Dopunsko zdravstveno osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopunsko zdravstveno osiguranje – limitirano pokriće

Dopunsko zdravstveno osiguranje – limitirano pokriće Triglav osiguranja d.d., pokriva do visine ugovorene svote pokrića koja iznosi 3.000,00 kuna godišnje, troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 • za specijalističke preglede,
 • dijagnostiku,
 • fizikalnu terapiju,
 • stomatološke usluge,
 • troškove bolničkog liječenja,
 • troškove za izdavanje lijeka u ljekarnama,
 • sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od  petnaest (15) dana, koja počinje teći do datuma početka osiguranja.

 

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Ukoliko zbog tehničkog ili nekog drugog razloga ugovorna zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu odnosno ne provede autorizaciju, molimo Vas da nas o tome izvijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

 

Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja, molimo Vas da nam dostavite originalni račun i kopiju kartice tekućeg računa kako bismo Vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva. Račun nije moguće dostavljati mailom, nego se šalje poštom na:


Triglav osiguranje d.d.
"štete zdravstvenih osiguranja"
Antuna Heinza 4
10000 Zagreb

 

Može se ugovoriti uz proizvode dodatnog zdravstvenog osiguranja ili kao samostalan proizvod.

Dopunsko zdravstveno osiguranje – bez limita

Dopunsko zdravstveno osiguranje – bez limita Triglav osiguranja d.d., pokriva troškove svih vrsta doplata (participacija) u obveznom zdravstvenom osiguranju:

 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
 • za specijalističke preglede,
 • dijagnostiku,
 • fizikalnu terapiju,
 • stomatološke usluge,
 • troškove bolničkog liječenje,
 • troškove za izdavanje lijeka u ljekarnama,
 • sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od  petnaest (15) dana, koja počinje teći do datuma početka osiguranja.

 

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja sudjelovanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Ukoliko zbog tehničkog ili nekog drugog razloga ugovorna zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu odnosno ne provede autorizaciju, molimo Vas da nas o tome izvijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

 

Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja, molimo Vas da nam dostavite originalni račun i kopiju kartice tekućeg računa kako bismo Vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva. Račun nije moguće dostavljati mailom, nego se šalje poštom na:


Triglav osiguranje d.d.
"štete zdravstvenih osiguranja"
Antuna Heinza 4
10000 Zagreb

 

Može se ugovoriti uz proizvode dodatnog zdravstvenog osiguranja ili kao samostalan proizvod.

Dopunsko zdravstveno osiguranje – B lista lijekova

B lista lijekova ili dopunska lista lijekova sadržava lijekove s višom cijenom u odnosu na cijenu s osnovne liste, a razliku u cijeni snosi osiguranik. Popis lijekova na listama se ne razlikuje obzirom na vrstu, namjenu, dozu, oblik ili indikacije. Način uvrštavanja lijekova na osnovnu ili dopunsku listu određuje pravilnikom ministar koji je nadležan za zdravlje. U većini slučajeva se na ovoj listi nalaze originalni, a ne generički lijekovi. Za izdavanje lijeka po receptu Triglav osiguranje d.d. nudi Vam mogućnost sklapanja dodatnog osiguranja doplate za pokriće participacije za lijekove s B liste lijekova. Ugovaranjem dopunskog zdravstvenog osiguranja – B lista lijekova osiguravate pokriće ovog troška bez limita.

 

Kod ugovaranja ovog osiguranja primjenjuje se karenca u trajanju od jednog (1) mjeseca, koja počinje teći do datuma početka osiguranja.

 

Osiguranje troškova sudjelovanja odnosi se na medicinske usluge koje su obavljene u ordinaciji izabranog liječnika te temeljem uputnice ili recepta odnosno doznake HZZO-a, a iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja se koristi kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Ukoliko zbog tehničkog ili nekog drugog razloga ugovorna zdravstvena ustanova ne prihvati iskaznicu odnosno ne provede autorizaciju, molimo Vas da nas o tome izvijestite kako bismo kontaktirali zdravstvenu ustanovu i otklonili razlog neprihvaćanja.

 

Ukoliko ste platili troškove sudjelovanja, molimo Vas da nam dostavite originalni račun i kopiju kartice tekućeg računa kako bismo Vam u najkraćem roku mogli refundirati sredstva. Račun nije moguće dostavljati mailom, nego se šalje poštom na:


Triglav osiguranje d.d.
"štete zdravstvenih osiguranja"
Antuna Heinza 4
10000 Zagreb

 

Može se ugovoriti uz proizvode dodatnog zdravstvenog osiguranja na način da se ugovori polica dopunskog zdravstvenog osiguranja – bez limita + B lista lijekova ili dopunskog zdravstvenog osiguranja – bez limita.

Priključenje dodatnih osiguranja

Obzirom na svoje potrebe, osiguranik može dopunskom zdravstvenom osiguranju priključiti dodatne rizike koji povećavaju njegovu sigurnost. Dopunskom zdravstvenom osiguranje možete dodatno priključiti dodatno osiguranje naknade za boravak i liječenje u bolnici i invalidsku rentu te možete birati između slijedećih pokrića:

 • invalidske rente i/ili
 • naknade za bolnički dan.

 

 

Za dodatne informacije kontaktirajte najbližu poslovnicu.