Razmatrate Triglav paketno osiguranje imovine, a niste sigurni što uključuje?

Napravite naš kratki test i provjerite jeste li zaista upoznati s opsegom pokrića koje vam nudi paketno osiguranje imovine.
 
1. Hoće li vaša polica Triglav paketnog osiguranja imovine nadoknaditi štetu osobi koju ste oštetili na skijalištu na Sljemenu?
a) Da, ako osoba podnese zahtjev za naknadu štete.
b) Ne, jer se šteta dogodila izvan osiguranog stana ili kuće.
c) Ne, jer polica paketnog osiguranja imovine osigurava samo stan ili kuću.

Odgovor a) - U okviru Triglav paketnog osiguranja imovine (BASIC, MEDIUM, LARGE), pokriće osiguranja od odgovornosti postoji za štete koje osiguranik prouzroči trećim osobama i za njih odgovara temeljem zakonskih odredaba. To znači da je pokrivena i odgovornost za štete nastale ozljeđivanjem osoba (tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt) ili nanošenjem materijalne štete (uništenje, oštećenje ili gubitak stvari). Osiguranje od odgovornosti privatnih osoba vrijedi na području Hrvatske.

2. Točno ili netočno: Osiguranje od slučaja provale, u okviru Triglav paketnog osiguranja imovine, pokriva i štetu koja je nastala jer su osigurani predmeti uništeni ili oštećeni u pokušaju provale?
a) Točno.
b) Netočno.

Odgovor a) - Točno. Ako ste ugovorili Triglav paketno osiguranje imovine, pokriće osiguranja  uključuje štetu zbog oduzimanja osiguranih predmeta i štetu na zgradi ili objektu koju prouzroče provalnici ili pljačkaši prilikom provale ili pak pri pokušaju provale ili pljačke. Isto vrijedi za štetu koja nastane na osiguranim pomoćnim građevinskim objektima, odnosno prostorima kao što su garaže ili podrumi. U paketima MEDIUM i LARGE, pokriće osiguranja osigurano je na novu vrijednost, a to znači da se pri izračunu premije osiguranja ne odbija amortizacija.

3. Koje osiguranje pokriva štetu ukoliko Vaš pas ugrize susjeda?

a) Osnovno osiguranje pasa.
b) Paketno osiguranje imovine.
c) Susjedovo osiguranje od slučaja nezgode.
 
Odgovor b) - Osiguranje od odgovornosti koje je uključeno u Triglav paketno osiguranje imovine pokriva također štetu koju vaš pas, ili neka druga domaća životinja, prouzroči trećim osobama. Osiguranje pasa, s druge strane, namijenjeno je pokrivanju troškova liječenja pasa koji nastanu kao posljedica nezgode ili bolesti. Odgovor pod a) bio bi točan samo ako u okviru tog osiguranja također dogovorite osiguranje od dodatnog rizika – odgovornosti vlasnika psa za štetu na osobama ili stvarima, nastalu zbog napada ili ugriza. Odgovor pod c) također može biti točan ako susjed ima sklopljeno osiguranje od nezgode za sebe. U tom bismo slučaju ugriz psa smatrali nezgodom, a liječenje i eventualne posljedice bile bi pokrivene tim osiguranjem.

4. Pri oluji s vjetrom došlo je do pada drva, koje je palo baš na krov vaše garaže i nanijelo štetu. Je li nastala šteta pokrivena Triglav paketnim osiguranjem imovine?
a) Da.
b) Ne.

Odgovor a) - Da, Triglav paketno osiguranje imovine pokriva takve štete jer se radi o opasnosti od oluje koja je uključena u paket. Garaža je predmet police osiguranja ako se nalazi na parceli na kojoj je smještena stambena zgrada ili vaša kuća, ili pak na susjednoj parceli i ako je ona u vašem vlasništvu. (Ako je garaža samostojeći objekt ista mora biti navedena na polici/uključena u prijavljenu kvadraturu koja je osnovica izračuna premije).

5. Koji je najbolji način za uštedu pri ugovaranju osiguranja vašeg stana ili kuće?

a) Ako sklopite više pojedinačnih polica osiguranja imovine.
b) Ako odaberete Triglav paketno osiguranje imovine.
c) Ako odaberete sve navedeno.

Odgovor b) - Triglav paketno osiguranje imovine omogućuje vam da po povoljnijim uvjetima osigurate stan ili kuću tako da ugovorite jedan od tri paketa – BASIC, MEDIUM i LARGE. Pokrića osiguranja spojili smo u pakete osiguranja koji odgovaraju različitim potrebama osiguranika i istovremeno smanjuju visinu premije osiguranja koju biste inače trebali platiti pri sklapanju pojedinačnih osiguranja.