Nulta tolerancija Triglav osiguranja za prevare - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Nulta tolerancija Triglav osiguranja za prevare

 

U Triglav osiguranju smo usvojili nultu toleranciju za prevare, čime jasno propagiramo našu posvećenost aktivnom sprovođenju poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg Društva. Politika odbrane od prevara postavljena je na tri stuba: sprečavanju, otkrivanju i istraživanju prevara. Društvo se na tom području ugleda na već uspostavljene dobre prakse modernih kompanija i deluje u skladu sa smernicama svetskih organizacija, kao što su ACFE i IAIS. Tri stuba odbrane od prevara su uključena u sve procese delovanja naše kompanije i obezbeđuju razmatranje prevara u širokom spektru poslovanja Društva.

 

Za obavljanje poslova na području prevara u Triglav osiguranju zadužena je Služba za sprečevanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP), koja je organizovana kao štabna služba neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svom radu obrađuje sve vrste prevara, od kojih pojedinačni oblici proizilaze, pre svega, iz sledećih praksi:

  • protivpravno prisvajanje imovine Društva,
  • korupcija,
  • falsifikovanje poslovnih knjiga.

 

Uspostavljanje savremenih softverskih rešenja za otkrivanje prevara

U Zavarovalnici Triglav, d.d. implementirani su paketi softverskih rešenja za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rešenja upotrebljavaju organizacije širom sveta, za uspešno i efikasno otkrivanje i analizu nezakonitih radnji, osiguravajućih prevara kao i drugih kažnjivih radnji pojedinaca ili kriminalnih grupa.

 

Učešće zaposlenih u rešavanju prevara

U Zavarovalnici Triglav se odvijaju obuke na području sprečavanja i otkrivanja prevara, u koje je uključeno više od 1.000 zaposlenih. Obuka je od krucijalnog značaja za osvešćivanje zaposlenih u pogledu negativnih posledica prevara i za uspostavljanje i negovanje kulture nultog stepena tolerancije za prevare.

 

Linija za prijavljivanje prevara namenjena je za prijavljivanje sumnji na prevaru kako od strane zaposlenih u Društvu, tako i od trećih lica, a liniju koristi SPORP i radi pružanja objašnjenja, saveta i konsultacija u vezi sa prevarama.

 

Zaposleni su dužni odmah da obaveste SPORP o slučaju sumnji na prevaru koju uoče prilikom obavljanja svojih radnih zadataka. Zaposleni koji je je prijavio slučaj sumnje na prevaru u dobroj nameri, biće zaštićen od radno-pravnih sankcija. Identitet osobe koja prijavi slučaj sumnje na prevaru predstavlja poverljivu informaciju.

 

Kontakt:

sporp@triglav.rs

011 - 3305 - 151

 

 

Prijavi sumnju na prevaru