugog liječničkog mišljenja od strane neovisnih stručnjaka jedne od svjetski priznatih zdravstvenih ustanova temeljem raspoložive zdravstvene dokumentacije o bolesti. Nakon što odabrana zdravstvena ustanova dobije potpunu medicinsku dokumentaciju o bolesti osiguranika, osiguranik će u roku od 10 radnih dana dobiti drugo liječničko mišljenje prevedeno na hrvatski jezik.

U slučaju smrti uslijed nezgode, korisniku osiguranja isplaćuje se osigurani iznos i to na način da se zbroje iznosi osnovnog investicijskog životnog osiguranja i dodatnog osiguranja od nezgode.


 

IZBOR RAZLIČITIH STRATEGIJA ULAGANJA

Investicijski stručnjaci smatraju da su mladi ljudi često neskloni uložiti u rizičnija ulaganja, a stariji, zbog sigurnosti koju nosi životno iskustvo, često odlaze u rizičnije investicije nego što bi to njihovoj dobi bilo primjereno. Iz tog razloga Triglav osiguranje d.d. omogućava Vam da prilikom sklapanja osiguranja ili tijekom trajanja osiguranja odaberete svoju strategiju ulaganja. Izborom jedne od strategija ulaganja stručnjaci Triglav osiguranja d.d. vode brigu o Vašem ulaganju.

S investicijskim životnim osiguranjem ugovaratelj preuzima rizik ulaganja povezan s promjenom vrijednosti imovine izabranog investicijskog fonda - TRIGLAV skladi ili ZB Invest.

 

Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja osiguranja bira između tri investicijske strategije:
 • samostalni izbor financijskih ciljeva (izbor fondova u koji ulaže)
 • automatske preraspodjele sredstava
 • košarice

Investicijske strategije

Ugovaratelj osiguranja prilikom sklapanja investicijskog životnog osiguranja može izabrati između tri investicijske strategije u okviru investicijskog fonda TRIGLAV skladi:

 

 • samostalni izbor financijskih ciljeva (samostalan izbor fondova u koji ulaže)
  • Prilikom sklapanja osiguranja ugovaratelj sam izabire investicijske fondove i odlučuje o raspodjeli premije između njih.
  • Ugovaratelj može priključiti najviše četiri investicijska fonda iz ponude Triglav osiguranja na svoju policu.
  • Tijekom trajanja osiguranja ugovaratelj sam oblikuje svoju investicijsku politiku.
 • automatske preraspodjele sredstava - u okviru samostalnog izbora financijskih ciljeva ugovaratelj se može odlučiti za strategiju ulaganja koju nazivamo automatska preraspodjela sredstava, što znači da:
  • Jednom godišnje se sredstva na osobnom računu preraspodjeljuju tako, kako je na polici osiguranja navedeno – početna izloženost prema svakom fondu.
  • Automatska preraspodjela sredstava se provodi ako se promjeni početna izloženost prema pojedinom fondu za više od 2%.
  • Ugovaratelj može tijekom trajanja osiguranja zahtijevati da se početna preraspodjela sredstava (pojedinačna izloženost prema fondu) promijeni.
 • košarice - košarice su kreirane na način da upravljanje portfeljem prepustite financijskim stručnjacima. Oni će rizik vašeg ulaganja optimizirati sukladno odabranoj strategiji ulaganja tako da  zadovolje potrebe svakog ugovaratelja osiguranja (investitora). Ugovaratelju osiguranja na izboru je 5 različita profila ulaganja koja prikazuje donja tabela:

 

Investicijska strategija

Košarica fondova*

Sastav košarice u 2021

Agresivna   Triglav Svetovni razviti trgi

30%

      Triglav Severna Amerika

20%

      Triglav Zeleni

20%

      Triglav Tehnologija

10%

      Triglav Azija

10%

      Triglav hitro rastoča podjetja

10%

       

100%

3–4 Umjereno agresivna   Triglav Svetovni razviti trgi

35%

      Triglav Zeleni

20%

      Triglav Renta

15%

      Triglav Severna Amerika

15%

      Triglav Rastoči trgi

10%

      Triglav Tehnologija

5%

       

100%

3

Umjerena   Triglav Steber Global

35%

      Triglav Aktivni

30%

      Triglav Zeleni

15%

      Triglav Obveznički

10%

      Triglav High Yield Bond

10%

       

100%

2–3 Umjereno konzervativna   Triglav Preudarni

40%

      Triglav Aktivni

20%

      Triglav Zeleni

15%

      Triglav Steber Global

15%

      Triglav Obveznički

5%

      Triglav High Yield Bond

5%

       

100%

1–2 Konzervativna   Triglav Preudarni

30%

      Triglav Aktivni

20%

      Triglav Obvezniški

20%

      Triglav Steber Global

10%

      Triglav Money Market EUR

10%

      Triglav High Yield Bond

10%

       

100%

 

* Struktura košarica se u skladu s općim uvjetima mijenja svake godine.

MOGUĆNOST PROMJENE FONDOVA

Prilikom sklapanja osiguranja birate podjelu premije među izabranim investicijskim fondovima. Za vrijeme trajanja osiguranja možete zatražiti promjenu raspodjele premije među izabranim fondovima ili ulaganja u druge fondove iz ponude Triglav osiguranja d.d.

Isplate iz osnovnog osiguranja

 

Isplata u slučaju smrti

U slučaju smrti osiguranika tijekom trajanja osiguranja osiguratelj je dužan platiti korisnicima zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti (ZOI) ili vrijednost imovine na investicijskom računu ako je isti veći OD ZOI-a. Kada je vrijednost imovine veća od ZOI-a, dio premije - premija za rizik smrti - prestaje se obračunavati.

 

Isplata po isteku trajanja osiguranja

U slučaju doživljenja ugovorenog razdoblja osiguranja, osiguratelj je dužan korisniku isplatiti vrijednost imovine na investicijskom računu. Osiguratelj ne jamči za isplatu po doživljenju police (isplata može biti veća ali i manja od uplaćenih sredstava i ista ovisi o kretanju vrijednosti fondova u koje ulažete).

 

Korisnik može birati između isplate u jednokratnom iznosu, obročne isplate u obliku mjesečne rente i kombinaciju jednog i drugog.

OTKUP

Otkup je moguć sukladno važećim uvjetima osiguranja.

PREDUJAM

Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. može isplatiti predujam, ukoliko ugovor nije raskinut i ako su od početka osiguranja do zahtjeva za otkup prošle barem dvije godine i premije su plaćene za najmanje dvije godine. Triglav osiguranje d.d. će ugovaratelju na njegov pisani zahtjev u obliku predujma isplatiti dio vrijednosti imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja do 80 % otkupne vrijednosti police, kojeg ugovaratelj kasnije može vratiti. U slučaju isplate predujma zajamčeni osigurani iznos umanjuje se za isplaćeni iznos. Isplata i povrat predujma ne utječu na obvezu plaćanja premije osiguranja. Ugovaratelj može ponovno zahtijevati isplatu predujma samo ako su od prethodnog predujma prošle barem dvije godine i u tom razdoblju uredno plaćene premije osiguranja. Isplata predujma ima utjecaj na obračun riziko premije za slučaj smrti što se indirektno reflektira na buduće stanje na investicijskom računu. Ako nastupi osigurani slučaj, Osiguratelj će isplatiti osigurani iznos umanjen za iznos nevraćenog predujma.
 

PRIJEVREMENA ISPLATA ZA SLUČAJ SMRTI NASLJEDNICIMA

Osiguravatelj može prijevremeno isplatiti dio osiguranog iznosa za slučaj smrti i to u obliku pogrebnih troškova. Isplaćuje se 10% zajamčenog osiguranog iznosa, ali ne više od 4.000 EUR. Dio osiguranog iznosa za slučaj smrti isplaćuje se odmah nakon zaprimanja dokaza o smrti osiguranika, a osigurani iznos se u tom slučaju umanjuje za iznos isplate.

Isplata u slučaju doživljenja

Triglav osiguranje d.d. će po doživljenju police osiguranja korisniku osiguranja isplatiti vrijednost imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja. Vrijednost imovine na osobnom (investicijskom) računu ugovaratelja ovisi o kretanju VJI fonda i točnosti plaćanja premije osiguranja. Po isteku osiguranja ona može biti veća ili manja od uloženih sredstava. Na pisani zahtjev ugovaratelja osiguranja Triglav osiguranje d.d. u svakom trenutku izdaje potvrdu o stanju na investicijskom računu po polici investicijskog životnog osiguranja.

Investicijsko životno osiguranje

Pod imenom investicijsko životno osiguranje, u Triglav osiguranju d.d., udružili smo životno osiguranje i štednju u investicijskim fondovima. Time Vam je omogućen aktivniji pristup osiguranju. Vaša ulaganja vezana su uz kretanje vrijednosti udjela izabranog investicijskog fonda, a istovremeno su sačuvane pogodnosti životnih osiguranja. Kod investicijskog životnog osiguranja ugovaratelj preuzima upravljanje novčanim sredstvima te sam odlučuje o izboru investicijskih fondova kao i o raspodjeli sredstava među njima. Ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja.

Osigurani iznos

Za doživljenje korisniku se isplaćuje osigurani iznos koji je jednak vrijednosti ušteđene imovine na investicijskom računu. Vrijednost udjela pojedinog fonda objavljuje se u pojedinim časopisima i na internet stranicama Triglav osiguranja d.d. te internet stranicama društava za upravljanje investicijskim fondovima.

Zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti

U slučaju smrti osigurane osobe za vrijeme trajanja osiguranja, osiguratelj isplaćuje najmanje zajamčeni osigurani iznos.

 

PREGLED OSIGURANJA

Osiguranik Bilo koja fizička osoba.
Uključena osiguranja

Osnovno osiguranje:

 • za slučaj smrti i
 • za slučaj doživljenja.

Tko se može osigurati:

osobe stare od 14 do 65 godina.

Dodatno osiguranje po izboru:

 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja,

Tko se može osigurati

 • osigurana osoba po osnovnom osiguranju;
 • osiguranje kritičnih bolesti i ozljeda,
 • osigurana osoba starosti od 18 do 55 godina;
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • osigurana osoba iz osnovnog osiguranja i članovi njene obitelji;
 • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za djecu

 

---------------------------------------------

Dodatno osiguranje drugog liječničkog mišljenja

 • djeca osigurane osobe, stari od 0 do 18 godina.

 

--------------------------------------------

Osigurana osoba po osnovnom osiguranju

Isplata osiguranog iznosa

u obliku jednokratne isplate

Uzajamno osiguranje S ovim osiguranjem se može osigurati jedna osoba ili dvije osobe (uzajamno osiguranje). Osigurani iznos za slučaj smrti osiguratelj isplaćuje samo jednom i u slučaju smrti jedne od osiguranih osoba.
Trajanje osiguranja Od 10 do 25 godina, s time da osigurana osoba po isteku osiguranje ne smije biti starija od 75. godina.
Premija (uplate)

Frekvencija plaćanja:
 

 • mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje
 

Minimalna premija:
 

 • 25 EUR mjesečno
 

Mogućnost dodatnih uplata:

 • U dogovoru s osigurateljem.
 
Predujam Predujam možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.
Mirovanje osiguranja Mirovanje osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.
Otkup osiguranja Otkup osiguranja možete tražiti sukladno s važećim uvjetima osiguranja.

× = opcije koje nisu moguće

Primjer izračuna (obročno)

Imate 39 godina i želite ugovoriti investicijsko životno osiguranje. Ugovoreno trajanje osiguranja je 20 godina. Vaš zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti iznosi 5.000 EUR. Vaše mjesečne uplate iznose 70 EUR. Ulazna naknada iznosi 2,5% uplaćene premije. Preostali iznos (68,25 EUR od mjesečnih uplata) se ulaže u fond. Dodatno, na kraju svakog mjeseca tijekom trajanja osiguranja s police se naplaćuje fiksni trošak vođenja od 2,0 EUR, upravljačka provizija 0,49% mjesečno na stanje prikupljeno od prvih 30 mjesečnih premija i riziko premija. Riziko premija ovisi o pristupnoj dobi, zajamčenom osiguranom iznosu za smrt i stanju na računu, a u konkretnom primjeru prva mjesečna riziko premija iznosi 0,7 EUR i zatim se smanjuje. Izlazna naknada iznosi 1,0%.

 

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu fonda, a buduće se prinose fonda ne može predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima fonda.

 

 Prinos fonda Stanje nakon 20 godina
Raste 2% godišnje 17.388 €
Raste 5% godišnje 23.384 €
Pada 5% godišnje 9.305 €
Raste 1,64% godišnje* 16.019 €

 

* Da bi se nakon 20 godina dobilo onoliko koliko ste uplatili za osnovno osiguranje, fond u prosjeku mora rasti 1,64% godišnje.

Primjer izračuna (jednokratno)

Imate 40 godina i želite ugovoriti investicijsko životno osiguranje s jednokranim plaćanjem premije. Ugovoreno trajanje osiguranja je 10 godina. Vaš zajamčeni osigurani iznos za slučaj smrti iznosi 7.000 EUR. Vaše jednokratna uplate iznose 5.000 EUR. Ulazna naknada iznosi 1,5% uplaćene premije, a upravljačka provizija 3,90%. Preostali iznos (4.730 EUR od uplata) se ulaže u fond. Dodatno, na kraju svakog mjeseca tijekom trajanja osiguranja s police se naplaćuje riziko premija. Riziko premija ovisi o pristupnoj dobi, zajamčenom osiguranom iznosu za smrt i stanju na računu, a u konkretnom primjeru prva mjesečna riziko premija iznosi 0,4 EUR i zatim se smanjuje. Izlazna naknada iznosi 1,0%.

 

S obzirom na to da isplate iz osiguranja ovise o prinosu fonda, a buduće se prinose fonda ne može predvidjeti, navodimo nekoliko primjera s različitim prinosima fonda.

 

 Prinos fonda Stanje nakon 10 godina
Raste 2% godišnje 5.648 €
Raste 5% godišnje 7.594 €
Pada 5% godišnje 2.709 €
Raste 0,80% godišnje* 5.000 €

 

* Da bi se nakon 10 godina dobilo onoliko koliko ste uplatili za osnovno osiguranje, fond u prosjeku mora rasti 0,80% godišnje.

 

 

Detalje o samim fondovima, kao i o Prospektu i Pravilima fonda te Ključnim informacijama za ulagatelje možete pronaći na službenim stranicama svake fond kuće.

Prilikom donošenja odluke o sklapanju investicijskog životnog osiguranja, važno je znati prednosti koje Vam pruža investicijsko životno osiguranje sklopljeno u Triglav osiguranju d.d.:

 •     odabir strukture ulaganja i potencijalno viši prinos
 •     povećanje osiguranog iznosa
 •     izbor osiguranog iznosa za slučaj smrti
 •     priključenje dodatnih osiguranja
 •     mogućnost dodatnih jednokratnih uplata
 •     izbor različitih strategija ulaganja
 •     mogućnost pretvorbe u mješovito životno osiguranje
 •     mirovanje osiguranja
 •     obnova osiguranja
 •     kapitalizacija osiguranja
 •     predujam
 •     zajam

SKLAPANJE INVESTICIJSKOG ŽIVOTNOG OSIGURANJA NUDI VAM:

 • pristup tržištu kapitala s relativno malim ulozima,
 • jednostavan izbor investicijskih fondova,
 • aktivnu ulogu u investicijskoj strukturi Vašeg portfelja,
 • mogućnost prijenosa sredstava iz jednog investicijskog fonda u drugi,
 • raspršenost rizika u različitim investicijskim fondovima,
 • mogućnost praćenja vrijednosti udjela pojedinog investicijskog fonda na Internet stranicama ili u dnevnim časopisima,
 • mogućnost postizanja viših prihoda u odnosu na klasične oblike štednje,
 • životno osiguranje,
 • mogućnost korištenja police osiguranja kao instrumenta osiguranja kredita.

Prilikom izbora ove vrste osiguranja ne smijemo zanemariti činjenicu da na sebe preuzimamo cjelokupni rizik ulaganja.

 

MIROVANJE OSIGURANJA

Na zahtjev ugovaratelja osiguranja, Triglav osiguranje d.d. može odobriti mirovanje plaćanja premije po polici investicijskog životnog osiguranja ukoliko ugovor nije raskinut i ako su od početka osiguranja do mirovanja prošle barem dvije (2) godine i premije su plaćene za najmanje dvije (2) godine. Mirovanje može neprekidno trajati najviše jednu godinu. Ugovaratelj osiguranja može za vrijeme trajanja osiguranja zahtijevati mirovanje najviše dvaput, s naglaskom da mirovanje po drugi put može zahtijevati samo ako su od proteklog mirovanja prošle barem dvije godine i ako je u međuvremenu ugovaratelj osiguranja redovito plaćao premiju. U razdoblju mirovanja osiguranik je osiguran zajamčenim osiguranim iznosom koji je jednak kapitaliziranom osiguranom iznosu.  

OBNOVA OSIGURANJA

U slučaju kada je zbog neplaćanja premije osiguranje prestalo biti važeće ili je bilo promijenjeno u osiguranje sa sniženim osiguranim iznosom (kapitalizacija osiguranja), pod određenim uvjetima, moguće ga je obnoviti.

KAPITALIZACIJA OSIGURANJA 

Kapitalizacija znači da premiju više ne plaćate do isteka osiguranja, ali ste ipak osigurani sniženim osiguranim iznosom. U slučaju da se za nekoliko godina Vaša situacija promijeni možete s osigurateljem dogovoriti da se osiguranje obnovi ili da se ugovori nova polica osiguranja.


 

Jamstvo za uložena sredstva

Odluka za jedan od oblika osiguranja osoba nužna je za sigurnost Vas i Vaše obitelji. Kod osiguranja koja se uobičajeno sklapaju na duži vremenski period i predstavljaju jedan od oblika investicija, važno je koliko pouzdanu i snažnu osiguravajuću kuću ćete izabrati. Svakako je lakše ukazati povjerenje osiguratelju koji je svojim dugogodišnjim poslovanjem dokazao  da redovito ispunjava preuzete obveze. Triglav osiguranje d.d.  zasigurno je takav osiguratelj.

Za sigurnost životnih, rentnih i svih ostalih osiguranja osoba brine i zakonodavac. Osigurateljima nalaže sigurnu investicijsku politiku koja omogućava dugoročno ispunjenje prihvaćenih obveza. Osim toga Triglav osiguranje d.d. sredstva životnih osiguranja ulaže sukladno Zakonu, što mu omogućava dugoročno ispunjavanje obveza. Sva sredstva životnih osiguranja vode se na posebnim računima.

TRIGLAV OSIGURANJE D.D. članica je Grupe Triglav. Grupa Triglav je snažna međunarodna financijska institucija koja se odlikuje znanjem, veličinom i financijskom snagom. Već duže od 100 godina brine za osiguranje novih generacija. 

Uvođenjem novih, suvremenih oblika osiguranja osoba, Triglav osiguranje d.d. potvrđuje se kao moderna osiguravajuća kuća s osposobljenim stručnim, razvojnim i prodajnim kadrom.


 Bonitetna ocjena Zavarovalnice Triglav d.d.

 Bonitetna agencija Bonitetna ocjena  Srednjoročna prognoza
 Standard & Poor´s  A  Stabilno