Održivo poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje i održiv razvoj

Društvo Triglav osiguranje d.d. vodi brigu i odgovorno je prema ljudima, prostoru i zajednici u kojoj živimo i poslujemo. Stvaramo dugoročne odnose i trajne vrijednosti.

Putem naših sponzorskih i donatorskih aktivnosti podržavamo područja odgoja i obrazovanja, znanosti, sporta, ekologije, kulture i umjetnosti te društvene i humanističke projekte.

Prednost održivosti temelj je strategije Grupe Triglav i Triglav osiguranja. Politika održivosti uspostavlja okvir temeljem kojeg osiguranje može prepoznati, procijeniti i upravljati rizicima i prilikama povezanim s okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima ("ESG čimbenici") u skladu s ciljem promicanja održivog razvoja poslovnih aktivnosti i stvaranja dugoročnih vrijednosti.

Politika održivosti utvrđuje pravila za:

  •  utvrđivanje, procjenu i upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim čimbenicima (kratica ESG - engl. environmental/social/governmental) koji mogu predstavljati rizike i mogućnosti za postizanje poslovnih ciljeva;
  • utvrđivanje, procjenu i upravljanje pozitivnim i negativnim posljedicama poslovnih odluka i aktivnosti na vanjsko okruženje i na legitimne interese dionika.

Rizik održivosti je rizik povezan s okolišnim, socijalnim i upravljačkim (ESG) događajima ili uvjetima koji, ako do njega dođe, može imati potencijalno negativan bitan učinak na imovinu i obveze društva u koje se ulaže, s posljedičnim negativnim učinkom na vrijednost ili uspjeh ulaganja. Naša je dužnost prema našim dionicima i ulagateljima utvrditi rizike održivosti koji bi mogli imati bitan utjecaj na vrijednost naših ulaganja.

Okolišni, socijalni i upravljački (ESG) čimbenici služe kao alat za evaluaciju otpornosti poslovanja društva. Nedostatak integriteta u postupanju društva ima bitan učinak na njegovo poslovanje i predstavlja rani znak upozorenja za ozbiljne probleme u samom društvu.

Kršenje propisa o zaštiti okoliša (čimbenik E) ne samo da bi moglo ukazati na nedostatak odgovornosti već može dovesti do novčanih kazni i značajnih troškova za uklanjanje ekološke štete.

Isto tako, kršenje ljudskih prava i prava radnika (čimbenik S) može naštetiti ugledu društva i njegovoj pouzdanosti, upućujući na, u najboljem slučaju, nedostatak svijesti o krajnjem poslovanju društva, a u najgorem slučaju na nedostatak temeljnih etičkih načela. Društvo s narušenim ugledom može doživjeti bojkot svojih proizvoda, susresti se s poteškoćama u prikupljanju kapitala, nakupiti novčane kazne i sankcije te ostati bez poslovnih prilika.

U slučaju korupcije (čimbenici G), poslovni subjekti susreću se s velikim i povezanim etičkim i poslovnim rizicima i mogućim troškovima u slučaju propusta u učinkovitosti suzbijanja korupcije. Uključeni su i pravni rizici kao i učinci na rezultate poslovanja. 

Rizik klimatskih promjena - kao što je spomenuto u najnovijem Izvješću Svjetskog gospodarskog foruma o globalnim rizicima, vjerojatnost i opseg učinka rizika povezanih s okolišnim aspektima povećavaju se svake godine. Među različitim rizicima koji su povezani s okolišnim čimbenicima (koji uključuju gubitak biološke raznolikosti i slučajeve zagađenja vode i tla), rizik klimatskih promjena osobito je važan. Neuspjeh u borbi protiv klimatskih promjena i ekstremni događaji sada se smatraju najvažnijim rizicima. Kada je riječ o klimatskim promjenama i globalnom rastu temperature, primjenjuju se dvije glavne kategorije rizika – rizik prijelaza i fizički rizik. Da bi se globalno zatopljenje ograničilo na < 2 °C, potrebna je promjena gospodarske strukture (uključujući energetske, proizvodne, prijevozne i poljoprivredne sustave). Rizik prijelaza definira se kao rizik koji proizlazi iz ljudskog djelovanja s ciljem da se ograniči globalno zatopljenje prijelazom na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika.  Istovremeno, čak i nedostatak pravilnog uvođenja mjera kako bi se ograničilo globalno zatopljenje doveo bi do fizičkih učinaka klimatskih promjena. Fizički rizik definira se kao rizik koji proizlazi iz povećanja učestalosti i opsega opasnosti povezanih s klimom, kao što su poplave, konvektivne oluje, suše i sl., koje mogu dovesti do šteta i do prekida poslovanja. U svakom slučaju, oba rizika klimatskih promjena predstavljaju velik izazov za zajednicu.

Rizik prijelaza predstavlja rizik koji je posljedica prijelaza na gospodarstvo s niskim emisijama ugljika. Trgovačka društva i poslovni subjekti za koje je karakteristična povećana razina emisija tijekom obavljanja djelatnosti ili koji prodaju zagađujuće proizvode suočeni su s rizikom od toga da njihova imovina postane neupotrebljiva (neupotrebljiva imovina), što znači da bi ona izgubila svoju vrijednost prije kraja svojeg ekonomskog vijeka trajanja. Elektrane na ugljen najočitiji su primjer toga rizika. Propisi o zaštiti okoliša povećavaju trošak proizvodnje energije iz ugljena, a pritisak javnosti smanjuje potražnju električne energije koja se na taj način dobiva, čime ta imovina može postati neupotrebljiva, tj. izgubiti vrijednost prije kraja svojeg vijeka trajanja. To može imati znatan učinak na naša ulaganja i stoga želimo pažljivo upravljati tim rizikom.

U skladu s našom strategijom održivog razvoja djelujemo odgovorno na svim područjima našeg poslovanja, uzimajući u obzir mišljenja i interese svih zainteresiranih strana i dionika. Poseban naglasak stavljamo na zaštitu, zdravlje i dobrobit klijenta kao i šire zajednice. Gradimo našim klijentima orijentirano, moderno, digitalno, društveno odgovorno i održivom razvoju usmjereno osigurateljno društvo. Pritom slijedimo naša načela kojim osiguravamo transparentne i razumljive osigurateljne proizvode, rasprostranjenu, stručnu i educiranu distribucijsku mrežu te transparentne i učinkovite procese (digitalizacija poslovanja). Sve sa svrhom postizanja visoke razine zadovoljstva klijenata te stvaranja zadovoljnih, inovativnih i motiviranih zaposlenika.

Europski parlament i Europska komisija su u okviru Akcijskog plana Europske komisije za financiranje održivog rasta u prosincu 2019. usvojili Uredbu o objavama u vezi s održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR) ((EU) 2019/2088). Cilj Uredbe o objavama je povećati preglednost u vezi sa značajkama održivosti i ulaganja za krajnje potrošače.

Grupa Triglav podržava tu inicijativu EU te će i dalje nastojati pridonositi održivom razvoju. Uvest ćemo tehničke standarde koje je Europska komisija objavila 2. veljače i na odgovarajući način ažurirati svoje objave.


Obveze održivosti Triglav grupe (ESG) 

Pružajući svoju misiju u Grupi Triglav za stvaranjem sigurnije budućnosti, slijedimo našu održivu orijentaciju. Krajem 2020. godine usvojen je dokument Obveze održivosti Grupe Triglav te smo na tim načelima odredili i smjerove našeg razvoja na području zaštite okoliša, socijalnih i upravljačkim čimbenika (ESG).

Obveza održivosti TRIGLAV GRUPE (ESG)
The Triglav Group’s commitment to sustainability (ESG)


Čimbenici održivosti investicijske politike

Triglav osiguranje d.d. uključuje rizike održivosti u svoj postupak donošenja investicijskih odluka u skladu s obvezama objavljivanja utvrđenim u člancima 3. i 4. Uredbe (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga. Društvo je razvilo internu metodologiju kako bi osiguralo transparentnost glavnih negativnih utjecaja na održivost, što je detaljnije definirano u dokumentu pod nazivom „Čimbenici održivosti investicijske politike“

Čimbenici održivosti investicijske politike
The sustainability aspect of the investment policy

Politika primitaka Triglav osiguranja d.d. i održivost

Triglav osiguranje d.d. primjenom Politike primitaka osigurava pouzdan i čvrst sustav upravljanja te integritet i transparentnost poslovanja.

Politika uzima u obzir unutarnju organizaciju Društva te prirodu, opseg i složenost rizika, uključujući nefinancijske rizike.

Politika primitaka i održivost


Nefinancijska izvješća

Nefinancijska izvješća društava, pa tako i Triglav Grupe, namijenjena su svim dionicima zainteresiranima za poslovanje poduzeća. Ona donose nefinancijske informacije o učincima poduzeća u kontekstu održivog razvoja. Iz nefinancijskih izvješća saznajemo više o postignutoj razini okolišne i društvene odgovornosti, odnosno sagledavamo ostvarenja u području utjecaja na okoliš te brige o zaposlenicima, potrošačima i široj društvenoj zajednici. Na neki način služe kao konkretizacija i dopuna financijskim izvješćima jer poboljšavaju kvalitetu u njima objavljenih informacija te izražavaju svijest, strateške vrijednosti i buduće usmjerenje poslovanja.

Complementary Content
${loading}