Poziv za održavanje 38. vandredne sednice Skupštine - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Poziv za održavanje 38. vandredne sednice Skupštine

17. 11. 2021

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD

Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a

 

Na osnovu člana 335. i 341. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 91/2019), člana 40. i 42. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje Triglav osiguranje, Beograd broj 1126/2021/KO-2 od 27.10.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 38. vanredne sednice Skupštine Društva, Akcionarsko društvo za osiguranje Triglav osiguranje, Beograd sa registrovanim sedištem u Novom Beogradu, Milutina Milankovića 7a, MB 07082428 (u daljem tekstu: Društvo), dana 16.11.2021. godine, upućuje akcionarima:

 

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE 38. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE

AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD

 

Koja će biti održana dana 07.12.2021. godine, sa početkom u 10:00 časova, elektronskim putem i to prenosom sednice skupštine u stvarnom vremenu (MS Teams), u skladu sa članom 341. Zakona o privrednim društvima, sa sledećim predlogom

DNEVNOG REDA:

 

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:

(a) Zapisničara

(b) Komisije za glasanje od 3 (tri) člana

2. Izveštaj Komisije za glasanje

3. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine

4. Donošenje odluke o prinudnom otkup akcija od strane akcionara Triglav INT d.d.

5. Imenovanje Milana Tomaževiča za člana Nadzornog odbora Društva.

 

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara – vlasnika običnih akcija Društva, osim ako je za pojedina pitanja, Zakonom o privrednim društvima ili Statutom, predviđen veći broj glasova.

 

Materijali za 38. vanrednu sednicu Skupštine Društva, stavljaju se na raspolaganje akcionarima slanjem elektronskom poštom na adresu/e koju je za takve potrebe izričito naznačio akcionar i na osnovu pisane saglasnosti akcionara, dostaviće se elektronskom poštom na adresu/e koju/e akcionar odredi. Materijali za 38. vanrednu sednicu skupštine mogu se preuzeti i lično/putem punomoćnika, u sedištu Društva, u redovno radno vreme.

 

Obaveštenje o Danu akcionara i pravima akcionara:

- Dan akcionara određen je Odlukom Nadzornog odbora Društva i pada na dan 28.11.2021. godine. Na Dan akcionara utvrđuje se spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu 38. vanredne sednice Skupštine Društva, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, a preko ovlašćenog brokersko - dilerskog društva. Na pisani zahtev akcionara, Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara dostaviće se akcionaru na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

- Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine Društva ostvaruje pravo da prisustvuje sednici i neposredno učestvuje u njenom radu, što podrazumeva i pravo glasa po tačkama Dnevnog reda, da učestvuje u radu Skupštine posredstvom punomoćnika, da se uz poziv za sednicu Skupštine obavesti o načinima za preuzimanje materijala, da bude imenovan za člana radnih tela sednice Skupštine, da predlaže donošenje akata iz nadležnosti Skupštine, da učestvuje u raspravi, postavlja pitanja i daje predloge u vezi sa Dnevnim redom sednice, da postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i/ili u vezi sa izvršavanjem odluka i drugih akata koje je donela Skupština Društva, kao i da na postavljena pitanja dobije odgovor.

- Ako akcionar koji ima pravo glasa na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Društva, nakon Dana akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu ove sednice po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.

- Akcionari koji pravo prisustva na 38. vanrednoj sednici Skupštine Društva steknu na Dan akcionara, mogu preuzeti materijale za sednicu, prijemom materijala na adresu elektronske pošte koju akcionar odredi, odnosno preuzimanjem materijala u sedišti Društva, u periodu od 28.11. do 07.12.2021. godine.

 

Društvo uz ovaj poziv dostavlja akcionarima formular za davanje punomoćja i obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa.

 

Predlog dnevnog reda 38. vanredne sednice Skupštine ne sadrži razmatranje i donošenje odluka koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.

 

Poziv za 38. vanrednu sednicu Skupštine Društva upućuje se akcionarima Društva elektronskom poštom na elektronsku adresu određenu od strane akcionara u pisanoj saglasnosti za takav način dostave, odnosno na adresu registrovanog sedišta akcionara i objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata.

 

Narodna banka Srbije obaveštava se o datumu održavanja i dnevnom redu 38. vanredne sednice Skupštine Društva, shodno članu 53. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/14), u roku predviđenom za obaveštavanje Skupštine.

 

O održavanju 38. vanredne sednice Skupštine Društva staraće se uprava Društva.

 

 

PREDSEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Tedo Djekanović

Share on Google+