Prigovori - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Prigovori

Cilj Triglav Osiguranja a.d.o Beograd je pružanje najvišeg kvaliteta usluge svojim klijentima uz poštovanje kvalitetne poslovne prakse i pravne regulative. Naš glavni motiv je Vaše zadovoljstvo i sigurnost.

 

Zaposleni Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd nastoje da neprestano poboljšavju kvalitet usluga u svim njihovim fazama, od zaključenja ugovora do isplate moguće štete.

 

Kako bismo unapredili našu saradnju, tu smo da uvek saslušamo sve Vaše sugestije, kritike i pohvale i da zajednički pronađemo rešenja za eventualne probleme.

 

U skladu sa Odlukom o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja, koju je Narodna Banka Srbije (Adresa: Nemanjina 17, 11000 Beograd; web sajt: www.nbs.rs) kao nadležni organ za nadzor nad  poslovanjem  društva za osiguranje donela 19. juna 2015. godine, Triglav Osiguranje a.d.o. Beograd ima uspostavljen sistem za postupanje po prigovorima korisnika usluga.

 

Prigovor možete podneti isključivo u pismenoj formi, lično ili preko Vašeg punomoćnika, na jedan od sledećih načina:

 • u pismenoj formi ‒ u poslovnim prostorijama Društva - u sedištu Društva - Milutina Milankovića br. 7a, Beograd, kao i u svim poslovnim prostorijama u kojima nudi usluge osiguranja, popunjavanjem  formulara koje ćete dobiti od naših zaposlenih ili podneskom u slobodnoj formi;
 • popunjavanjem online formulara (Obrazac za podnošenje prigovora);
 • elektronskom poštom (imejlom) na adresu koja je namenjena za prijem prigovora - prigovor@triglav.rs

 

Prigovor sadrži sledeće podatke i dokumentaciju:

 • ime, prezime i adresu podnosioca prigovora ako je reč o fizičkom licu, odnosno poslovno ime i sedište pravnog lica i ime i prezime zakonskog zastupnika pravnog lica, odnosno ovlašćenog lica ako se prigovor podnosi u ime i za račun pravnog lica;
 • razloge za prigovor i zahteve njegovog podnosioca;
 • dokaze kojima se potkrepljuju navodi iz prigovora;
 • datum podnošenja prigovora;
 • potpis podnosioca prigovora, odnosno njegovog zastupnika ili punomoćnika, osim u slučaju da se prigovor podnosi u elektronskoj formi;
 • punomoćje za zastupanje ako je prigovor podneo punomoćnik.


Rok za dostavljanje odgovora na prigovor:

 • Društvo za osiguranje je dužno da na Vaš pisani prigovor pismeno odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Odgovor mora da sadrži izjašnjenje na navode iz prigovora, uz obrazloženje, ocenu osnovanosti prigovora i potpis ovlašćenog lica, kao i pouku o pravnom leku.
 • Izuzetno, ako društvo za osiguranje ne može da dostavi odgovor u navedenom roku iz razloga koji ne zavise od njegove volje, taj rok može se produžiti za najviše 15 dana, o čemu je društvo za osiguranje dužno da Vas pismeno obavesti u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
 • Obaveštenje kojim Vas društvo za osigruanje obaveštava da će se rok za odlučivanje o prigovoru produžiti za još 15 dana, mora da sadrži razloge zbog kojih nije moguće dostaviti odgovor u predviđenom roku, kao i krajnji rok u kome će odgovor biti dostavljen.
 • Društvo za osiguranje ne može podnosiocu prigovora naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.
 • Društvo za osiguranje je dužno da u odgovoru na prigovor ukaže podnosiocu na njegovo pravo da, ako nije zadovoljan odgovorom Društva za osiguranje, podnese prigovor Narodnoj banci Srbije.
   

Potvrda o prijemu prigovora

 • Na Vaš zahtev, nadležno lice u Triglav osiguranju može da Vam izda potvrdu o prijemu prigovora, sa naznakom mesta i vremena prijema, kao I lica koje je primilo Vaš prigovor.

 

Biće nam zadovoljstvo da saslušamo sve Vaše sugestije i komentare o kvalitetu naših usluga i  zahvaljujemo se na Vašem vremenu - Sugestije i komentari

 

Više o strateškom opredeljenju Triglav Osiguranja a.d.o. Beograd u pogledu postupanja po prigovorima, možete pročitati ovde.