Triglav klub

Opći uvjeti

UVOD

Članak 1.

1. Ovim općim uvjetima članstva i sudjelovanja u Triglav klubu (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se uvjeti pod kojima Triglav osiguranje d.d., Zagreb, Antuna Heinza 4 (u daljnjem tekstu: Triglav) omogućava sudjelovanje u loyalty programu Triglava (dalje u tekstu: Triglav klub) te uvjeti pod kojima Triglav dozvoljava korištenje posebne aplikacije za sudjelovanje u Triglav klubu.
2. Na odnos između Triglava i članova Triglav kluba primjenjuju se ovi Opći uvjeti, a na sve međusobne odnose Triglava i članova Triglav kluba, koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Republike Hrvatske.
3. Triglav zadržava pravo u svakom trenutku, bez prethodne najave i obrazloženja, ukinuti Triglav klub aplikaciju, kao i ukinuti Loyalty Program ili izmijeniti opseg, način i vrstu pogodnosti koje omogućava Triglav klub.


ČLANSTVO

Članak 2.

1. Član Triglav kluba može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Član) koji da svoju izričitu suglasnost i privolu za učlanjenje u Triglav klub. Svakoj fizičkoj osobi dozvoljena je samo jedna registracija.
2. Članstvo u Triglav klubu je besplatno odnosno za sudjelovanje u Triglav klubu ne plaća se nikakva naknada.
3. Zahtjev za aktivacijom Triglav klub virtualne kartice dostupan je u aplikaciji, a članstvo se ostvaruje ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta unutar aplikacije.
4. Svaki podnositelj Zahtjeva za članstvo u Triglav klubu dužan je istinito i potpuno ispuniti sve obvezne podatke iz Virtualne Pristupnice. Podnositelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka iz Virtualne Pristupnice te Triglav ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu istinitosti i točnosti tih podataka.
5. Prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice za registraciju, podnositelj Zahtjeva koji je fizička osoba koja je ujedno klijent Triglava mora upisati sljedeće obvezne podatke: OIB i adresu e-pošte, a podnositelj zahtjeva koji nije klijent Triglava: adresu e-pošte, radi upoznavanja s aplikacijom i popustima. Za korištenje članskih pogodnosti (ostvarenje pogodnosti) svi članovi Triglav kluba moraju upisati: ime i prezime, godinu rođenja, mjesto stanovanja, spol i broj mobitela.
6. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva o prihvaćanju ovih Općih uvjeta te prije slanja ispunjene Virtualne Pristupnice Triglavu za aktivaciju, podnositelj Zahtjeva mora proučiti ove Opće uvjete i s njima se suglasiti na način da označi pripadajuće polje. Ako podnositelj Zahtjeva nije suglasan s ovim Općim uvjetima, neće mu biti omogućeno članstvo u Triglav klubu (loyalty) programu.
7. Virtualna Pristupnica sadrži i izjavu podnositelja Zahtjeva da je upoznat s Informacijom o obradi osobnih podataka u Triglav klubu (loyalty) programu (dalje u tekstu: Informacija o obradi podataka) te o mogućnosti davanja izričite privole Triglavu da se osobni podaci obrađuju u određene svrhe, a sve kako je određeno u Informaciji o obradi podataka.
8. Nakon što je podnositelj Zahtjeva ispunio Virtualnu Pristupnicu kako je navedeno u prethodnim stavcima ovog članka te prihvatio ove Opće uvjete, Zahtjev šalje na aktivaciju klikom na za to predviđeno polje čime podnositelj Zahtjeva postaje Član Triglav kluba. Pristupne podatke Član je dužan čuvati od neovlaštene uporabe od strane trećih osoba.
9. Triglav zadržava pravo uskratiti Članu pristup Triglav klub aplikaciji ako primijeti neovlaštenu uporabu korisničkih podataka o čemu će obavijestiti Člana. Ako Član primijeti neovlaštenu/nezakonitu uporabu svojih pristupnih podataka od strane treće osobe dužan je o tome odmah obavijestiti Triglav. Član je odgovoran za svu štetu proizašlu uslijed neovlaštene/nezakonite uporabe njegovih pristupnih podataka do trenutka slanja obavijesti Triglava na adresu elektroničke pošte navedenu u članku 10. ovih Općih uvjeta. Član je dužan odmah upozoriti Triglav na otuđenje i/ili gubitak pristupnih podataka, u cilju sprečavanja nastanka eventualne štete.


PRAVNI ODNOSI

Članak 3.

1. Između Triglava i Člana činom registracije se ne zasniva nikakav radni, poslovni ili poduzetnički odnos. Sudjelovanje u Triglav klubu obavlja se isključivo u okviru vlastite odgovornosti, samostalno i kao djelatnost pravno neovisno o Triglavu.
2. Član ima pravo samo na pogodnosti za Člana iz Triglav klub programa. Član izvan toga nema pravo na nikakvu drugu naknadu. Član nema pravo na nikakvu naknadu troškova. Član nije ovlašten za zastupanje Triglava, posebno ne za davanje ili preuzimanje objašnjenja u okviru Triglav klub i/ili pri reklamiranju i/li preporučivanju novom Članu.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 4.

1. Ispunjavanjem Virtualne Pristupnice i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta,Triglav podatke Člana obrađuje u svrhu upisivanja, daljnje obrade i korištenja njegovih osobnih podataka iz Virtualne Pristupnice za potrebe evidencije članova Triglav kluba, a u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti. Član izjavljuje da su njegovi podaci dostavljeni Triglavu točni i da će u slučaju davanja netočnih podataka naknaditi Triglavu bilo kakvu time uzrokovanu štetu te Triglav osiguranje ni na koji način neće biti odgovorno za navedeno.
2. Član se obvezuje pravodobno i bez odgode informirati Triglav o eventualnim promjenama njegovog osobnog podataka koji je kao obvezan podatak naveden na Virtualnoj Pristupnici. Triglav ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja podnositelju Zahtjeva odnosno Članu nastane zbog neispunjenja ove obveze.
3. Triglav će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke i identifikacijske podatke o Članovima Triglav kluba u skladu sa zakonom, Općim uvjetima, a sve sukladno Informaciji o obradi osobnih podataka.
4. Ukoliko je Član prilikom ispunjavanja Virtualne Pristupnice dao izričitu privolu predviđenu za obradu osobnih podataka u svrhu dostave informacija o dodatnim pogodnostima i novostima Triglava te njegovih poslovnih partnera, dao je privolu Triglavu da može njegove osobne podatke obrađivati i u marketinške svrhe odnosno u svrhe dostave obavijesti informativnog i promotivnog karaktera na upisanu adresu odnosno adresu elektroničke pošte. Također ako je Član dao izričitu privolu Triglav da ga se kontaktira na upisani broj telefona ili mobitela odnosno da ga se obavještava putem ostalih komunikacijskih sredstava o novim ponudama i pogodnostima Triglava i/ili partnera Triglava te izravno promovira i nudi individualno oblikovane promidžbene obavijesti, kao i savjetuje Člana o vrstama članskih pogodnosti i mogućnostima realizacije istih. Ovu privolu Član može povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole bit će evidentirano najkasnije u roku od 48 sati.


OSTVARIVANJE POGODNOSTI

Članak 5.

1. U skladu s odredbama ovih Općih Uvjeta, Član Triglav kluba putem aplikacije ostvaruje pogodnosti kod Triglav klub Partnera. Pogodnosti za Članove se temelje na ugovorno određenim uvjetima između Triglava i Triglav klub Partnera. Visina i iznos pogodnosti kao i uvjeti ostvarivanja pogodnosti za Člana variraju ovisno o Triglav klub Partneru. Triglav sklapa s Triglav klub Partnerima ugovore koji Triglavu omogućuju da Članovi, u okviru Triglav kluba, ostvaruju pogodnosti. Pregled svih aktualnih Triglav klub Partnera je dostupan putem aplikacije. Članovi ne mogu uvjetovati odabir Triglav klub Partnera odnosno Triglav samostalno i potpuno neovisno o Članu odabire Partnere Triglav kluba.
2. Članu Triglav kluba su na raspolaganju mogućnosti ostvarivanja pogodnosti: dio pogodnosti ostvaruje se putem bar koda generiranog kroz mobilnu aplikaciju, a dio putem kupona Partnera vidljivih u aplikaciji, koji se koriste također putem bar kodova.
3. Korištenje pogodnosti u Triglav klubu je besplatno odnosno Član/ Dodatan Član ne plaća nikakvu naknadu.
4. Članovima se preporučuje redovito se informirati na aplikaciji o dostupnim pogodnostima kod Triglav klub Partnera.
5. Član u okviru Triglav klub nije obvezan koristiti pogodnosti Triglav klub Partnera i pridobivati nove Članove ili provoditi ostale aktivnosti.


OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Članak 6.

1. Opseg Triglav kluba je ograničen na provedbu Loyalty Programa kako je to opisano u ovim Općim uvjetima.
2. Prava i obveze Člana koja nastaju iz obavljenih kupovina ostvaruju se isključivo kod predmetnog Triglav klub Partnera. Kupoprodajni ugovor za proizvode i/ili usluge sklapa se i stupa na snagu isključivo između Člana i odabranog Triglav klub Partnera.
3. Triglav nakon sklapanja ugovora s Triglav klub Partnerom ne preuzima nikakvo jamstvo ili odgovornost za usluge i/ili proizvode Triglav klub Partnera.
4. Triglav ne snosi odgovornost za materijalne i/ili pravne nedostatke usluge i/ili proizvoda Triglav klub Partnera. Član prema Triglavu i/ili Triglav klub nema nikakvo pravo na naknadu cjelokupnog ili dijela iskorištenog iznosa pogodnosti, na isplatu u gotovini ili neku drugu naknadu ili kompenzaciju. Mogući zahtjevi Člana u slučaju materijalnih i/ili pravnih nedostatka usluge i/ili proizvoda Triglav klub Partnera postoje isključivo prema Triglav klub Partneru.
5. Triglav ni na koji način ne odgovara za:
•prekid dostupnosti usluge pristupa internetu koju Član koristi neovisno o davatelju internet usluga;
•druge tehničke i elektroničke greške na usluzi pristupa internetu;
•nedostupnost mreže putem koje se pristupa internetu i/ili nedostupnost aplikacije;
•rad i kvalitetu uređaja putem kojeg Član koristi Triglav klub aplikaciju.
Sve gore navedeno vrijedi također za privatnu odgovornost radnika, zakonskih zastupnika i pomoćnika Triglava.


PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE ČLANA

Članak 7.

1. Član ima pravo u svako doba deaktivirati svoj korisnički račun u aplikaciji Triglav klub, čime prestaje članstvo u Triglav klubu.
2. Deaktivacijom korisničkog računa smatra se i zahtjev Člana za prestankom korištenja, odnosno brisanjem osobnih podataka.
3. Prestankom članstva u Triglav klubu prestaju sva prava Člana određena ovim Općim uvjetima.

PRESTANAK ČLANSTVA OD STRANE TRIGLAVA

Članak 8.

1. Triglav može raskinuti članstvo određenom Članu bez navođenja razloga, s otkaznim rokom od 3 dana ili zbog važnog razloga s trenutnim učinkom (bez otkaznog roka). Važnim razlozima se smatraju narušavanje časti i ugleda Triglava, Triglav kluba i/ili Triglav klub Partnera, nanošenje značajne štete gospodarskom interesu Triglava ili Triglav klubu ili Triglav klub Partnerima. Triglav će o prestanku članstva obavijestiti Člana slanjem poruke kroz aplikaciju.
2. Članstvo u Triglav klubu prestaje i u slučaju da Triglav uskrati Članu pristup Triglav klub aplikaciji uslijed primijećene neovlaštene uporabe korisničkih podataka, a sve sukladno članku 2. ovih Općih uvjeta poslovanja.
3. Član se obvezuje naknaditi Triglavu svu štetu.


PRIGOVORI

Članak 9.

1. Svi prigovori, upiti i prijedlozi koji se odnose na sudjelovanje u Triglav klub Programu i/ili korištenje Triglav klub aplikacije dostavljaju se Triglavu na adresu elektroničke pošte: triglav.klub@triglav.hr, odnosno na broj telefona 0800 20 20 80, sukladno radnom vremenu Servisnog centra naznačenom na Internet stranicama www.triglav.hr.
2. Triglav će na prigovore koji su vezani uz sudjelovanje u Triglav klub Programu i/ili korištenje aplikacije odgovoriti u zakonom predviđenom roku, dok se na upite i prijedloge obvezuje odgovoriti u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja istih.
3. Sva komunikacija prema i od strane Triglava odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, neovisno o izboru jezika za korištenje Triglav klub aplikacije.


ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Članak 10.

1. Član se obvezuje da će se pridržavati svih primjenjivih nacionalnih, europskih i međunarodnih pravila te primjenjivih politika i procedura Triglava, koje se odnose na etičke i odgovorne standarde ponašanja, uključujući, bez ograničenja, one koje se bave ljudskim pravima, zaštitom okoliša, održivim razvojem, integritetom, usklađenosti poslovanja i antikorupcijom.
2. Član se posebice obvezuje:
•da neće davati/nuditi novac ili druge pogodnosti bilo kojoj trećoj pravnoj i/ili fizičkoj osobi, a kako bi se postigao povlašteni tretman ili povoljna odluka, ako je takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju;
•da prema najboljim saznanjima Člana, nitko od predstavnika ili zaposlenika Triglava ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili neko drugo pravo ili interes u dobiti Člana, te da nikome od predstavnika ili zaposlenika Triglava neće u vezi s Triglav klubom biti isplaćena nagrada ili provizija.


IZMJENE OPĆIH UVJETA

Članak 11.

1. Triglav zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti ove Opće uvjete s ili bez zamjene novim općim uvjetima, o čemu će obavijest objaviti na svojim Internet stranicama, a može je dostaviti i putem Triglav klub aplikacije.
2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta smatrat će se prihvaćenim od strane Člana prvim korištenjem virtualne Triglav klub kartice nakon izmjene ovih Općih uvjeta ili ukoliko Član ne prigovori istima u roku od 14 dana nakon njihove objave na Internet stranicama Triglava.
3. Ako se u Općim uvjetima koriste oznake vezane na spol, onda se time misli na ženske i muške osobe..


RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 12.

1. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Triglav i Član Triglav kluba nastojat će riješiti mirnim putem.
2. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Zagrebu.

MJERODAVNO PRAVO

Članak 13.

1. Ovi Opći uvjeti tumačit će se u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.


ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Članove Triglav kluba.
2. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 03.05.2021.

Complementary Content
${loading}