Transportna osiguranja - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Transportna osiguranja

Kargo osiguranje robe u domaćem i međunarodnom prevozu

Roba je u prevozu kopnom, vodom ili vazduhom izložena mnogobrojnim opasnostima. Smatra se da je roba u prevozu od trenutka kada počne utovar na prevozno sredstvo u mestu otpreme, do trenutka kada se istovari iz prevoznog sredstva na odredište.

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu u drumskom saobraćaju

Prevoznici su odgovorni kako za štete koje prouzrokuju njihova prevozna sredstva, tako i za robu koju prevoze. Obzirom da su prevozi izloženi različitim okolnostima na koje se ne može uticati i pored sve predostrožnosti potrebno je osigurati se.

Osiguranje od odgovornosti vlasnika ili nosioca prava korišćenja robe - opasne materije

Osigurava se odgovornost vlasnika ili nosioca prava korišćenja na robi koja ima svojstvo opasne materije za štete koje mogu da nastanu trećim licima u toku prevoza opasnih materija, a koje za posledicu imaju smrt, povredu tela ili zdravlja, oštećenja stvari i imovine ili zagađenje životne sredine.

Osiguranje plovnih objekata na unutrašnjim vodama

Na vodi, pored lepih doživljaja dese se i nepredviđeni - vremenske neprilike i nezgode. Pobrinite se za dobro osiguranje i ništa ne prepuštajte slučaju.

Obavezno osiguranje vlasnika čamaca sa sopstvenim pogonom

Svi vlasnici čamaca sa sopstvenim pogonom, snage motora preko 15kW, koji se saglasno propisima o registraciji čamaca upisuju u odgovarajući registar, dužni su da osiguraju svoj čamac od odgovornosti za štetu koju upotrebom čamca pričine trećim licima.