Što učiniti u slučaju nezgode?

U slučaju da se osiguraniku dogodi nezgoda, treba odmah otići liječniku ili ga pozvati na mjesto nezgode, kako bi obavio pregled i kako bi mu se pružila pomoć.

 

Osiguranik je dužan pridržavati se uputa liječnika u pogledu liječenja i mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi se izliječio.

 

Čim mu zdravstveno stanje to dopusti, treba prijaviti nezgodu Triglav Osiguranju.

 

Prijava osiguranog slučaja mora se izvršiti u pisanom obliku. U slučaju smrti osiguranika uslijed nezgode, ugovaratelj osiguranja dužan je u pisanom obliku prijaviti slučaj osiguranju te osigurati i priložiti svu potrebnu dokumentaciju.

 

PRIJAVA OSIGURANOG SLUČAJA - NEZGODE

Osiguranik koji je doživio nezgodu i želi dobiti naknadu na osnovi ugovorenoga osiguranja od posljedica nezgode, mora ispuniti sva polja na obrascu Prijava nezgode, i priložiti svu medicinsku i drugu dokumentaciju u vezi s nezgodom, prema niže navedenome popisu:

 • preslike svih specijalističkih nalaza, originalne RTG, CT, MRI, UZ snimke dobivene za vrijeme dijagnostičke obrade i liječenja,
 • karton fizikalne terapije, ukoliko je bilo određeno provođenje terapije pod stručnim vodstvom,
 • otpusno pismo iz bolnice,
 • presliku izvješća o bolovanju (odnosno doznake) i ispunjenu potvrdu o odsutnosti s posla radi nezgode (na zadnjoj stranici obrasca),ukoliko je poslodavac ugovaratelj osiguranja,
 • presliku Prijave ozljede na radu – popunjavaju poslodavac i liječnik u slučaju nezgode na radu,
 • presliku dokumenta Konzilij doktora medicine (prvostupanjsko liječničko povjerenstvo) koju izdaje Zavod za medicinu rada, o produženome bolovanju,
 • presliku osobne iskaznice i vozačke dozvole (obje strane) u slučaju prometne nesreće,
 • ako niste za vrijeme liječenja posljedica nezgode dobili nijedan od prethodno navedenih dokumenata, morate priložiti presliku ili zapisnik o bolesti iz zdravstvenog kartona koji se odnosi na nezgodu,
 • izvornu policu na koju je vezano dopunsko osiguranje od posljedica nezgode (polica mješovitog životnog osiguranja ili riziko životnog osiguranja) ili presliku police osiguranja za slučaj nezgode.

 

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za utvrđivanje prava na isplatu. Svi dokumenti koji se dostavljaju osiguravatelju mogu biti izvornici ili ovjerene preslike.

Ispunjeni se obrazac zajedno s popratnim dokumentima dostavlja nadležnoj Podružnici osobno ili se šalje poštom.

 

PRIJAVA NEZGODE ZA OSIGURANJE PREDŠKOLSKE DJECE, UČENIKA I STUDENATA

Nezgodu prijavljuje osiguranik, roditelj, skrbnik ili ugovaratelj osiguranja. Postupak je isti kao u prethodnoj stavci.


PRIJAVA SMRTI OSIGURANE OSOBE

Korisnik osiguranja, koji prijavljuje smrt osigurane osobe, mora uz ispunjeni obrazac Prijave smrtnog slučaja osigurati i priložiti osiguravajućem društvu sljedeću dokumentaciju:

 • presliku police osiguranja,
 • presliku izvoda iz matične knjige umrlih,
 • dokaz da korisnik osiguranja ima pravo tražiti isplatu – ukoliko se isto ne vidi iz police,
 • dokument iz kojeg su vidljivi podaci o osiguranoj osobi, ukoliko isti nije prethodno priložen.

Osiguravajuće društvo može zahtijevati i druge dokaze potrebne za isplatu. Ispunjen obrazac koji je i ovjeren od strane tvrtke - ukoliko se radi o polici kolektivne nezgode, zajedno s drugim dokumentima, potrebno je dostaviti nadležnoj podružnici Triglav Osiguranja d.d., osobno ili poslati poštom.