Informacija o obradi podataka društva Triglav osiguranje d.d.

Triglav osiguranje d.d. („Triglav“) dio je Grupe Triglav, najveće osiguravajuće grupacije u jugoistočnoj Europi. Budući da tijekom svog poslovanja prikuplja i obrađuje osobne podatke svojih klijenata/potencijalnih klijenata, korisnika usluga i trećih osoba, Triglav posebnu pažnju poklanja njihovoj adekvatnoj zaštiti, kako bi opravdao i zadržao Vaše povjerenje.

Osobnim podatkom smatra se svaki podatak koji se odnosi na Vas kao fizičku osobu, a na temelju kojeg je Vaš identitet utvrđen ili se može utvrditi. U ovoj Informaciji pružaju Vam se detaljnije informacije o tome kako i zašto Triglav prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke, pod kojim uvjetima i okolnostima te koja Vam prava pripadaju u pogledu Vaših osobnih podataka.

Molimo Vas da ovu Informaciju pažljivo pročitate kako biste se upoznali sa svim relevantnim informacijama glede postupanja s Vašim osobnim podacima te kako biste u potpunosti bili svjesni prava koja Vam pripadaju na temelju važećih nacionalnih i europskih propisa.

 

1. TKO JE VODITELJ OBRADE PODATAKA?

Pravni termin “voditelj obrade podataka“ označava fizičku ili pravnu osobu koja prikuplja Vaše osobne podatke, određuje svrhe i način njihove obrade te je odgovorna da se takvi podaci obrađuju na način koji je u skladu s važećim europskim i nacionalnim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Triglav u obavljanju svog poslovanja predstavlja voditelja obrade, pri čemu on s Vašim podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima te im osigurava adekvatnu razinu zaštite i sigurnosti.

Određeni osobni podaci su Triglavu nužni kako bi Vam mogao prodati proizvod ili pružiti uslugu. Međutim, ako iz nekog razloga ne želite dati Vaše osobne podatke Triglavu, isto možete slobodno odbiti, ali tada Triglav možda neće biti u mogućnosti isporučiti Vam proizvode ili pružiti usluge za koje ste zainteresirani.

 

Kontakt podaci Voditelja obrade:

 • Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb, OIB: 29743547503
 • Telefon: +3851 5632 777, telefaks: +3851 5632 799, e-mail: centrala@triglav-osiguranje.hr

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:

 

2. KOJE OSOBNE PODATKE TRIGLAV PRIKUPLJA?

U svom poslovanju, Triglav može prikupljati, pohranjivati i koristiti (obrađivati) sljedeće vrste Vaših osobnih podataka:

 • Opće identifikacijske podatke i kontakt podatke, podatke navedene u ugovoru o osiguranju, ponudi, informativnom izračunu i/ili drugim dokumentima koji su neraskidivo povezani s ugovorom o osiguranju (prilozi, ponuda, upitnici);
 • Podatke o osiguranim slučajevima i podaci potrebni za procjenu osigurateljnog pokrića;
 • Podatke koje osiguravajuće društvo pribavi u drugim komunikacijama s ugovarateljem osiguranja/osiguranikom ili trećim osobama (npr. kod nagradnih igara, događaja što ih organizira osiguravajuće društvo, registracije i korištenja mobilnih aplikacija, korištenja internetskih aplikacija Društva itd.);
 • Podatke o danim privolama;
 • „osjetljive osobne podatke“ kao što su podaci iz liječničkih nalaza podatke iz Vaših medicinskih zahtjeva, podatke o vašem fizičkom i psihičkom zdravlju ili zdravstvenom stanju,
 • te druge podatke ukoliko za to postoji valjana pravna osnova.

 

3. KAKO TRIGLAV PRIKUPLJA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Triglav prikuplja Vaše osobne podatke direktno od Vas ili iz drugih izvora kao što su: javne baze podataka, Vaš poslodavac, distributeri u osiguranju druga društva za osiguranje, pružatelji zdravstvenih usluga, ljekarne, liječnici, detektivske agencije, servisi za popravak vozila, odvjetnici i dr.

 

4. SVRHA I PRAVNA OSNOVA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Triglav prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u različite dopuštene svrhe. U pojedinim situacijama Vaši osobni podaci prikupljaju se uz Vašu privolu, dok u drugim situacijama postoji zakonska ili druga osnova za njihovo prikupljanje.

 

Svrhe u koje Triglav prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke mogu biti sljedeće:

 • Sklapanje i izvršavanje ugovora o osiguranju
 • Sklapanje i izvršavanje ugovora o zajmu (temeljem ugovora o životnom osiguranju)
 • Upravljanje otplatama dugovanja;
 • Informiranje o proizvodima i uslugama Triglava (izravni marketing);
 • Sprječavanje i otkrivanje prijevara, pranja novca i financiranja terorizma;
 • Izvršavanje zakonskih obveza Triglava;
 • Raspodjela rizika putem reosiguranja i suosiguranja;
 • i druge.

 

Za pojedine prethodno navedene svrhe, Triglav vrši prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka na temelju Vaše privole/izričite privole, a za obradu posebnih  kategorija osobnih podataka na temelju izričite privole.

 

Svaku privolu/izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka koju ste dali Triglavu možete povući u bilo kojem trenutku. Od tog trenutka Triglav neće vršiti obradu Vaših osobnih podataka koja se temeljila na privoli, ali to ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

Međutim, Triglav može prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke i bez Vaše privole – naime, ako je takvo prikupljanje i obrada nužna za:

 • Izvršavanje ugovora u kojem ste Vi ugovorna strana ili kako bi se prije sklapanja ugovora, na Vaš zahtjev, poduzele radnje potrebne za sklapanje ugovora (npr. izrada ponude, obrada štetnog zahtjeva,);
 • Poštovanje pravnih obveza Triglava (npr. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, regulative vezane uz razmjenu informacija o financijskim računima FATCA i CRS)
 • Zaštitu Vaših ključnih interesa ili ključnih interesa druge fizičke osobe;
 • Izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Triglava (npr. dostava tijelima sudbene vlasti za potrebe prekršajnog i kaznenog postupka) ;
 • Potrebe legitimnih interesa Triglava ili treće strane, samo u slučaju kada Vaši pojedini interesi, prava i slobode nemaju prednost pred legitimnim interesom Triglava ili treće strane te kada pojedinu obradu Vaših podataka možete razumno očekivati na temelju postojećeg odnosa s Triglavom (npr. otkrivanje i sprječavanja prijevara u osiguranju, izravni marketing prema postojećim klijentima u svrhu ponude proizvoda iste ili druge vrste osiguranja, razmjena podataka unutar Grupe Triglav u administrativne svrhe).

 

5. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM OSOBAMA

Triglav ulaže posebne napore kako bi osigurao da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe, Triglav u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama, koji s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka kao što su npr. tijela javne vlasti, druga društva u okviru Grupe Triglav, drugi osiguratelji, suosiguratelji, reosiguratelji, posrednici u osiguranju, pružatelji zdravstvenih usluga, istražitelji prijevara, banke.

Kako bi se ostvarile navedene svrhe, Triglav također može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim sljedećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao izvršitelji obrade osobnih podataka kao što su npr.: druga društva u okviru Grupe Triglav; distributeri u osiguranju, konzultanti, stručni suradnici, odvjetnici, procjenitelji štete, liječnici cenzori, društva koja za Triglav obavljaju različite usluge (IT kompanije, pružatelji poštanskih usluga).

Dodatno, Triglav može Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, primjerice u slučaju bilo kojeg planiranog ili izvršenog postupka reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, prijenosa ugovora, prijenosa ili drugog raspolaganja bilo kojim dijelom poslovanja, imovine ili dionica Triglava (uključujući stečajni ili drugi sličan postupak) ili u drugim slučajevima ispunjavanja pravnih obveza.

 

6. GDJE SE OBRAĐUJU VAŠI OSOBNI PODACI?

Vaše osobne podatke obrađivat će osobe navedene pod točkom 5. isključivo unutar EU te će iste osobe, kada je to potrebno,  biti vezane ugovornim obvezama na osiguravanje povjerljivosti i sigurnosti Vaših osobnih podataka u skladu s važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka. Triglav ni u kojem slučaju neće Vaše osobne podatke činiti dostupnim subjektima koji nemaju ovlaštenje za obradu Vaših osobnih podataka.

 

7. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI ZAŠTITE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I KAKO IH OSTVARITI?

U odnosu na Vaše osobne podatke koje Triglav prikuplja i obrađuje, na temelju važećih propisa s područja zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju o tome koje Vaše osobne podatke Triglav posjeduje, od koga su ti podaci prikupljeni, svrhu obrade tih podataka, informacije o voditeljima i izvršiteljima obrade navedenih podataka te osobama kojima navedeni podaci mogu biti dostupni;
 • Ispraviti Vaše osobne podatke kako biste osigurali da su podaci kojima Triglav raspolaže istiniti, točni i ažurni;
 • Zahtijevati brisanje Vaših osobnih podatka koje Triglav obrađuje, ako ti podaci više nisu nužni za ostvarivanje svrha navedenih pod točkom 4.;
 • Ograničiti obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima predviđenim važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka;
 • Zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom obliku kao biste iste prenijeli drugom voditelju obrade osobnih podataka (pravo na prijenos podataka);
 • Uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Triglavu ili nadležnom nadzornom tijelu;
 • Povući privolu/izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole.

 

Zahtjev za ostvarivanjem navedenih prava preporučujemo uputiti Triglavu ispunjavanjem odgovarajućeg obrasca dostupnog na prodajnim mjestima Triglava i na web stranici www.triglav.hr

 

Zahtjev možete podnijeti:

 • pisanim putem neposredno u svakoj Podružnici Društva, čiji popis se nalazi na web stranici www.triglav.hr ,
 • uputiti poštom na adresu: Triglav osiguranje d.d., Antuna Heinza 4, 10 000 Zagreb, n/r službenika za zaštitu podataka ili
 • elektronskom poštom na e-mail: sluzbenik.osobnipodaci@triglav-osiguranje.hr

 

8. KADA MOŽETE ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U svakom trenutku možete Triglavu uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, nakon čega će bez odgode prestati s obradom Vaših podataka u te svrhe.

Prigovor možete uputiti i glede obrade Vaših podataka koja je nužna za izvršavanje zadaća od javnog interesa, službene ovlasti ili za potrebe legitimnih interesa Triglava, nakon čega Triglav više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako je drugačije određeno važećim propisima s područja zaštite osobnih podataka.

Ako smatrate da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka, www.azop.hr.

 

9. KOLIKO DUGO TRIGLAV ČUVA VAŠE OSOBNE PODATKE?

Triglav čuva Vaše osobne podatke do isteka zakonskog roka čuvanja odnosno dok za to postoji legitiman interes, odnosno valjana privola.

Triglav neće čuvati Vaše osobne podatke duže nego što je to nužno i zakonito te će ih obrađivati isključivo u svrhe za koje je navedene podatke prikupio.

 

10. IZMJENA PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Triglav redovito dopunjava ovu Informaciju u skladu s promjenama i novostima na temelju važećih propisa te osigurava da je najnovija verzija Informacije dostupna na prodajnim mjestima Triglava i web stranici Triglava www.triglav.hr

U slučaju značajne promjene sadržaja Informacije koja može bitno utjecati na Vaša prava, slobode ili interese, bit ćete izravno obaviješteni.