Prijava sumnje na prijevaru

Podaci o uključenim pravnim i fizičkim osoboma:
Opis razloga sumnje na prijevaru i način izvedbe prijevare:
Kako ste utvrdili prijevaru:
Ako možete dati približnu procjenu štete u iznosu:
Priložite dokaze u elektroničkom obliku:

 

Kontakt
 

Ime i prezime:
Аdresa:
Telefon:
Е-pošta:
Potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu točni i su dani u dobroj vjeri.