O čemu ovisi visina premije za osiguranje od posljedica nezgode?

Pri ugovaranju osiguranja od posljedica nezgode izračunava se visina premije osiguranja, koja izravno ovisi o:

• visini svote osiguranja za pojedine osigurane opasnosti;

• vremenskom trajanju osiguranja;

• poslu kojim se osiguranik bavi i uvjetima u kojima se posao obavlja;

• o ostalim opasnostima koje utječu na visinu premije osiguranja.