Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcije u postupku prinudnog otkupa - Triglav Osiguranje a.d.o.

Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se za naše savete za bezbrižan svakodnevni život.

Obaveštenje o načinu utvrđivanja cene akcije u postupku prinudnog otkupa

16. 11. 2021

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE

TRIGLAV OSIGURANJE

NADZORNI ODBOR

 

Na osnovu člana 516. i člana 517. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), tačke 97 Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i člana 54. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje Triglav osiguranje, Beograd broj 1126/2021/KO-2 od 27.10.2021. godine, Nadzorni odbor Društva, dana 16.11.2021. godine, donosi sledeće:

 

OBAVEŠTENJE O NAČINU UTVRĐIVANJA CENE AKCIJA

KOJE SU PREDMET PRINUDNOG OTKUPA AKCIJA

 

Cena akcija Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, MB 07082428 (dalje: Društvo) u postupku prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o priverdnim društvima i ona u Izveštaju o proceni vrednosti kapitala Triglav osiguranja a.d.o. Beograd, ovlašćenog procenitelja sudskog veštaka Vladimira Draškovića, iznosi:

  • Knjigovodstvena vrednost jedne akcije iznosi ..................................1.567,00 dinara
  • Procenjena vrednost jedne akcije iznosi.............................................1.553,00 dinara
  • Tržišna vrednost akcije se ne utvrđuje, s obzirom da je Triglav osiguranje ado Beograd akcionarsko društvo koje nije javno i čije akcije nisu uključene u trgovanje na regulisanom tržištu/MTP

 

Prinudni otkup akcije se vrši po ceni od 1.567,00 dinara po jednoj akciji, kao najvišoj ceni određenoj u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima.

 

Obaveštavaju se akcionari da imaju:

  • pravo na isplatu cene utvrđene u prethodnom stavu, u postupku sprovođenja prinudnog otkupa;
  • pravo na pobijanje Odluke o prinudnom otkupu, s tim da je rok za podnošenje tužbe za pobijanje odluke o prinudnom otkupu 30 dana od dana donošenja odluke. (Odluka o prinudnom otkupu ne može se pobijati zbog neprimerenosti cene za akcije koje su predmet prinudnog otkupa)
  • pravo na ispitivanje primerenosti cene od strane nadležnog suda u skladu sa članom 521. Zakona o privrednim društvima u roku od 30 dana od dana registracije odluke o prinudnom otkupu, i to sve nezavisno od načina glasanja o Odluci o prinudnom otkupu.

 

Predsednik Nadzornog odbora

Tedo Djekanović

Share on Google+