Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

„Triglav Osiguranje“ a.d.o. Beograd u skladu s odredbama važećeg Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod obavljanju poslova životnih osiguranja obavezano je da sprovodi mere otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kojima će sprečavati odnosno bitno ograničavati mogućnosti zloupotrebe u okviru Društva, kao i proizvoda bilo za pranje novca, bilo za finansiranje terorizma.
 

Pranjem novca, u smislu zakona, smatra se:

  1. konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog dela;
  2. prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je stečena izvršenjem krivičnog dela;
  3. sticanje, držanje ili korišćenje imovine stečene izvršenjem krivičnog dela.

 

Finansiranjem terorizma smatra se obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celosti ili delimično:

  1. za izvršenje terorističkog akta;
  2. od strane terorista;
  3. od strane terorističkih organizacija.

 

Pod finansiranjem terorizma smatra se i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.

 

Osnovna mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca ili finansiranje terorizma jeste sprovođenje pažljive kontrole klijenata ili korisnika sredstava iz osiguranja i drugih poslovnih partnera identifikacijom, utvrđivanjem svrhe posla, delatnosti klijenta ili partnera i praćenjem njihovih aktivnosti u Društvu.

 

Uprava za sprečavanje pranja novca